Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, код 811

Професия: Ресторантьор, код 811060

Специалност: Производство и обслужване на заведения за хранене и развлечения, код 8110602

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470

Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

№ по ред Наименование на учебните предмети Брой учебни часове
Всичко Теория Практика
І. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 900 410 490
А. Обща задължителна професионална подготовка 74 74 0
1. Здравословни и безопасни условия на труд 8 8    -
2. Информационна техника и технологии 18 18 -
3. Икономика 10 10 -
4. Трудово-правно законодателство 8 8 -
5. Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност 10 10 -
6. Предприемачество 20 20 -
Б. Отраслова задължителна професионална подготовка 280 140 140
1. Чужд език по професията 18 18    -
2. Основи на туризма 16 16 -
3. Екология в туризма 18 18 -
4. Счетоводство и отчетност в туризма 16 16 -
5. Отчетност на фирмата 20 20 -
6. Професионална етика и туристическо поведение 16 16 -
7. Маркетинг в туризма 18 18    -
8. Мениджмънт в туризма 18 18  
9. Учебна практика 140 - 140
9.1. Чужд език по професията 66 - 66
9.2. Счетоводство и отчетност в туризма 44    - 44
9.3. Информационни технологии в туризма 30 - 30
В. Специфична задължителна професионална подготовка 546 196 350
1. Материалознание на хранителните продукти 18 18 -
2. Технологично обзавеждане на заведения за хранене и развлечения 18 18    -
3. Технология на кулинарната продукция 50 50 -
4. Микробиология 20 20    -
5. Хигиена на храненето и хранително законодателство 18 18 -
6. Сервиране и барманство 32 32    -
7. Сомелиерство 22 22    -
8. Отчитане на ресторантьорската дейност 18 18 -
9. Учебна практика по специалността 230 - 230
9.1. Технология на кулинарната продукция 72 - 72
9.2. Сервиране и барманство 66    - 66
9.3. Организация   на производството и обслужването в заведенията за хранене и развлечения 68 - 68
9.4. Сомелиерство 24    - 24
10. Производствена практика 120 - 120
  Всичко:А+Б+В 900 410 490
ІІ. ИЗБИРАЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 60 60 -
1. Проектиране и презентация на кулинарни изделия 30 30 -
2. HACCP (хасеп) система 30 30 -
  Всичко:І+ІІ 960 470 490

 

След завършване на професионалното обучение по професия "Ресторантьор", специалност „Производство и обслужване на заведения за хранене и развлечения“, обучаемият, съгласно ДОИ по професията/ специалността трябва да е постигнал следните резултати от ученето:

Компетенции

 

Резултати от ученето
Знания Умения
Прилага   правилата   за здравословни и безопасни условия на труд Знае     правилата за здравословни и безопасни условия на труд и личните предпазни средства Спазва   правилата за здравословни и безопасни условия на труд и използва лични предпазни средства
Използва лични предпазни средства, униформено и работното облекла Знае     изискванията към хигиената на униформеното и работното облекла. Разграничава значението на изискванията към хигиената на униформеното и работното облекла.
Познава вредните производствени фактори и влиянието им върху околната среда Знае вредните производствени фактори и влиянието им върху околната среда Спазва   правилата   и изискванията за хигиена на работната среда
Извършва вербални и невербални комуникации при общуването с гостите на български и чужд език Знае стандарта за обслужване на госта при различни начини на хранене и социално психологическите особености при обслужване на български и чуждестранни гости Прилага принципите и методите на вербални и невербални комуникации при общуването с гостите на български и чужд език
Познава особеностите за ефективна комуникация и делово общуване с персонала Знае изискванията и правилата за ефективна комуникация и делово общуване с персонала Прилага правилата за ефективна комуникация и делово общуване с персонала

Изпълнява прецизно трудовите си задължения:

-Организира и контролира работата на персонала в кухнята и в търговската зала

-Контролира персонала и отговаря за работата му, както и поддръжката на търговската площ

-Участва в планирането на асортимента от ястия и напитки, организира доставки, контролира спазването на технологичния процес

 

Знае видовете хранителни продукти от растителен и животински произход и начините на обработката им.

Знае технологията на приготвянето на различните видове ястия и напитки.

Знае стандартите за   оформяне и сроковете за съхранение и реализиране на кулинарните изделия. Знае стандартите за обслужване на гости при различни начини на хранене

Спазва технологичния процес при обработката на хранителните продукти.

Извършва приготвяне на ястия и напитки според рецептурата .

Използва нови продукти и технологии в приготвянето на ястия и напитки.

Извършва оформяне   и аранжиране на ястията и напитките според рецептурата и установените стандарти в ресторанта.

Съчетава компонентите в ястията и аранжирането им.

Извършва консултиране и рекламиране на приготвените ястия и напитки.

Спазва и прилага специфичните стандарти за работа във фирмата и организиране на мероприятия

Познава нормативната уредба в туризма и хранителното законодателство Знае нормативните документи Спазва нормативните документи
Познава машините и съоръженията, съдовете и инвентара, съгласно конкретната задача .

Знае машините и съоръженията използвани в заведенията за хранене

Знае съдовете и инвентара, необходими при изпълнение на конкретната задача .

Използва машините   и съоръженията в производството на ястия и напитки.

Подбира машините и съоръженията, съдовете и   инвентара, при производството на ястия и напитки.

Познава организацията на работата и специфичните стандарти за работа във фирмата Знае специфичните стандарти за работа във фирмата и длъжностните характеристики на служителите и социално психологическите особености на персонала Спазва и прилага специфичните стандарти за работа във фирмата
Познава отчетните документи Знае отчетните документи прилагане в ресторанта и бара Работи с отчетни документи
Познава информационната техника и технологии в туризма Знае информационната техника и използваните програмни продукти в туризма Работи с персонален компютър и прилага готови програмни продукти

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1.Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия "Ресторантьор ",специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения".

2.Оценяването на знанията се осъществява на три нива – начално, междинно и изходно. Оценките се поставят по шестобалната система.

3.Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и по практика на професията и специалността, съгласно Наредба № 3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване.

4.Държавните изпити се провеждат по национална изпитна програма, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията. Оценяването на професионалните компетенции и по двата изпита е независимо и се извършва по единни национални критерии.

5.Завършеното професионално обучение се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, съгласно Наредба № 4 от 16.04.2003г. за документите за системата на народната просвета.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +