Покриви

Професионално направление: Строителство, код 582

Професия: Строител, код 582030

Специалност: Покриви, код 5820312

Степен на професионалната квалификация: Втора

Общ брой часове: 660

Брой часове по теория: 242

Брой часове по практика: 418

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

Средно образование или придобитоправо за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

Наименование на модулите Учебни часове
    Теория Практика Общо
. А1. ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

36

 

36

1. Здравословнии безопасниусловиянатруди опазванена околната среда.

6

 

6

2. Икономика 6   6
3. Трудовоиосигурителноправо. Организация на трудовия процес.

6

 

6

4. Компютърна грамотност 18   18
. А2. ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

16

 

16

1. Чуждезикпопрофесията 6   6
2. Сградостроителство 10   10
.

А3. СПЕЦИФИЧНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА

ПОДГОТОВКА

170

366

536

1. Техническочертаневстроителството 12   12
2. Строителниматериали 8   8
3. Основинастроителната механика 10   10
4. Транспортни дейности в строителството 24   24
5. Въведениеворганизацията настроителството 22   22
6. Учебнаобщостроителнапрактика   100 100
7. Технология наспециалността 94   94
8.

Учебнапрактика потехнологияна

специалността

 

106

106

9. Производственапрактика   160 160
. Б. ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА 20 52 72
1. ВиК на сгради 8 28 36
2. Електрически инсталации в сградите 12 24 36
  ВСИЧКО А1+А2+А3+Б 242 418 660

След завършване на професионалното обучение по професия “Строител”, специалност „Покриви“ обучаемият трябва:

Да знае:

-          Основните изисквания по безопасност на труда и ППО в строителството.

-          Основните изисквания за опазване на околната среда.

-          Рационално да използва енергията и строителните материали.

-          Видовете архитектурни и конструктивни планове, чертежи и детайли.

-          Видовете строителни материали и техните свойства, както и начините за тяхното използване и съхранение.

-          Видовете дървен материал и неговите свойства.

-          Начините за предпазване на дървесината от вредители, болести и пожар.

-          Начините за обработване на дървения материал.

-          Видовете хидроизолационни и топлоизолационни материали.

-          Изискванията към качеството на дървения материал, хидроизолационните мушами, керемиди и др. материали за покриви.

-          Технологията за изпълнение на покриви с керемиди.

-          Технологията за изпълнение на покриви с рулонни материали.

-          Технологията за изпълнение на покриви с листов материал.

-          Технологията за изпълнение на топлоизолация по покриви.

-          Начините за поддържане на инструментите и оборудването и работата с тях.

-          Начините за приемане и измерване на работите при изпълнение на покриви.

-          Планиране, контрол, регулиране и управление на процесите при изпълнение на бояджийски работи.

-          Основните принципи на техническото нормиране и техническите норми, ценообразуването в строителството, сметна документация.

Да може:

-          Да разчита работни чертежи, скици, технологични схеми и планове.

-          Да подбира, сортира, складира и съхранява материалите..

-          Да приготвя битумен грунд и топло битумно лепило.

-          Да изпълнява монтаж на топлоизолация на покриви.

-          Да изпълнява покриви с керемиди.

-          Да изпълнява покриви с лепени рулонни материали.

-          Да изпълнява покриви с ковани гъвкави хидроизолационни материали.

-          Да изпълнява покриви с листови материали.

-          Да поддържа и съхранява оборудването на строителната площадка.

-          Да планира, контролира и регулира операциите, свързани с изпълнението на покриви.

-          Да се ориентира правилно на строителната площадка в зависимост от маркировката.

-          Да работи безопасно и ефективно със средствата за противопожарна защита.

-          Да реагира адекватно при трудова злополука и да оказва долекарска помощ.

-          Да използва ефективно строителните материали, правилно да ги складира и съхранява.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +