Озеленяване и цветарство - първа

Професионално направление: Градинарство (паркове и градини), код 622

Професия: Работниквозеленяването, код 622030

Специалност: Озеленяване и цветарство, код 6220301

Степен на професионалната квалификация: първа

Общ брой часове: 300

Брой часове по теория: 140

Брой часове по практика: 160

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

Завършено основно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

по

ред

Наименование на предметите Брой часове
Общо Теория

Прак

тика

1 2 3 4 5
  ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА      
А. Обща задължителна професионална подготовка 16 16 0
1. Здравословни и безопасни условия на труд 8 8  
2. Трудово-правно законодателство 4 4  
3. Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност 4 4  
Б. Отраслова задължителна професионална подготовка 30 30  
1. Почвознание 15 15  
2. Ботаника 15 15  
В. Специфична задължителна професионална подготовка 234 94 140
1. Цветарство 15 15  
2. Паркова растителност 39 39  
3. Озеленяване 20 20  
4. Аранжиране 19 19  
5. Учебна практика по специалността      
5.1 Цветарство 58   58
5.2 Озеленяване 62   62
6. Производствена практика 20   20
  Общо А+Б+В 300 140 160

След завършване на професионалното обучение по професия Работниквозеленяването “, специалност Озеленяване и цветарство, обучаемият, съгласно ДОИ по професията/ специалността трябва да е постигнал следните резултати от ученето:

Компетенции

(Общи за професията)

Резултати от ученето
Знания Умения
-Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазва околната среда при изпълнение на служебните си задължения

-за отглеждане на цветя на открито или в оранжерии

-обяснява основните екологични изисквания при отглеждане на цветни и дървени култури

-разпознава листно-декоративните и цъфтящи видове цветя

-познава и прилага методите на засаждане на различни дървесни и храстови видове и последващо отглеждане;

-подготвя почвата за засаждане -за сроковете и технологията при подхранване с органични и минерални торове -изготвя почвени смески по инструкция
-засажда и поддържа дървесина, храстова и цветна растителност -описва видовете и особеностите в устройството на парници и оранжерии -познава и прилага технологията за изграждане на живи плетове и тяхната поддръжка;
-познава и прилага технологиите и методите в парковото строителство;

-познава и прилага технологията за създаване и поддържане на тревни площи:

-описва характеристиките на основните видове цветя

-познава и прилага технологиите и методите за вертикално озеленяване на сгради, архитектурни съоръжения, балкони и тераси;

-извършва размножаване на цветята

-прилага технологиите и методите за изграждане на скални кътове, алпинеуми и водни площи;

-полага грижи за растения в декоративни разсадници

-провежда растителнозащитни мероприятия на парковата растителност -запознат е и води техническа и технологична документация -намира информация и актуализира знанията си необходими за изграждане на цветопроизводното стопанство и парковото строителство

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:

1.         Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професия „Работниквозеленяването “, специалност Озеленяване и цветарство.

2.         Оценяването на знанията се осъществява на три нива – начално, междинно и изходно. Оценките се поставят по шестобалната система.

3.         Професионалното обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и по практика на професията и специалността, съгласно Наредба № 3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване.

4.         Държавните изпити се провеждат по национална изпитна програма, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията. Оценяването на професионалните компетенции и по двата изпита е независимо и се извършва по единни национални критерии.

5.         Завършеното професионално обучение се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, съгласно Наредба № 4 от 16.04.2003г. за документите за системата на народната просвета.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +