Полевъдство

Професионално направление: Растениевъдство и животновъдство, код 621

Професия: Техник-растениевъд, код 621010

Специалност: Полевъдство, код 6210101

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 438

Брой часове по практика: 522

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No

Наименование на модулите и темите

Общ брой часове Бройчасове теория Бройчасове практика
         
І. Обща задължителна професионална подготовка

180

148

32

1. Здравословни и безопасни условия на труда

32

27

5

2. Компютърно обучение

50

25

25

3. Основи на пазарната икономика

25

25

-

4. Общи условия на трудово-правното законодателство

15

15

-

5. Езиково обучение

50

50

-

6. Бизнес комуникации

8

6

2

         
ІІ. Отраслова задължителна професионална подготовка

200

60

140

1. Значение и класификация на полските култури

40

10

30

2. Агрохимия и агроклиматология

50

20

30

3. Агрометеорология

20

10

10

4. Агробиология и принципи на устойчивото земеделие

40

10

30

5. Аграрна икономика

50

10

40

         
ІІІ. Специфична за специалност 6210101 “Полевъдство” задължителна професионална 560 230 330
1. Почвознание 95 40 55
2. Полевъдство 95 45 50
3. Хидромелиорации и съоръжения 95 40 55
4. Растителна защита 85 35 50
5. Селскостопански машини 85 30 55
6. Агроклиматология 55 20 35
7. Проектиране в земеделието 25 10 15
8. Управление на земеделската ферма 25 10 15
         
IV. Производствена практика 20 0 20
  ОБЩО 960 438 522

Обучението се извършва в съответствие с Наредба № 9 от 4.12.2008 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник-растениевъд” и Закона за професионалното образование и обучение чл. 10, ал. 3, т. 1; чл. 11 и чл.12, където са определени условията и редът за придобиване на степен на професионална квалификация за професия Техник-растениевъд - код 621010 и специалност Полевъдство - код 6210101, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания.

Обучението се регламентира с учебен план и учебна програма, които се разработват на базата на Държавните образователни изисквания.Цялата учебна документация, учебните планове и програми са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията по изпитна програма, утвърдена от обучаващата организация и съобразена с Националните изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден през 2004 г., изм. и доп. през периода 2005 - 2014 г., и с чл. 32 от ЗПОО.

Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие с чл.32, чл.36 и чл.37 на ЗПОО.

Валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно такова, се извършва съгласно Наредба №2 от 13.11.2014 год. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

Като резултат от обучението се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията. След завършване на обучението, обучаваният трябва да:

-   познава,спазваиприлагаправилатазаздравословниибезопасниусловиянатруд;

-   умее да опазва околната среда;

-   познавапазарнитеотношениявселскотостопанство,мястотоиролятанаотделните лица,фирмите, институциите и държавата;

-   познаваправатаизадължениятасикатоучастниквтрудовияпроцессъгласноКодекса натруда,разбирадоговорнитеотношениямеждуработодателиработник;

-   участваактивноиотговорноприизпълнениеназадачите,съдействаначленоветена екипаприизпълнениетоимитърсипомощоттях;

-   осъществяваефективниработнивзаимоотношениясколегиис прекиясиръководител;

-   разбирасвоятаролявдейносттанапредприятието,съзнаванеобходимосттаот повишаваненаквалификациятаси;

-   умееданамираинформацияспомощтанакомпютървинтернет,работиспрограмаза създаваненатекститаблици;

-   ползватехническаитехнологичнадокументация,кактоиспециализираналитература, включителноиначуждезик;

-   разпознаваикласифицираземеделскитекултурипоботаническитеимособености;

-   познаваи прилагатехнологиите заотглеждане наземеделските култури;

-   комплектоваиработисразличниселскостопанскимашини;

-   извършваосновнаиповърхностнаобработканапочвата;

-   познаватороветезаразличнитевидовеземеделскикултури;

-   спазваизискваниятазатранспортираненаготоваземеделскапродукция;

-   разпознаваосновнитетиповепочвииопределяплодородиетоим;

-   напояваземеделските култури;

-   съставяправилнисеитбообращенияприотглежданеназемеделскикултури;

-   отглеждаземеделскикултуривкултивационнисъоръжения;

-   произвежда,апробираиокачествявапосевенипосадъченматериал;

-   извършвапървичнаобработкаи съхранениена земеделскитепродукти в съответствиес изискванията;

-   извършварастителнозащитнимероприятия,катоопределяпрепаратитеисроковете;

-   контролираспазванетонаразходнитенорми;

-   разпределядейноститепоизпълнениетонатехнологиитезаотглежданенаотделните видовекултури;

-   определяикономическатаефективностототглежданетоназемеделскитекултури;

-   организира внедряването на новимашиниитехнологиивземеделскотопроизводство;

-   окачествяваиаранжираготоватапродукциязапредлаганенапазара;

-   изготвя и представя отчети за реализацията на продукцията;

-   разпределядейноститепоизпълнениенадоговорнитеотношения;

-   правипредложениязаповишаванеквалификациятанаизпълнителскияперсонал,с койтоработи.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +