Основни и довършителни работи

Основни и довършителни работи

Професионално направление: Строителство, код 582

Професия: Помощник в строителството, код 5820801

Специалност: Основни и довършителни работи, код 5820801

Степен на професионалната квалификация: първа

Общ брой часове: 300

Брой часове по теория: 90

Брой часове по практика: 210

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено основно образование

УЧЕБЕН ПЛАН

по

ред

Наименование на учебните предмети

Брой часове

Общо

Теория

Практика

А.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

А1.

Обща задължителна професионална подготовка

20

20

0

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

5

5

2.

Трудово-правно законодателство

5

5

3.

Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност

5

5

4.

Условия за безопасност при упражняване на професията

5

5

А2.

Отраслова задължителна професионална подготовка

40

40

0

1.

Строителни материали

10

10

2.

Основи на сградостроителството

30

30

А3.

Специфична професионална подготовка

230

20

210

1.

Основи на технологията в сградостроителството

43

20

2.

Учебна практика по специалността

149

2.1

По Сградостроителството

66

66

2.2

По Технология на сградостроителството

83

83

4

Производствена практика

60

60

Б.

ИЗБИРАЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

10

10

1.

Видове строителни конструкции

10

10

Всичко А+Б

333

124

209

След завършване на професионалното обучение по професия Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“, обучаемият, съгласно ДОИ по професията/ специалността трябва да е постигнал следните резултати от ученето:

Компетенции

(Общи за професията)

Резултати от ученето

Знания

Умения

-Поема отговорност за качеството на извършената работа и за изпълнението й в срок, да носи имуществена и материална отговорност, да работи в екип и да спазва йерархична подчиненост във фирмата

-познава основните строителни материали, тяхното приложение, начините на съхранение и транспорт

-товари, разтоварва и пренася строителни материали и изделия, инструменти за оборудване, инвентар, строителни отпадъци и др. в рамките на строителната площадка

-участва е извършване на основни строителни дейности

-приготвя различни видове бетонна смес и строителни разтвори

-разбива, кърти бетон, камъни и други материали

-спазва изискванията и разпоредбите на нормативните документи, регламентиращи дейностите

-познава елементите на сградата, тяхната конструкция и изпълнение

-подпомага издигането, сглобяването и разглобяването на скелета и други строителни конструкции

-смесва, насипва и разстила бетонови и други строителни смеси

-почиства инструменти и инвентар, почиства участъци от строителната площадка

-познава и спазва точно технологичната последователност на операциите за изпълнение на конкретна работа

-използва ръчни колички за събиране и изнасяне на строителните отпадъци от строителната площадка

-изкопава и подравнява, като предимно използва ръчни инструменти

-познава основните компоненти на организацията в строителството

-почиства строителната площадка и я подготвя за извършване на други строителни дейности

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +