Промишлен риболов и аквакултури - трета

Професионално направление: Рибно стопанство, код 624

Професия: Техник по промишлен риболов и аквакултури, код 624020

Специалност: Промишлен риболов и аквакултури, код 6240201

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470

Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите и темите Бройчасове теория Бройчасове практика Общ брой часове
А Обща задължителна професионална подготовка 140 0 140
1. Здравословни и безопасни условия на труда 50 0 50
2. Икономикс 15 0 15
3. Основи на държавата и правото 20 0 20
4. Управление на човешките ресурси (УЧР). Фирмена култура. Трудово-правно законодателство 20 0 20
5. Бизнес комуникации и преговори. Чужд език по специалността. Работа с компютър 35 0 35
         
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 184 83 267
1. Биологични особености на рибите и други водни организми 35 0 35
2. Организация на рибовъдното стопанство 40 0 40
3. Технологии в рибовъдството 41 0 41
4. Разчитане на технологична документация - стандарти, инструкции, рецептури 28 0 28
5. Правилата за първична обработка, транспорт и съхранение на суровини и продукция 40 0 40
6. Учебна практика по:      
6.1. Биологични особености на рибите и други водни организми 0 40 40
6.2. Първична обработка, транспорт и съхранение 0 43 43
         
В Специфична задължителна професионална подготовка 136 297 433
1. Изработване и ремонт на мрежни риболовни уреди. 11 0 11
2. Риболовни дейности в зависимост от вида риба. 13 0 13
3. Първична обработка на рибата. 18 0 18
4. Развъждане и отглеждане на риба за консумация. 15 0 15
5. Хранене на рибите. 18 0 18
6. Басийни и съоръжения за отглеждане на риба. 20 0 20
7. Транспортиране на жива риба и хайвер. 21 0 21
8. Реализация на продукцията. 20 0 20
9. Учебна практика по:      
9.1. Рибовъдство 0 150 150
9.2. Технологии в рибовъдството 0 147 147
         
Г Избираема професионална подготовка 10 0 10
  Спасителни средства. 10 0 10
         
Д Производствена практика 0 110 110
         
  ОБЩО 470 490 960

Обучението се извършва в съответствие с Наредба №2 от 7 януари 2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник по промишлен риболов и аквакултури" и Закона за професионалното образование и обучение чл. 10, ал. 3, т. 1; чл. 11 и чл.12, където са определени условията и редът за придобиване на степен на професионална квалификация за професия Техник по промишлен риболов и аквакултури - код 624020 и специалност Промишлен риболов и аквакултури - код 6240201, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания.

Обучението се регламентира с учебен план и учебна програма, които се разработват на базата на Държавните образователни изисквания.Цялата учебна документация, учебните планове и програми са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията по изпитна програма, утвърдена от обучаващата организация и съобразена с Националните изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден през 2004 г., изм. и доп. през периода 2005 - 2014 г., и с чл. 32 от ЗПОО.

Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие с чл.32, чл.36 и чл.37 на ЗПОО.

Валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно такова, се извършва съгласно Наредба №2 от 13.11.2014 год. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

Като резултат от обучението се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията. След завършване на обучението, обучаваният трябва да:

-   Знае и да прилага основните правила за безопасна работа в рибовъдното стопанство, да познава и използва личните предпазни средства;

-   Осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип, да умее до формулира проблеми, да задава въпроси и да прави отчет за извършената работа;

-   Познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;

-   Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, да разбира договорните отношения между работодател и работник;

-   Участва при разпределяне на задачите, да съдейства и търси помощ от членовете на екипа, да се отнася с чувство на отговорност при изпълнение на задачата, която е възложена;

-   Знае общите правила за работа с компютър и да умее да ползва програмни продукти;

-   Ползва чуждоезикова информация, свързана с професията;

-   Познава биологичните особености на стопански ценните видове риба и другите водни организми, както и особеностите на средата им на обитаване;

-   Познава и прилага технологиите за рибовъдство и аквакултури;

-   Познава организацията на стопанството, предприятието и правомощията на длъжностните лица;

-   Умее да разчита технологична документация - стандарти, схеми, инструкции, рецептури;

-   Знае и прилага правилата за първична обработка, съхранение и транспорт на отгледаната или уловената риба;

-   Съхранява и поддържа правилно материалните ресурси, машини и механизми, апаратура;

-   Познава и прилага ефективни мероприятия при експлоатация на водните басейни;

-   Познава мрежените, въжените и другите материали за изработване и ремонт на риболовни уреди;

-   Разчита чертежи на риболовни уреди и спецификации и изчислява основните параметри по тях;

-   Прилага техническата последователност за изпробване и ремонт на видовете мрежени риболовни улови;

-   Контролира качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;

-   Познава конструктивните особености и устройство на риболовните уреди;

-   Извършва риболов в различни водни басейни с подходящ риболовен уред;

-   Познава механизмите, използвани за риболов;

-   Прилага техническа последователност при риболова и първичната обработка на уловената риба;

-   Планира и организира изпълнението на текущите задачи и решава възникнали проблеми, свързани с осъществяване на риболова;

-   Поддържа корпуса, устройствата, системите и механизмите на кораба и рибовъдните стопанства в съответствие с международните и националните изисквания;

-   Използва хидроакустични риборазузнавателни прибори и средства;

-   Съхранява и опазва околната среда;

-   Избира подходящи фуражи, опредяла дажбите и начина на хранене;

-   Прилага промишлено размножаване на риби;

-   Извършва интензификация на рибовъдството;

-   Извършва риболов и отглежда риба и други водни организми при спазване на технологичната последователност;

-   Умее да работи с риболовните машини и механизми на кораба в съответствие с правилата за безопасна работа и опазване на околната среда;

-   Планира и организира изпълнение на текущите задачи и решава възникнали проблеми, свързани с рибовъдната дейност.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +