Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца - трета

Професионално направление: Социална работа и консултиране, код 762
Професия: Помощник - възпитател, код 762030
Специалност: Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца, код 7620301
Степен на професионалната квалификация: трета
Общ брой часове: 960
Брой часове по теория: 470
Брой часове по практика: 490
Държавен изпит по теория и практика
Форми на обучение: дневна
Минимално входящо образователно равнище:
завършено средно образование

 

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

Наименование на учебните предмети Брой часове
Всичко Теория Практика
         
А. ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 74 74 ­0
1. Здравословни и безопасни условия на труд 8 8 0
2. Информационни технологии 18 18 0
3. Икономика 10 10 0
4. Трудово-правно законодателство 8 8 0
5. Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност 10 10 0
6. Предприемачество0 20 20 0
Б. ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 280 140 140
1. Чужд език по професията 16 16 0
2. История на педагогиката 15 15 0
3. Анатомия и физиология 60 60 0
4. Хигиена и хранене 48 48 0
5. Детска психология 72 72 0
6. Основи на възпитанието 39 39 0
7. Професионална етика 30 30 0
8. Учебна практика по: 140 0 140
8.1. Хигиена и хранене 70 0 70
8.2. Детска психология 70 0 70
В. СПЕЦИФИЧНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 548 206 340
1. Детска литература 30 30 0
2. Теория и методика на играта. 39 39 0
3. Възпитание в ранна детска възраст 36 36 0
4. Предучилищна и начална педагогика 38 38 0
5. Организация на дейностите на детето
в семейна среда
33 33 0
6. Семейна педагогика 30 30 0
7. Учебна практика по специалността: ­250 0 250
7.1. Теория и методика на играта 60 0 60
7.2. Организация на дейностите на детето
в семейна среда
60 0 60
7.3. Социално-педагогически тренинг 70 0 70
7.4. Предучилищна и начална педагогика 60 0 60
         
  Производствена практика: 90 0 90
Г. ИЗБИРАЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 60 60 0
1. Дефектология и медицински познания 20 20 0
2. Задължителни регламентирани ситуации   образователни стандарти 20 20 0
3.

Технология на обзавеждането на заведение за деца

видове заведения за деца

20 20 0
  Всичко А+Б+В+Г: 960 480 480

След завършване на професионалното обучение по професия „Помощник - възпитател”, специалност „Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, обучаемият, съгласно ДОИ по професията/специалността трябва да е постигнал следните резултати от ученето:

 

Компетенции

(Общи за професията)

Резултати от ученето
Знания Умения
Прилага   правилата   за здравословни и безопасни условия на труд Знае     правилата за здравословни и безопасни условия на труд и личните предпазни средства Спазва     правилата за здравословни и безопасни условия на труд и използва лични предпазни средства
Използва лични предпазни средства, униформено и работното облекла Знае   изискванията към хигиената на униформеното и работното облекла. Разграничава значението на изискванията към хигиената на униформеното и работното облекла.
Използва основните икономически науки Обща теория на пазарната икономика. Публични финанси и счетоводна отчетност Прилагане на теоретични познания от областта на икономиката
Борави с термини и основи понятия в образованието и закрилата на детето Социалната политика в областта на образованието и закрилата на детето Прилагане на теоретични познания от областта на педагогиката и психологията в практиката – работа с деца
Да прилага ранните методи за диагностика Диагностика на развитието на детето Да общува с детето, да съдейства за неговото правилно развитие и възпитание
Да познава педагогическите принципи Основните положения и фактори на педагогическата социология Да съдейства за формирането на личността на детето, неговото позитивно възпитание
Прилагане на правилата за хигиена на децата Анатомия, физиология и хигиената на детето За справяне с основни изисквания при хигиената на децата
Прилагане на теоретични и практически познания от областта на методите за възпитание Характеристиките на детето в различните възрастови периоди, методиката за неговото естетическо възпитание, игрова дейност и развлечения Умение за работа с теоретични и практически познания от областта на методите за възпитание
Структуриране на обслужването в детски заведения и правилно обзавеждане Изискванията при обзавеждане и обслужване на заведения за деца Правилното позициониране на предметите в помещенията
Базови познания Основните на Информационните технологии и начален английски език Да работи с компютър и да използва елементарен английски език

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +