Посредник на трудовата борса – трета

Професионално направление: Социална работа и консултиране, код 762

Професия: Посредник на трудовата борса, код 762010

Специалност: Посредник на трудовата борса, код 7620101

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470

Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите Брой часове теория Брой часове практика  Общ брой часове
I ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 98 98 196
1 Здравословни и безопасни условия на труд. 18 18 36
2 Трудово - правно законодателство 6 6 12
3 Психологическа структура на трудовата дейност 18 18 36
4 Социално осигуряване и данъчна система 18 18 36
5 Информационни системи 12 12 24
6 Чужд език по професията 26 26 52
         
II ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 266 262 528
1 Социална политика 24 24 48
2 Кодекс на труда 18 18 36
3 Организационно поведение 36 36 72
4 Приложна социална психология 18 18 36
5 Приложна социология 16 16 32
6 Консултативна психология 38 38 76
7 Социално консултиране 20 12 32
8 Статистиката 16 16 32
9 Нормативна уредба на социалните услуги 18 18 36
10 Обща теория на пазарната икономика 24 24 48
11 Основи на счетоводството 24 24 48
12 Публични финанси 14 18 32
         
II СПЕЦИФИЧНА 106 130 236
ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
         
1 Маркетинг на свободните работни места 20 24 44
2 Системно-аналитични процеси 12 12 24
3 Елементи на практическата психология 18 32 50
4 Документационен анализ на пазара на труда 16 24 40
5 Професионално ориентиране 20 12 32
6 Пи-ар дейност 20 26 46
  Общо: 470 490 960

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Посредник на трудовата борса код 762010 и специалност Посредник на трудовата борса код 7620101.

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да знае:

-   правилата за безопасна работа с офис-техниката на работното място;

-   правилно отношение към опазване на околната среда от вредни замърсители и създаване на конкретни екологични навици, свързани с упражняване на посредническата дейност;

-   общите и специфични права и задълженията си като участници в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда:системите на организация на труда, на неговото стимулиране, планиране, отчитане и контрол; установените форми и срокове за водене на оперативна статистическа и др. дейност;договорните отношения между работодател и работник;

-   принципите на деловото общуване, успешно невербално поведение;

-   трудово-правни знания и умения, свързани с консултирането и успешното реализиране на посредническа дейност при търсенето и намирането на работа и работници;

-   знания за перманентно повишаване на компетентностите и квалификацията на себе си и на клиентите;

-   пълноценни знания и умения за приложна работа с програмни продукти и Интернет;

-   знае и прилага на практика изискванията, правилата и нормативните актове, които касаят професионалното направление и конкретната специалност “Посредник на трудовата борса”;

-   специализираната терминология в българската и европейска практика, а така също и в световен мащаб;

-   специфичните характеристики на изпълняваните роли при осъществяване на посредническата си дейност/ да усвои едновременно няколко професионални роли: ролята на изследовател, консултант, организатор и др./;

-   има психологически усет за работа с различни категории клиенти, включително и такива с увреждания;

-   проявява организационна компетентност, познавайки ефективните системи на организация на труда;

-   знае и прилага на практика правата и задълженията си като участник в трудовите процеси;

-   притежава базисни знания от областта на социологията на труда,индустриалната социология, икономиката и гражданското и трудово право;

-   получи практически умения за конкретна изследователска и маркетингова компетентност в социалната сфера;

-   показва висока компетентност при консултирането в социалната материя и професионалното ориентиране на своите клиенти;

-   познава съвременните теории и практики на социалната работа и политиката на трудовата заетост;

-   познава и прилага нормативната документация, регламентираща социалната работа;

-   познава и спазва етичния кодекс /норми/ на социалната работа;

-   знае и прилага подходящи техники за разрешаване на конфликти;

-   познава специализираните понятия в областта на социалните дейности и конкретно в областта на посредническата дейност на трудовата борса;

-   познава и използва нормативните актове ,свързани с трудовото и социалното законодателство;

-   да осъществява успешна посредническа дейност и да резултира в удовлетворени   работодатели и наети работници;

-   проучва свободни работни места в агенции,бюра по труда и други организации, занимаващи се с предлагане на свободни работни места;

-   класифицира свободните места по специалности и професионални направления;

-   подробно описва общите и специфични изисквания за конкретните работни места и професии;

-   изготвя обобщена динамична карта за свободните работни места, включваща възможност за своевременно актуализиране;

-   съставя каталог от фирми и работодатели, обявяващи и с капацитет за обявяване на свободни работни места;

-   изготвя каталог на лица, търсещи подходяща работа по съответна професия, който включва подробни описания на компетенциите им /знания, умения, квалификация, професионален опит/;

-   изготвя индивидуална пътна карта за намиране на работа на търсещите работа лица;

-   изготвя анализи за състоянието и тенденциите в развитието на пазара на труда в национален и международен аспект;

-   информира клиентите за нормативните изисквания за заемането на определените длъжности;

-   и консултира по въпроси, свързани с нормативната уредба и специфични изисквания;

-   подпомага с попълването и написването на изискуеми документи – апликейшън форми, си-ви/та/ и др. за кандидатстване и постъпване на работа;

-   провежда предварителни интервюта и предварителен подбор на кандидати за работа;

-   прави оценка и консултира за ориентиране на клиентите и потребителите към дадена длъжност и към подходящ избори;

-   координира насочването на кандидатите към работодателите.

След завършване на обучението по професията “Посредник на трудовата борса” специалност “Посредник на трудовата борса”, обучаваният трябва да умее:

-   използва специфични предпазни средства за здравословно упражняване на професията – защитени екрани и др.

-   използва нормативните актове ,свързани с трудовото и социалното законодателство;

-   да оказва помощ на колегите си при разрешаване на комплексни проблеми и да търси помощ, когато се налага в процеса на работата

-   да прилага подходящи техники за разрешаване на конфликти

-   да извършва координационна дейност и оценка на качествата на осъществяваните практики, в съответствие с нормативните изисквания и приетите критерии в дейността – точност, целесъобразност, функционалност, прецизност в изпълнението, качество и обем на работата;

-   умее да съставя и анализира статистически пакети за социалната политика като цяло и в частност за конкретни случаи и категории;

-   прилага на практика изискванията, правилата и нормативните актове, които касаят професионалното направление и конкретната специалност “Посредник на трудовата борса”;

-   за водене на успешначуждоезикова комуникация;

-   за приложна работа с програмни продукти, с Интернет и др.;

-   за успешни междуличностни комуникации при осъществяването на посредническата дейност, за работа в екип и екипно поведение, за оказване на помощ и търсене на съдействие при проблемни ситуации;

-   умения, свързани с консултирането и успешното реализиране на посредническа дейност при търсенето и намирането на работа и работници;

-   умения за успешно комуникационно поведение в осъществяване на социалната дейност;

-   да осъществява обратна връзка с наети лица за удовлетвореността им от получената работа;

-   да осъществява обратна връзкас работодатели за удовлетвореността им от наетите лица;

-   да препоръчва подходящи лица за наемане пред конкретни работодатели;

-   да рекламира индивидуални пътни карти на лица с определени компетенции, търсещи подходяща работа;

-   да рекламира свободните работни места и изискванията за тях;

-   координира насочването на кандидатите към работодателите;

-   насочва кандидатите към подходящи работни места;

-   консултира за придобиване на професионална квалификация при недостиг от компетенции на търсещи работа лица.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация. Изходящото образователно равнище за придобиване на 3 степен на професионална квалификация е средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +