Растителна защита и агрохимия

Професионално направление: Растениевъдство и животновъдство, код 621

Професия: Техник-растениевъд, код 621010

Специалност: Растителна защита и агрохимия, код 6210107

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 384

Брой часове по практика: 576

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

УЧЕБЕН ПЛАН

No

Наименование на модулите и темите

Общ брой часове

Брой часове теория

Брой часове  практика

А.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

А1.

Обща задължителна професионална подготовка

70

70

0

1.

Здравословни и безопасни условия на труда

12

12

0

2.

Компютърно обучение

12

12

0

3.

Основи на пазарната икономика

12

12

0

4.

Общи условия на трудово-правното законодателство

12

12

0

5.

Езиково обучение

12

12

0

6.

Бизнес комуникации

10

10

0

А2.

Отраслова задължителна професионална подготовка

60

60

0

1.

Значение и класификация на полските култури

10

10

0

2.

Агрохимия и агроклиматология

20

20

0

3.

Агрометеорология и агроекология

10

10

0

4.

Агробиология и принципи на устойчивото земеделие

10

10

0

5.

Аграрна икономика

10

10

0

А3.

Специфична задължителна професионална

790

214

576

1.

Почвознание

80

20

60

2.

Ботаника

90

30

60

3.

Растениевъдство

80

20

60

4.

Агрохимия

85

25

60

5.

Растителна защита

84

24

60

6.

Селскостопански машини

80

20

60

7.

Агроклиматология

102

27

75

8.

Експлоатация на земеделска техника

94

24

70

9.

Селскостопанска техника

95

24

71

10.

Производствена практика

60

0

60

Б.

ИЗБИРАЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

1.

Управление на земеделската ферма

40

40

0

ОБЩО

960

384

576

След завършване на професионалното обучение по професия „Техник-растениевъд”, специалност „Растителна защита и агрохимия” обучаемият трябва

ДА ЗНАЕ:

-   познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

-   умее да опазва околната среда;

-   познава пазарните отношения в селското стопанство, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата;

-   познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;

-   участва активно и отговорно при изпълнение на задачите, съдейства на членовете на екипа при изпълнението им и търси помощ от тях;

-   осъществява ефективни работни взаимоотношения с колеги и с прекия си ръководител;

-   разбира своята роля в дейността на предприятието, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;

-   умее да намира информация с помощта на компютър в интернет, работи с програма за създаване на текст и таблици;

-   ползва техническа и технологична документация, както и специализирана литература, включително и на чужд език;

-   разпознава и класифицира земеделските култури по ботаническите им особености;

-   познава и прилага технологиите за отглеждане на земеделските култури;

-   комплектова и работи с различни селскостопански машини;

-   извършва основна и повърхностна обработка на почвата;

МОЖЕ ДА:

-   познава торовете за различните видове земеделски култури;

-   спазва изискванията за транспортиране на готова земеделска продукция;

-   разпознава основните типове почви и определя плодородието им;

-   напоява земеделските култури;

-   съставя правилни сеитбообращения при отглеждане на земеделски култури;

-   отглежда земеделски култури в култивационни съоръжения;

-   произвежда, апробира и окачествява посевен и посадъчен материал;

-   извършва първична обработка и съхранение на земеделските продукти в съответствие с изискванията;

-   извършва растителнозащитни мероприятия, като определя препаратите и сроковете;

-   контролира спазването на разходните норми;

-   разпределя дейностите по изпълнението на технологиите за отглеждане на отделните видове култури;

-   определя икономическата ефективност от отглеждането на земеделските култури;

-   организира внедряването на нови машини и технологии в земеделското производство;

-   окачествява и аранжира готовата продукция за предлагане на пазара;

-   изготвя и представя отчети за реализацията на продукцията;

-   разпределя дейностите по изпълнение на договорните отношения;

-   прави предложения за повишаване квалификацията на изпълнителския персонал, с който работи.

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:

1.         Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия „Техник-растениевъд”, специалност „Растителна защита и агрохимия ”.

2.         Оценяването на знанията се осъществява на три нива – начално, междинно и изходно. Оценките се поставят по шестобалната система.

3.         Професионалното обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и по практика на професията и специалността, съгласно Наредба № 3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване.

4.         Държавните изпити се провеждат по национална изпитна програма, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията. Оценяването на професионалните компетенции и по двата изпита е независимо и се извършва по единни национални критерии.

5.         Завършеното професионално обучение се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +