Митническо и данъчно обслужване

Митническо и данъчно обслужване

Професионално направление:

Счетоводство  и данъчно облагане, код 344

Професия: Данъчен и митнически посредник, код 344020

Специалност: Митническо и данъчно обслужване, код 3440202

Степен на професионалната квалификация: втора

Общ брой часове: 660

Брой часове по теория: 264

Брой часове по практика: 396

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено основно образование

УЧЕБЕН ПЛАН

по

ред

Наименование на предметите

Брой часове

Общо

Теория

Прак

тика

1

2

3

4

5

А

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

А1.

ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

25

25

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

5

5

2.

Икономикс

5

5

3.

Трудово-правно законодателство

5

5

4.

Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност

5

5

5.

Информационни  технологии

5

5

А2.

ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

200

80

120

1.

Чужд език по професията

18

18

2.

Счетоводство на предприятието

15

15

3.

Финанси

15

15

4.

Отчитане на външнотърговските сделки

16

16

5.

Икономика на предприятието

16

16

6.

Учебна практика

6.1.

Иконoмическа информатика

40

40

6.2.

Счетоводство

40

40

6.3.

Отчитане на външнотърговските сделки

40

40

А3.

СПЕЦИФИЧНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

415

139

276

1.

Стокознание

15

15

2.

Международно и данъчно законодателство

20

20

3.

Външна търговия

20

20

4.

Организация и технология на митническата  дейност

20

20

5.

Организация и технолoгия на данъчната дейност

20

20

6.

Валута и валутен контрол

14

14

7.

Международни плащания

20

20

8.

Статистика

10

10

 9.

Учебна практика по специалността:

9.1.

Стокознание

30

30

9.2.

Организация и функциониране на митническата дейност

60

60

9.3.

Организация и функциониране на данъчната администрация

66

66

9.4.

Международни плащания

60

60

10.

Производствена практика

60

60

366

Б.

ИЗБИРАЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

20

20

1.

Търговско право

20

20

Всичко А+Б:

660

264

396

След завършване на професионалното обучение по професия „Данъчен и митнически посредник“, специалност „Митническо и данъчно обслужване“, обучаемият, съгласно ДОИ по професията/ специалността трябва да е постигнал следните резултати от ученето:

Да знае:

-  спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

-  формулира проблеми и въпроси, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения;

-  познава стопанското устройство на страната;

-  разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления и прави изводи за факторите, които ги пораждат;

-  търси правата и спазва задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;

-  участва активно при изпълнение на задачите, съдейства на членовете на екипа и търси помощ от тях;

-  отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на задачите, които са му възложени;

-  осъществява ефективни работни взаимоотношения с колеги и с прекия си ръководител;

-  разбира своята роля в дейността на организацията, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;

-  умее да намира информация с помощта на компютър, работи с текстообработваща програма;

-  работи в екип;

-  справя се със задачи на работното място, като осъществява комуникация и работи с документация на чужд език;

-  познава отраслите в стопанството и особеностите, свързани с нормативните актове, регламентиращи тяхната дейност;

-  разграничава правата и задълженията на длъжностните лица в йерархията на стопанските единици;

-  познава отчетните обекти в предприятията;

-  познава основни документи от счетоводното законодателство;

-  работи в съответствие с изискванията и регламентите на нормативните актове, свързани с данъчното законодателство, социалното и здравното осигуряване и разбира необходимостта от проследяване на промените в тях;

                         Да може:                                   

-  познава образците и реквизитите на стандартизираните счетоводни документи и правилата за тяхното съставяне (изготвяне на счетоводните документи);

-  подбира статистическите методи, които се използват в данъчната и митническата практика;

-  прилага правилата за водене, обработка, сортиране, класиране и съхранение на документи, разграничава и попълва стандартизирани и унифицирани документи;

-  оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;

-  разбира основните митнически и данъчни понятия;

-  спазва изискванията и регламентите на нормативните актове и основните митнически документи;

-  използва данъчни, счетоводни, платежни и застрахователни документи;

-  познава структурата на данъчната и митническата администрация;

-  познава условията на външнотърговските сделки;

-  познава митническите режими, процедури по обмитяване и конвенции;

-  има знания и умения в областта на валутите, валутните курсове и изчисленията, свързани с тях при работа с митнически документи;

-  спазва технологията и механизмите за осъществяване на стопанските операции, свързани с прилагане на данъчните задължения;

-  спазва процедурите по данъчните проверки;

-  познава последствията от неспазване на данъчното и митническото законодателство за лицата и предприятията.

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:

1.            Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия „Данъчен и митнически посредник“, специалност „Митническо и данъчно обслужване“.

2.            Оценяването на знанията се осъществява на три нива – начално, междинно и изходно. Оценките се поставят по шестобалната система.

3.            Професионалното обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и по практика на професията и специалността, съгласно Наредба № 3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване.

4.            Държавните изпити се провеждат по национална изпитна програма, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията. Оценяването на професионалните компетенции и по двата изпита е независимо и се извършва по единни национални критерии.

5.            Завършеното професионално обучение се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +