Парково строителство и озеленяване - втора

Професионално направление: Градинарство (паркове и градини), код 622

Професия: Озеленител, код 622020

Специалност: Парково строителство и озеленяване, код 6220202

Степен на професионалната квалификация: втора

Общ брой часове: 660

Брой часове по теория: 320

Брой часове по практика: 340

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

по

ред

Наименование на предметите Брой часове
Общо Теория

Прак

тика

1 2 3 4 5
  ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА      
А. Обща задължителна професионална подготовка 64 52 12
1. Здравословни и безопасни условия на труд 8 8  
2. Аграрна икономика 40 28 12
3. Трудово-правно законодателство 4 4  
4. Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност 4 4  
5. Информационни системи и технологии 8 8  
Б. Отраслова задължителна професионална подготовка 116 94 20
1. Чужд език по професията 34 34  
2. Почвознание и агрохимия 30 30  
3. Агроекология 30 30  
4. Учебна практика     90
4.1 Почвознание и агрохимия 20    
В. Специфична задължителна професионална подготовка 482 170 312
1. Декоративна дендрология с разсадници 18 18  
2. Цветарство 29 29  
3. Механизация на парковото строителство 17 17  
4. Паркова архитектура и фитодизайн 39 39  
5. Парково строителство 30 30  
6. Защита на парковата растителност 37 37  
7. Учебна практика по специалността     252
7.1 Декоративна дендрология с разсадници 47   47
7.2 Цветарство 27   27
7.3. Рисуване 17   17
7.4. Геодезия 25   25
7.5. Паркова архитектура и фитодизайн 45   45
7.6. Парково строителство 46   46
7.7. Защита на парковата растителност 45   45
8 Производствена практика 60   60
  Общо А+Б+В 660 316 344

След завършване на професионалното обучение по професия Озеленител“, специалност „Парково строителство и озеленяване“, обучаемият, съгласно ДОИ по професията/ специалността трябва да е постигнал следните резултати от ученето:

Компетенции

(Общи за професията)

Резултати от ученето

Знания

Умения
-Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазва околната среда при изпълнение на служебните си задължения

-за отглеждане на цветя на открито или в оранжерии

-обяснява основните екологични изисквания при отглеждане на цветни и дървени култури

-разпознава листно-декоративните и цъфтящи видове цветя

-познава и прилага методите на засаждане на различни дървесни и храстови видове и последващо отглеждане;

-подготвя почвата за засаждане -за сроковете и технологията при подхранване с органични и минерални торове -изготвя почвени смески по инструкция
-засажда и поддържа дървесина, храстова и цветна растителност -описва видовете и особеностите в устройството на парници и оранжерии -познава и прилага технологията за изграждане на живи плетове и тяхната поддръжка;
-познава и прилага технологиите и методите в парковото строителство;

-познава и прилага технологията за създаване и поддържане на тревни площи:

-описва характеристиките на основните видове цветя

-познава и прилага технологиите и методите за вертикално озеленяване на сгради, архитектурни съоръжения, балкони и тераси;

-извършва размножаване на цветята

-прилага технологиите и методите за изграждане на скални кътове, алпинеуми и водни площи;

-полага грижи за растения в декоративни разсадници

-провежда растителнозащитни мероприятия на парковата растителност -запознат е и води техническа и технологична документация -намира информация и актуализира знанията си необходими за изграждане на цветопроизводното стопанство и парковото строителство

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:

1.         Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия „Озеленител”, специалност „Парково строителство и озеленяване”

2.         Оценяването на знанията се осъществява на три нива – начално, междинно и изходно. Оценките се поставят по шестобалната система.

3.         Професионалното обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и по практика на професията и специалността, съгласно Наредба № 3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване.

4.         Държавните изпити се провеждат по национална изпитна програма, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията. Оценяването на професионалните компетенции и по двата изпита е независимо и се извършва по единни национални критерии.

5.         Завършеното професионално обучение се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, съгласно Наредба № 4 от 16.04.2003г. за документите за системата на народната просвета.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +