Оперативно счетоводство

Професионално направление: Счетоводство и данъчно облагане, код 344

Професия: Оперативен счетоводител, код 344030

Специалност: Оперативно счетоводство, код 3440301

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470

Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите Брой часове теория Брой часове практика Общ брой часове
         
I Обща задължителна професионална подготовка 105 125 230
         
1. Здравословни и безопасни условия на труда 15 15 30
2. Икономикс 20 30 50
3. Основи на държавата и правото 20 10 30
4 Управление на човешките ресурси (УЧР). Фирмена култура. Трудово-правно законодателство 20 30 50
5 Бизнес комуникации и преговори. Общуване на чужд език - бизнес-английски. Информатика 30 40 70
         
         
II Отраслова задължителна професионална подготовка 120 140 260
         
1. Икономика и управление на фирмата. Стратегия на бизнеса. Планиране и прогнозиране 25 25 50
2. Обща теория, предмет и обект на счетоводството 45 45 90
3. Организацията на счетоводство на предприятието 50 70 120
         
         
III Специфична задължителна професионална подготовка 245 225 470
         
1. Индивидуален сметкоплан и принципът на двойното записване 45 35 80
2. Метод на счетоводството, документооборот и инвентаризация 60 50 110
3 Данъчно облагане. Социално и здравно осигуряване 25 35 60
4 Финансови отчети – същност и съдържание 50 50 100
5 Финанси на предприятието. Управленско счетоводство и финансов мениджмънт. 65 55 120
         
  ОБЩО 470 490 960

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Оперативен счетоводител код 344030 и специалност Оперативно счетоводство код 3440301.

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:

-     използва оборудването и офис техниката, като спазва правилата за безопасна работа и не замърсява околната среда;

-     познава основните икономически категории;

-     познава стопанското устройство на страната;

-     разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления;

-     разпознава юридическите форми на предприятията с техните положителни и отрицателни характерни особености; тяхното създаване, преобразуване и закриване;

-     различава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; разбира договорните отношения между работодател и работник;

-     умее да попълва документи при кандидатстване на работа, заявления и молби към работодателя във връзка с трудовото законодателство;

-     познава структурата на предприятието и може да открои ролята на оперативния счетоводител за спазване на финансовата дисциплина;

-     работи в екип, спазва етични норми на поведение;

-     съзнава необходимостта от непрекъснато осъвременяване на знанията и уменията, като се старае да повишава квалификацията си;

-     съзнава необходимостта от непрекъснато осъвременяване на знанията и уменията, като се старае да повишава квалификацията си;

-     използва: текстообработваща програма, електронна таблица, база данни, намира информация в интернет; получава и изпраща писма, сканирани документи чрез електронна поща;

-     разчита документи на чужд език и осъществява комуникация на чужд език по повод възникнали обстоятелства, свързани с изпълнявани задачи.

Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка за професионалното направление "Счетоводство и данъчно облагане".

След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:

-     познава отраслите в стопанството и особеностите, свързани с нормативните актове, регламентиращи тяхната дейност;

-     опознава организацията и структурата на предприятията в различните отрасли;

-     разграничава правата и задълженията на длъжностните лица в йерархията на стопанските единици;

-     характеризира отчетните обекти в предприятията

-     познава счетоводното законодателство, принципите и методите на счетоводното отчитане;

-     познава нормативните актове, свързани с данъчното законодателство, социалното и здравното осигуряване, и разбира необходимостта от проследяване на промените в тях;

-     познава образците и реквизитите на стандартизираните счетоводни документи и правилата за тяхното съставяне (изготвяне на счетоводните документи);

-     подбира статистическите методи, които се използват в текущата счетоводна обработка и за анализ на финансовото състояние;

-     планира ежедневната си работа и отчита изпълнението на поставените задачи;

-     умее да разпределя работата в екипа и помощния персонал, осигурява помощ и контрол на същия, подсигурява своевременното приключване на планираните дейности в срок.

Цели на обучението по специфичната задължителна професионална подготовка за професията "Оперативен счетоводител".

След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:

-     знае характеристиката на отчетните обекти в предприятието и тяхната класификация;

-     спазва изискванията и регламентите на нормативните актове за признаване, оценка и счетоводно отчитане на отчетните обекти в предприятието;

-     познава правилата за организация на счетоводната дейност във всички сфери на стопанството;

-     знае характеристиката на международните сделки и сделките в рамките на ЕС и може да организира счетоводното им отчитане в предприятието;

-     познава документооборота на стопанската дейност в предприятието и текущото счетоводно отчитане на протичащите стопански операции и процеси;

-     познава изискванията на финансовия и данъчния контрол върху дейността на предприятията;

-     планира и организира своята дейност в съответствие със сроковете, които са нормативно определени или поставени от прекия ръководител;

-     съставя, обработва, сортира и съхранява работна (счетоводна) документация на конкретно работно място в предприятието;

-     работи със специализиран счетоводен програмен продукт и с програмните продукти, които са предоставени от структурите на държавната администрация - НАП, НОИ и др.;

-     проявява инициативност за подобряване на финансовата дисциплина и отчетност.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +