Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност

Професионално направление: Фризьорскиикозметичниуслуги, код 815

Професия: Маникюрист-педикюрист, код 815030

Специалност: Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност, код 8150302

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470

Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите и темите Бройчасове теория Бройчасове практика Общ брой часове
А Обща задължителна професионална подготовка. 60 0 60
1. Здравословни и безопасни условия на труда. 10 0 10
2. Икономикс. 26 0 26
3. Основи на държавата и правото. 6 0 6
4. Управление на човешките ресурси (УЧР). Фирмена култура. Трудово-правно законодателство. 10 0 10
5. Бизнес комуникации и преговори. Специализиран английски език. Информатика. 8 0 8
         
Б Отраслова задължителна професионална подготовка. 156 0 156
1. Материалознание. 40 0 40
2. Организация на работното място. 58 0 58
3. Хигиенни практики 58 0 58
         
В Специфична задължителна професионална подготовка. 200 420 620
1. Предоставяне на услугата маникюр. 35 0 35
2. Професионална терминология. Технологии за процедури в маникюрна и педикюрна дейност. 40 0 40
3. Разработване на иновативни и безопасни методи на работа. 46 0 46
4. Разходни норми за материалите. Оптимизиране на работния процес. 33 0 33
5. Контролиране работата на екипа. 20 0 20
6. Правила за здравословно и безопасно упражняване на професията и опазване на околната среда. 26 0 26
7. Учебна практика      
7.1. Комуникация с клиенти и колеги. 0 84 84
7.2. Мониторинг на качеството. 0 84 84
7.3. Организация и контрол. 0 84 84
7.4. Безопасни методи на работа съобразно спецификите на козметичните продукти. 0 84 84
7.5. Разходни норми за материалите. Оптимизиране на работния процес. 0 84 84
         
Г Избираема професионална подготовка 23 0 23
  Редуциране на рисковете от професионално заболяване. Норми. 23 0 23
         
Г Производствена практика. 0 101 101
  ОБЩО 439 521 960

 

Обучението се извършва в съответствие с Наредба № 56 от 25.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Маникюрист-педикюрист" и Закона за професионалното образование и обучение чл. 10, ал. 3, т. 1; чл. 11 и чл.12, където са определени условията и редът за придобиване на степен на професионална квалификация за професия Маникюрист-педикюрист - код 815030 и специалност Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност - код 8150302, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания.

Обучението се регламентира с учебен план и учебна програма, които се разработват на базата на Държавните образователни изисквания.Цялата учебна документация, учебните планове и програми са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията по изпитна програма, утвърдена от обучаващата организация и съобразена с Националните изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден през 2004 г., изм. и доп. през периода 2005 - 2014 г., и с чл. 32 от ЗПОО.

Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие с чл.32, чл.36 и чл.37 на ЗПОО.

Валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно такова, се извършва съгласно Наредба №2 от 13.11.2014 год. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.Като резултат от обучението се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението, обучаваният трябва да:

-   знае и прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при предлаганетона услуги;

-   познава и прилага основните правила за безопасна работа със специализираната техника на работното място, познава и използва по предназначение лични предпазни средства;

-   знае и прилага изискванията за опазване на околната среда;

-   зачита религиозните и културните особености на посетителите (потребителите), не допуска проява на дискриминация по пол, религия, раса или вероизповедание;

-   познава организацията на фирмата и правомощията (йерархията) на длъжностните лица;

-   познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;

-   познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;

-   формира критерии за самооценка и самостоятелен стремеж към развитие и повишаване на квалификацията си;

-   осигурява безопасността и сигурността на потребителите на фризьорски и козметични услуги в обекта;

-   знае и прилага принципите, правилата и изискванията на професионалната етика, международните и европейските стандарти за работа с козметични продукти и апаратура;

-   използва информационните и комуникационните технологии, приложими при предлагането на фризьорски и козметични услуги;

-   познава основните процеси на предлаганите услуги и използваните уреди и съоръжения в прилагането им;

-   знае и прилага правилата за използване и съхранение на козметични продукти;

-   използва правилно професионалната терминология по професията при комуникация с клиенти и с колеги, включително и на чужд език;

-   владее, разбира и използва професионалната терминология;

-   познава препаратите и технологичното оборудване, необходими за извършване на различните процедури, тяхното приложение и действие;

-   създава технологии за извършване на процедури за маникюр, ноктопластика, педикюр;

-   организира и контролира технологичния процес на конкретна процедура;

-   организира въвеждането и използването на иновационните решения и технологии;

-   създава условия и организира безопасната работа с технологичното оборудване и ефективното му използване;

-   извършва мониторинг на качеството на използваните методи в предлаганите услуги;

-   извършва мониторинг върху спазването на санитарно-хигенните изисквания за опазване здравето на клиента;

-   следи за ползването на лични предпазни средства при извършване на различните услуги;

-   създава разходни норми.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +