Птицевъдство - трета

Професионално направление: Растениевъдство и животновъдство, код 621

Професия: Техник-животновъд, код 621040

Специалност: Птицевъдство, код 6210404

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470                                  

Брой часове по практика: 490                                    

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите и темите Бройчасове теория Бройчасове практика Общ брой часове
А Обща задължителна професионална подготовка 130 0 130
1. Здравословни и безопасни условия на труда 35 0 35
2. Икономикс 15 0 15
3. Основи на държавата и правото 15 0 15
4. Управление на човешките ресурси (УЧР). Фирмена култура. Трудово-правно законодателство 20 0 20
5. Бизнес комуникации и преговори. Специализиран английски език. Информатика 45 0 45
         
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 136 100 236
1. Контрол и профилактика на здравословното състояние на животните. 38 0 38
2. Условия за отглеждане на животни. 36 0 36
3. Контрол, анализ и отчет на резултатите на фермата 32 0 32
4. Информационно поддържане на животновъдно стопанство 30 0 30
5. Учебна практика по:      
5.1. Селскостопанска техника. 0 20 20
5.2. Отчитане на резултатите на ферма 0 70 70
5.3. Информационно поддържане на животновъдно стопанство 0 10 10
         
В Специфична задължителна професионална подготовка 164 260 424
1. Особености на хранене на различните видове птици. 40 0 40
2. Дажби за хранене на различните видове птици. 44 0 44
3. Отглеждане на различни видове птици по категории. 42 0 42
4. Инкубиране на яйца от различни видове птици. 38 0 38
5. Учебна практика по:      
5.1. Машинен парк 0 60 60
5.2. Птицевъдна дейност 0 200 200
         
Г Избираема професионална подготовка 40 0 40
  Профилактика на птици. 40 0 40
         
Д Производствена практика - 130 130
         
  ОБЩО 470 490 960

Обучението се извършва в съответствие с Наредба № 47 от 09.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник-животновъд” и Закона за професионалното образование и обучение чл. 10, ал. 3, т. 1; чл. 11 и чл.12, където са определени условията и редът за придобиване на степен на професионална квалификация за професия Техник-животновъд - код 621040 и специалност Птицевъдство - код 6210404, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания.

Обучението се регламентира с учебен план и учебна програма, които се разработват на базата на Държавните образователни изисквания.Цялата учебна документация, учебните планове и програми са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията по изпитна програма, утвърдена от обучаващата организация и съобразена с Националните изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден през 2004 г., изм. и доп. през периода 2005 - 2014 г., и с чл. 32 от ЗПОО.

Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие с чл.32, чл.36 и чл.37 на ЗПОО.

Валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно такова, се извършва съгласно Наредба №2 от 13.11.2014 год. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

Като резултат от обучението се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията. След завършване на обучението, обучаваният трябва да:

-   познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

-   умее да опазва околната среда;

-   познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;

-   участва активно при изпълнение на задачите, съдейства на членовете на екипа и търси помощ от тях;

-   отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;

-   осъществява ефективни работни взаимоотношения с колеги и с прекия си ръководител;

-   разбира своята роля в дейността на предприятието, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;

-   умее да намира информация с помощта на компютър, работи с текстообработваща програма;

-   ползва специализирана литература, включително и на чужд език;

-   познава и прилага изискванията на директивите и разпоредбите на ЕС и на националното законодателство за контрол и управление на качеството, хигиената и хранителната безопасност;

-   познава и спазва изискванията на нормативните документи, регламентиращи дейностите в животновъдното стопанство и опазването на околната среда;

-   познава биологичните особености на различните видове животни;

-   намира и ползва информация в техническа и технологична документация и в

интернет, свързана с практикуването на професията;

-   организира производството и съхранението на фураж;

-   осигурява правилното използване и поддържане на пасищата;

-   съставя фуражен баланс и план за производството на фуражи;

-   балансира дажбите и смеските за хранене на различните видове и категории животни;

-   оперира с машините и съоръженията, използвани в животновъдното производство, полага грижи за тяхната поддръжка и съхранение;

-   осигурява условия за профилактика и опазване здравето на животните;

-   организира репродуктивната дейност на животните и извършва манипулациите, свързани с тази дейност;

-   организира правилно отглеждане на животните в съответствие с добрите фермерски практики;

-   осигурява условия за получаване на висококачествена продукция от животните и нейното ефективно реализиране;

-   осигурява правилно развъждане на животните, подбор на животни за разплод и за бракуване;

-   контролира произхода и продуктивните качества на животните;

-   планира, ръководи и контролира дейността на фермата;

анализира и изготвя отчети за дейността на фермата.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +