Организация на дейностите в места за настаняване

Организация на дейностите в места за настаняване

Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, код 811

Професия: Хотелиер, код 811010

Специалност: Организация на дейностите в места за настаняване, код 8110103

Степен на професионалната квалификация: втора

Общ брой часове: 660

Брой часове по теория: 264

Брой часове по практика: 396

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено основно образование

УЧЕБЕН ПЛАН

по

ред

Наименование на предметите

Брой часове

Общо

Теория

Прак

тика

1

2

3

4

5

А

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

А1.

ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

25

25

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

5

5

2.

Икономикс

5

5

3.

Трудово-правно законодателство

5

5

4.

Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност

5

5

5.

Информационни  технологии

5

5

А2.

ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

100

100

1.

Чужд език по професия

10

10

2.

Екология в туризма

10

10

3.

Счетоводство и отчетност в туризма

20

20

4.

Професионална етика и туристическо поведение

20

20

5.

Маркетинг в туризма

20

20

6.

Мениджмънт в туризма

20

20

А3.

СПЕЦИФИЧНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

475

120

396

1.

Организация и функциониране на заведенията за хранене и развлечения, прилежащи към места за настаняване

28

28

2.

Технология на хотелиерското обслужване

28

28

3.

Технология на допълнителните дейности в туризма

28

28

4.

История на материалната и духовната култура

10

10

5.

Туристически ресурси в България

10

10

6.

Охранителни мерки и безопасност

16

16

 7.

Учебна практика по специалността:

7.1.

Организация и функциониране на заведенията за хранене и развлечения, прилежащи към места за настаняване

115

115

7.2.

Технология на хотелиерското обслужване в местата за настаняване

115

115

7.3.

Технология на допълнителните дейности в туризма

106

106

8.

Производствена практика

60

60

366

Б.

ИЗБИРАЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

20

20

1.

Специализирани видове туризъм

20

20

Всичко А+Б:

660

264

396

След завършване на професионалното обучение по професия „Хотелиер“, специалност „Организация на дейностите в места за настаняване“, обучаемият, съгласно ДОИ по професията/ специалността трябва да е постигнал следните резултати от ученето:

Да знае:

-   да прилага и контролира санитарно-хигиенните изисквания за работа в хотелиерството;

-   да прилага уменията по чужд език на работното място;

-   да прилага комуникативни умения по бизнес комуникации на чужд език;

-   да прилага технологията на туристическото обслужване;

-   да оперира с машини и съоръжения в хотелиерството;

-   да познава икономиката и мениджмънта в хотелиерството;

-   да познава правната уредба в туризма;

-   да има познания по културология и делово общуване;

-   да има познания по маркетинг и реклама;

-   да прилага изискванията и нормите за ръководство;

-   да прилага системите на организация на труда;

-   да води оперативна, статистическа и счетоводна дейност;

-   да осъществява делови връзки с наши и чужди фирми и организации;

-   да анализира тенденциите в развитието на международния туристически пазар;

-   да знае стандарта на обслужване на различните работни места в хотела;

-   да знае хигиенните изисквания в търговските стаи, общите помещения и офисите;

-   да знае терминологията на туристическото обслужване;

-   да знае технико-експлоатационната характеристика на всички машини и съоръжения в дейността;

-   да знае всички организационни връзки и политиката на фирмата;

-   да знае конюнктурата на международния туристически пазар и туристическата политика на страната.

Да може:            

-   познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

-   търси правата и спазва задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;

-   характеризира основните икономически понятия;

-   знае правните норми, регламентиращи фирмената дейност;

-   разбира своята роля в дейността на дружеството, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;

-   провежда ефективна комуникация и поддържа делови отношения;

-   умее да общува и прилага етични норми на поведение;

-   работи в екип;

-   намира информация с помощта на компютър, използва програми за текстообработване, електронни таблици и презентации;

-   използва информационни материали и осъществява комуникация на чужд език;

-   познава изискванията и правилата за организацията и провеждането на бизнес срещи и работни мероприятия;

-   води календарен план-график на мероприятията;

-   познава структурите на държавната и общинската администрация и правомощията им;

-   притежава умения за водене на писмена бизнес кореспонденция;

-   води картотеки и архивира документация на хартиен и магнитен носител със специализиран програмен продукт;

-   познава правилата на бизнес протокола при посрещане и изпращане на гости и посетители и клиенти;

-   организира семинари, обучения и др.;

-   подготвя и урежда пътувания във и извън страната;

-   контролира техническата изправност на офис оборудването и наличието на консумативи за представителни и канцеларски цели;

-   изготвя справки, отчети и други документи, свързани с изпълняваните дейности.

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:

1.            Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия „Хотелиер“, специалност „Организация на дейностите в места за настаняване“.

2.            Оценяването на знанията се осъществява на три нива – начално, междинно и изходно. Оценките се поставят по шестобалната система.

3.            Професионалното обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и по практика на професията и специалността, съгласно Наредба № 3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване.

4.            Държавните изпити се провеждат по национална изпитна програма, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията. Оценяването на професионалните компетенции и по двата изпита е независимо и се извършва по единни национални критерии.

5.            Завършеното професионално обучение се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +