Растителна защита

Професионално направление: Растениевъдство и животновъдство, код 621

Професия: Растениевъд, код 621030

Специалност: Растителна защита, код 6210308

Степен на професионалната квалификация: втора

Общ брой часове: 660

Брой часове по теория: 320                                  

Брой часове по практика: 340

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършендесети клас или средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No

Наименование на модулите и темите

Общ брой часове Бройчасове теория Бройчасове практика
         
І. Обща задължителна професионална подготовка 59 44 15
1. Здравословни и безопасни условия на труд 11 8 3
2. Икономика 8 8 0
3. Трудово-правно законодателство 4 4 0
4. Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност 4 4 0
5. Информационни технологии 8 8 0
6. Чужд език по професия 24 12 12
         
ІІ. Отраслова задължителна професионална подготовка 113 53 60
1. Значение и класификация на полските култури 28 13 15
2. Агрохимия и агроклиматология 29 14 15
3. Агрометеорология 24 14 10
4. Агробиология и принципи на устойчивото земеделие 32 12 20
         
ІІІ. Специфична задължителна професионалнаподготовка 468 214 254
1. Почвознание 71 37 34
2. Растениевъдство 167 71 96
3. Агрохимия 65 31 34
4. Растителна защита 58 28 30
5. Агроклиматология 54 26 28
6. Селскостопански машини 53 21 32
         
IV. Производствена практика 20 0 20
  ОБЩО 660 311 349

Обучението се извършва в съответствие с Наредба №46 от 09.01.2012 год. за придобиване на квалификация по професия „Растениевъд” и Закона за професионалното образование и обучение чл. 10, ал. 3, т. 1; чл. 11 и чл.12, където са определени условията и редът за придобиване на степен на професионална квалификация за професия Растениевъд - код 621030 и специалност Растителна защита - код 6210308, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания.

Обучението се регламентира с учебен план и учебна програма, които се разработват на базата на Държавните образователни изисквания.Цялата учебна документация, учебните планове и програми са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията по изпитна програма, утвърдена от обучаващата организация и съобразена с Националните изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден през 2004 г., изм. и доп. през периода 2005 - 2014 г., и с чл. 32 от ЗПОО.

Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие с чл.32, чл.36 и чл.37 на ЗПОО.

Валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно такова, се извършва съгласно Наредба №2 от 13.11.2014 год. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

Като резултат от обучението се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията. След завършване на обучението, обучаваният трябва да:

-   познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

-   опазва околната среда;

-   използва информационни и комуникационни технологии;

-   познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;

-   работи в екип, като участва активно при разпределението и изпълнението на задачите, възложени от техник-растениевъда;

-   отнася се с чувство на отговорност при възлагане и изпълнение на задачите, притежава необходимите психологически знания и умения;

-   осъществява ефективни работни взаимоотношения в групата, с която работи, както и с прекия си ръководител;

-   разбира своята роля и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;

-   притежава необходимите икономически знания в областта на професията;

-   умее да разчита и използва информация от специализирани информационни материали, учебни помагала, технологични карти;

-   осъществява кратка устна и писмена комуникация на чужд език;

-   познава и прилага изискванията на нормативните документи, регламентиращи дейностите в растениевъдството и опазването на околната среда;

-   познава специфичните изисквания при отглеждането на основните селскостопански култури;

-   разчита и използва специализирана информация относно културите, посадъчния материал, торовете и използваните химически препарати;

-   извършва основните дейности по отглеждане на селскостопански култури;

-   подготвя площите и сеитбата на семена за производство на посевен и посадъчен материал;

-   подготвя, нагласява и обслужва сеялките по време на сеитбата на културите;

-   извършва залагане, отглеждане, фенологични наблюдения, прибиране на семепроизводните посеви, почистване и заготовка на семената;

-   разпознава препаратите, спазва дозите при пръскане срещу плевели, болести и

неприятели;

-   разпознава торовете, спазва сроковете и дозите при торене на площите в съответствие с изискванията на културите и заложеното в технологичните карти;

-   познава и следи за спазване на цялата технология по приготвянето на компост, залагане на мицел, условията за отглеждане на гъби, беритби и подготовка на продукцията за реализация на пазара;

-   създава трайни насаждения;

-   полага грижи за плододаващите трайни насаждения през различните периоди;

-   извършва резитби по оформяне и поддържане хабитуса на растенията;

-   окомплектува машините и обслужва прикачния инвентар за обработка, опазване и напояване на площите, засети с различни видове култури;

-   прибира, транспортира, обработва и подготвя за съхранение готовата продукция;

-   подготвя помещенията за правилно съхраняване на готовата продукция (почистване, дезинфекция и обгазяване);

-   обслужва зърносушилни и зърнопочистващи машини.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +