Метални конструкции

аПрофесионално направление: Строителство, код 582

Професия: Строител - монтажник, код 582040

Специалност: Метални конструкции, код 5820402

Степен на професионалната квалификация: Втора

Общ брой часове: 660

Брой часове по теория: 228

Брой часове по практика: 432

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

Средно образование или придобитоправо за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

Наименование на модулите Учебни часове
    Теория Практика Общо
. А1. ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

36

 

36

1. Здравословнии безопасниусловиянатруди опазванена околната среда.

6

 

6

2. Икономика 6   6
3. Трудовоиосигурителноправо. Организация на трудовия процес.

6

 

6

4. Компютърна грамотност 18   18
. А2. ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

16

 

16

1. Чуждезикпопрофесията 6   6
2. Сградостроителство 10   10
 

А3. СПЕЦИФИЧНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА

ПОДГОТОВКА

186

378

564

1. Техническочертаневстроителството 12   12
2. Строителниматериали 8   8
3. Основинастроителната механика 10   10
4. Технология на строителството 40   40
5. Въведениеворганизацията настроителството 22   22
6. Учебнаобщостроителнапрактика   100 100
7. Технология наспециалността 94   94
8.

Учебнапрактика потехнологияна

специалността

  118 118
9. Производственапрактика   160 160
  Б. ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА 20 40 60
1. Особености на металните конструкции 10 20 30
2. Електрически   инсталации в сградите 10 20 30
  ВСИЧКО А1+А2+А3+Б 242 418 660

След завършване на професионалното обучение по професия “Строител - монтажник”, специалност„Метални конструкции” обучаемият трябва

Да знае:

-          основните правила за безопасна работа на работното място и личните предпазни средства

-          основните изисквания за опазване на околната среда

-          рационално да използва строителните материали, енергията и водите

-          начините за намаляване на количеството на отпадъците

-          общите правила за работа с компютър

-          основните строителни материали, знае и прилага правилата за поддържане, транспорт и съхранението им

-          елементите на сградите, видовете конструкции и етапите при изграждането им

-          технологичната последователност и изискванията при изпълнение на основните строителни процеси: транспортни работи, земни работи, кофражни и бетонови работи, монтаж на строителни конструкции

-          нормативните документи при изпълнение на задълженията си; да разчита инвестиционни проекти

-          номенклатурата на металните конструкции използвани в България

-          технологията на изпълнение и начини за монтаж на металните конструкции

-          видовете архитектурни и конструктивни планове, чертежи и детайли

-          видовете ръчни и геодезични инструменти, такелажни средства, монтажни средства

-          правилата за разтоварване, складиране, подреждане и укрепване на металните елементи

-          видовете механизация и технологичната последователност при монтаж на метални конструкции

-          видовете елементи и начините за транспортирането и складирането им; конструктивните изисквания към елементите на металните конструкции

-          видовете заварени съединения и тяхното обозначаване на чертежите; видовете заварени конструкции

-          ръчно електродъгово заваряване и начините за измерване, изпитване и контрол на заваръчните работи

-          видовете строителни материали, физико-механичните и деформационните им свойства, както и начините за тяхното използване, транспорт и съхранение; въздействието им върху околната среда

-          основните изисквания за качеството на материалите за метални конструкции

-          начините за приготвяне и използване на огнезащитни и антикорозионни материали

-          начините за размерване и допустимите отклонения при монтаж на метални конструкции

-          изискванията за измерване и приемане на монтажните работи

-          начините за използване, съхранение и поддържане на машините, инструментите, оборудването и работното място при изпълнение на метални конструкции

-          планирането, контрола, регулирането и управлението на процесите при изпълнение на метални конструкции

-          основните принципи на техническото нормиране и техническите норми, ценообразуването в строителството, сметна документация

Да умее:

-          да прилага основните правила за безопасна работа на работното място и личните предпазни средства; не замърсява с работата си околната среда

-          да работи според правилата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда

-          да осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип, планира необходимите материали, инструменти и машини съобразно технологията на строителния процес

-          да спазва технологичната последователност за изпълнение на строителните работи

-          да прилага нормативни документи при изпълнение на задълженията си; разчита инвестиционни проекти

-          ползва програмни продукти; съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област

-          да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд език без наличието на усложнения

-          да разчита работни чертежи на строителни конструкции /архитектурен, кофражен и армировъчен план, план на основи, монтажен план/, скици и технологични схеми

-          да поддържа ред и чистота на работното място и строителната площадка

-          да работи безопасно и правилно с машините, механизмите, инструментите и материалите

-          да участва в монтажа на закладни части, анкерни устройства, фундаменти, колони, греди, стенни панели, ферми, блоков монтаж, противоветрови връзки, стълбища, площадки, столици, метални комини, метални резервоари, покривни обшивки, естакади, метална дограма (витрини, решетки, врати, капандури, прозорци и др.), покривни панели, противоветрови връзки, площадки, стълбища и рамки

-          да изпълнява ръчно и електродъгово заваряване с рутилови и базични електроди на челни и ъглови съединения

-          да изпълнява термично рязане на металите

-          да изработва отделни детайли на метални конструкции

-          да монтира, укрепва и демонтира различни метални конструкции

-          да товари и разтоварва строителни материали, изделия и конструкции

-          да работи с такелажни и повдигателни съоръжения

-          да складира, подрежда по технологична схема за монтаж и укрепва металните елементи; да прави шнурово скеле; да проверява лични инструменти и заваръчни средства

-          да подготвя основата под фундамента; да окачва металния елемент към такелажното средство; да повдига металния елемент; да стабилизира металния елемент; да вдига металния елемент до монтажната височина; да пренася елемента до мястото на монтаж; да фиксира металния елемент на проектното място; да укрепва временно металния елемент и освобождава елемента от монтажното средство, да извършва окончателно укрепване на елемента, да свързва чрез заварки, анкерира, прави антикорозионна защита на металните връзки; да прави кофраж; да извършва замонолитване според проекта; да декофрира

-          да поддържа и съхранява оборудването на строителната площадка

-          да планира, контролира и регулира операциите, свързани с изпълнението на метални конструкции

-          да измерва правилно количеството и да определя качеството на извършената работа

-          да се ориентира правилно на строителната площадка в зависимост от маркировката

-          да работи безопасно и ефективно със средствата за противопожарна защита

-          да реагира адекватно при трудова злополука и да оказва долекарска помощ

-          да използва ефективно строителните материали, правилно да ги складира, съхранява и транспортира

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +