Производител на селскостопанска продукция - трета

Професионално направление: Растениевъдство и животновъдство, код 621

Професия: Фермер, код 621060

Специалност: Производител на селскостопанска продукция, код 6210602

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 963

Брой часове по теория: 447                                  

Брой часове по практика: 516                                  

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

Наименование на учебните предмети Брой часове
Всичко Теория Практика
         
А. ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 64 64 ­0
1. Здравословни и безопасни условия на труд 8 8 0
2. Информационни технологии 18 18 0
3. Икономика 10 10 0
4. Трудово-правно законодателство 8 8 0
5. Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност 10 10 0
6. Предприемачество 10 10 0
Б. ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 333 189 144
1. Чужд език по професията 24 24 0
2. Основи на растениевъдството с поливно земеделие 101 50 51
3. Основи на животновъдството 60 30 30
4. Агрохимия, агроклиматология и агрометеорология 30 15 15
5. Агроекология и принципи на устойчиво земеделие 30 17 15
6. Механизация на селскостопанското производство ­32 20 12
7. Аграрна икономика 54 33 21
В. СПЕЦИФИЧНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 566 194 372
I. Производство на растениевъдна продукция 216 80 136
1 Полевъдство 78 36 42
2 Овощардство 40 16 24
3 Лозарство 30 10 20
4 Ягодоплодни култури 14 4 10
5 Отглеждане на къпини, малини, касис и др. 14 4 10
6 Зеленчукови култури 40 10 30
II. Производство на животновъдна продукция 221 89 132
1 Говедовъдство и биволовъдство ­68 30 38
2 Овцевъдство и козевъдство 57 21 36
3 Свиневъдство 58 24 34
4 Птицевъдство 38 14 24
III. Управление на земеделската ферма 39 25 14
IV. Производствена практика: 90 0 90
  Всичко А+Б+В 963 447 516

Обучението се извършва в съответствие с Наредба №29 от 11 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Фермер" и Закона за професионалното образование и обучение чл. 10, ал. 3, т. 1; чл. 11 и чл.12, където са определени условията и редът за придобиване на степен на професионална квалификация за професия Фермер - код 621060 и специалност Производител на селскостопанска продукция - код 6210602, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания.

Обучението се регламентира с учебен план и учебна програма, които се разработват на базата на Държавните образователни изисквания.Цялата учебна документация, учебните планове и програми са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията по изпитна програма, утвърдена от обучаващата организация и съобразена с Националните изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден през 2004 г., изм. и доп. през периода 2005 - 2014 г., и с чл. 32 от ЗПОО.

Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие с чл.32, чл.36 и чл.37 на ЗПОО.

Валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно такова, се извършва съгласно Наредба №2 от 13.11.2014 год. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

Като резултат от обучението се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията. След завършване на обучението, обучаваният трябва да:

• знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, познава и използва личните предпазни средства, не замърсява с работата си околната среда;

• осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип - умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да прави отчет за извършената работа;

• познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;

• познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; разбира договорните отношения между работодател и работник;

• участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;

• разбира собствената си роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;

• знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти; ползва съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област;

• се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд език без наличието на усложнения.

• да познава основните земеделски култури, животни и машини;

• да познава и спазва технологичната последователност за изпълнение на селскостопанските работи;

• да познава организацията на фермата и правомощията на длъжностните лица.

• знае предназначението, особеностите, функциите, начините на безопасна работа със селскостопански култури, животни и машини;

• разбира технологичната последователност при отглеждането на различни селскостопански култури и животни;

• прилага усвоените теоретични знания при въвеждане на нова техника и технологии за отглеждане на селскостопански култури и животни;

• анализира условията за работа и съобразно тях да извършва необходимите трудови дейности;

• синтезира усвоените знания и умения за правилно организиране на работата си;

• оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +