Митническа и данъчна администрация

Професионално направление: Счетоводство и данъчно облагане, код 344

Професия: Данъчен и митнически посредник, код 344020

Специалност: Митническа и данъчна администрация, код 3440201

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470

Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите Брой часове теория Брой часове практика Общ брой часове
         
I Обща задължителна професионална подготовка 127 126 253
         
1. Здравословни и безопасни условия на труда 11 10 21
2. Икономикс 30 30 60
3 Основи на държавата и правото 26 26 52
4. Управление на човешките ресурси (УЧР). Фирмена култура. Трудово-правно законодателство 10 10 20
5. Бизнес комуникации и преговори. Общуване на чужд език - бизнес-английски. Информатика 50 50 100
         
         
II Отраслова задължителна професионална подготовка 105 105 210
         
1. Икономика и управление на фирмата. Стратегия на бизнеса. Планиране и прогнозиране 17 17 34
2. Обща теория, предмет и обект на счетоводството 32 32 64
3. Организацията на счетоводство на предприятието 30 30 60
4 Финанси на предприятието Финансов анализ 26 26 52
         
         
III Специфична задължителна професионална подготовка 238 259 497
         
1 Валути и валутни операции 25 25 50
2 Финансова и данъчна система на Република България 40 40 80
3 Стокознание и митническо тарифиране 30 36 66
4 Валутен и митнически контрол 30 35 65
5 Митническа политика 34 40 74
6 Работа с отчетни документи 12 14 26
7 Дейности по данъчно обслужване 21 21 42
8 Дейности по митническо обслужване 46 48 94
         
  ОБЩО 470 490 960

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Данъчен и митнически посредник код 344020 и специалност Митническа и данъчна администрация код 3440201.

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

-  спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

-  формулира проблеми и въпроси, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения;

-  познава стопанското устройство на страната;

-  разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления и прави изводи за факторите, които ги пораждат;

-  търси правата и спазва задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;

-  участва активно при изпълнение на задачите, съдейства на членовете на екипа и търси помощ от тях;

-  отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на задачите, които са му възложени;

-  осъществява ефективни работни взаимоотношения с колеги и с прекия си ръководител;

-  разбира своята роля в дейността на организацията, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;

-  умее да намира информация с помощта на компютър, работи с текстообработваща програма;

-  работи в екип;

-  справя се със задачи на работното място, като осъществява комуникация и работи с документация на чужд език;

-  познава отраслите в стопанството и особеностите, свързани с нормативните актове, регламентиращи тяхната дейност;

-  разграничава правата и задълженията на длъжностните лица в йерархията на стопанските единици;

-  познава отчетните обекти в предприятията;

-  познава основни документи от счетоводното законодателство;

-  работи в съответствие с изискванията и регламентите на нормативните актове, свързани с данъчното законодателство, социалното и здравното осигуряване и разбира необходимостта от проследяване на промените в тях;

-  познава образците и реквизитите на стандартизираните счетоводни документи и правилата за тяхното съставяне (изготвяне на счетоводните документи);

-  подбира статистическите методи, които се използват в данъчната и митническата практика;

-  прилага правилата за водене, обработка, сортиране, класиране и съхранение на документи, разграничава и попълва стандартизирани и унифицирани документи;

-  оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;

-  разбира основните митнически и данъчни понятия;

-  спазва изискванията и регламентите на нормативните актове и основните митнически документи;

-  използва данъчни, счетоводни, платежни и застрахователни документи;

-  познава структурата на данъчната и митническата администрация;

-  познава условията на външнотърговските сделки;

-  познава митническите режими, процедури по обмитяване и конвенции;

-  има знания и умения в областта на валутите, валутните курсове и изчисленията, свързани с тях при работа с митнически документи;

-  спазва технологията и механизмите за осъществяване на стопанските операции, свързани с прилагане на данъчните задължения;

-  спазва процедурите по данъчните проверки;

-  познава последствията от неспазване на данъчното и митническото законодателство за лицата и предприятията.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +