Организация и технология на фризьорските услуги

Професионално направление: Фризьорски и козметични услуги, код 815

Професия: Фризьор, код 815010

Специалност: Организация и технология на фризьорските услуги, код 8150102

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470

Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите и темите Бройчасове теория Бройчасове практика Общ брой часове
А Обща задължителна професионална подготовка 60 0 60
1. Здравословни и безопасни условия на труда 10 0 10
2. Икономикс 26 0 26
3. Основи на държавата и правото 6 0 6
4. Управление на човешките ресурси (УЧР). Фирмена култура. Трудово-правно законодателство 10 0 10
5. Бизнес комуникации и преговори. Специализиран английски език. 8 0 8
         
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 156 0 156
1. Материалознание 40 0 40
2. Организация на работното място 58 0 58
3. Хигиенни практики 58 0 58
         
В Специфична задължителна професионална подготовка 197 420 617
1. Особености на технологията 22 0 22
2. Професионална терминология. Технология и процедури. 25 0 25
3. Комуникация с клиенти и колеги. 28 0 28
4. Мониторинг на качеството. 22 0 22
5. Организация и контрол. 20 0 20
6. Контролира ефективното използване на техническото оборудване. 26 0 26
7. Безопасни методи на работа съобразно спецификите на козметичните продукти. 23 0 23
8. Правила за редуциране на рисковете. 31 0 31
9. Учебна практика      
9.1. Комуникация с клиенти и колеги. 0 90 90
9.2. Мониторинг на качеството. 0 70 70
9.3. Организация и контрол. 0 70 70
9.4. Безопасни методи на работа съобразно спецификите на козметичните продукти. 0 90 90
9.5. Специфични техники 0 100 100
         
Г Избираема професионална подготовка 26 0 26
  Минимизиране на рисковете от професионални заболявания на персонала. 26 0 26
Д Производствена практика 0 101 101
  ОБЩО 439 521 960
Обучението се извършва в съответствие с Наредба № 9 от 5 февруари 2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Фризьор" и Закона за професионалното образование и обучение чл. 10, ал. 3, т. 1; чл. 11 и чл.12, където са определени условията и редът за придобиване на степен на професионална квалификация за професия Фризьор - код 815010 и специалност Организация итехнологиянафризьорскитеуслуги - код 8150102, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания.
Обучението се регламентира с учебен план и учебна програма, които се разработват на базата на Държавните образователни изисквания.Цялата учебна документация, учебните планове и програми са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.
Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.
Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията по изпитна програма, утвърдена от обучаващата организация и съобразена с Националните изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден през 2004 г., изм. и доп. през периода 2005 - 2014 г., и с чл. 32 от ЗПОО.
Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие с чл.32, чл.36 и чл.37 на ЗПОО.
Валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно такова, се извършва съгласно Наредба №2 от 13.11.2014 год. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности. Като резултат от обучението се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.
След завършване на обучението, обучаваният трябва да:
-       знаеиприлагаосновнитеправилазаздравословноибезопасноупражняваненапрофесиятаизаопазване наоколнатасреда,познаваиизползваличнитепредпазнисредства;
-       комуникираефективносклиентиисколеги,катоизползваправилнопрофесионалнатерминология;
-       разбирасвоятаролявтрудовияпроцес;
-       отнасясесчувствонаотговорностприизпълнениеназадълженията;
-       разпределязадачитемеждучленоветенаекипавзависимостотквалификациятаим;
-       познаваправатаизадължениятасикатоучастниквтрудовияпроцессъгласноКодекса натруда;
-       познавапазарнитеотношения,мястотоиролятанаотделнителица,фирмите,институциитеидържаватав тях формиракритерии за самооценкаи самостоятелен стремеж към развитиеи повишаване на квалификациятаси;
-        знаеобщитеправилазаработасперсоналенкомпютър;
-        разбиразначениетоиролятанаизползванитекомпютърнатехникаиприложенипрограми;
-        прилагаумениятазаползваненабазовииспециалнипрограмнипакети;
-       осъществявакраткакомуникацияначуждезик,разбиратекстовеотпрофесионалнатаобласт;
-        спазваосновните принципи наработа;
-        познававсичкивидовеинструменти,пособияиматериалиигиизползваправилно;
-        познавасъставаисвойстватанапрепаратите,използванивъвфризьорството,итяхнотопредназначение;
-        спазва технологичната последователностпри извършваненаопределена манипулация (услуга), процедура;
-        познавастиловетеимоднитетенденциивотрасълаиуспешногиприлага;
-        прилагаусвоенитезнанияиумениязаздравословниибезопасниусловиянатруд;
-        спазваобщитеиспецифичнитехигиеннинорми;
-        познаваинструментите,пособиятаиматериалите,използванивъвфризьорството,ипрофесионалноси служистях;
-        избираправилнопрепаратитеспоредпредназначениетоимисъстояниетонакосата;
-        имаизградениестетическикритериизасъвременнитестиловевъвфризьорството;
-        контролиракачествотонаизвършенатаработавсъответствиеснормативнитеизисквания;
-        притежава теоретичнизнанияи практическиуменияза изискванията при оформяне нафризура;
-        спазватехнологичнатапоследователностприработа;
-        определяразходнитенорминаматериали,време,труд,извършваосновнисчетоводнидейности;
-        планираи организира изпълнението на текущизадачиирешававъзникнали проблеми, свързани с трудоватадейност;
-        използвакомуникативнитесиуменияприработасклиенти;
-        принеобходимостизползвапознаниятасипочуждоезиковаподготовка;
-        ползвапрофесионалниизданияидругиизточницисцелактуализиранетехникатаси наработа;
-        адаптирасекъмбързопроменящитесеусловиявпрофесията,къмновитетехнологиипривъвеждането им.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +