Мазилки и шпакловки

Професионално направление: Строителство, код 582

Професия: Строител, код 582030

Специалност: Мазилки и шпакловки, код 5820305

Степен на професионалната квалификация: Втора

Общ брой часове: 660

Брой часове по теория: 242

Брой часове по практика: 418

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

Средно образование или придобитоправо за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

Наименование на модулите Учебни часове
    Теория Практика Общо
. А1. ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

36

 

36

1. Здравословнии безопасниусловиянатруди опазванена околната среда.

6

 

6

2. Икономика 6   6
3. Трудовоиосигурителноправо. Организация на трудовия процес.

6

 

6

4. Компютърна грамотност 18   18
. А2. ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

16

 

16

1. Чуждезикпопрофесията 6   6
2. Сградостроителство 10   10
.

А3. СПЕЦИФИЧНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА

ПОДГОТОВКА

170

366

536

1. Техническочертаневстроителството 12   12
2. Строителниматериали 8   8
3. Основинастроителната механика 10   10
4. Транспортни дейности в строителството 24   24
5. Въведениеворганизацията настроителството 22   22
6. Учебнаобщостроителнапрактика   100 100
7. Технология наспециалността 94   94
8.

Учебнапрактика потехнологияна

специалността

 

106

106

9. Производственапрактика   160 160
. Б. ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА 20 52 72
1. ВиК на сгради 8 28 36
2. Електрически инсталации в сградите 12 24 36
  ВСИЧКО А1+А2+А3+Б 242 418 660

След завършване на професионалното обучение по професия “Строител”, специалност „Мазилки и шпакловки“ обучаемият трябва:

Да знае:

-          Основните изисквания по безопасност на труда и ППО в строителството.

-          Основните изисквания за опазване на околната среда.

-          Рационално да използва енергията и строителните материали.

-          Видовете архитектурни и конструктивни чертежи.

-          Видовете строителни материали и техните свойства, както и начините за тяхното използване и съхранение.

-          Устройството и направата на вътрешни и външни скелета.

-          Видовете разтвори.

-          Изискванията и последователността при изпълнение на основните строителни процеси: транспортни, земни, кофражни и бетонови работи, монтаж на строителни конструкции, основни строителни машини и техническо оборудване.

-          Видовете мазилки и шпакловки, предназначението и приложението им.

-          Подготвителните работи при мазилки и шпакловки.

-          Технологията на изпълнение на мазилки и шпакловки.

-          Машините, инструментите и помощния инвентар при изпълнение на мазилки и шпакловки.

-          Начините за направа на декоративни мазилки и шпакловки.

-          Начините за използване на корнизи и направа на рамки около отвори.

-          Начините за приготвяне, транспортиране и съхранение на материалите.

-          Начините за полагане на грижи за изпълнени мазилки и шпакловки.

-          Начините за измерване и приемане на мазачески и шпакловъчни работи.

-          Начините за поддържане на инструментите и оборудването и работата с тях.

-          Планиране, контрол, регулиране и управление на процесите при изпълнение на мазилки и шпакловки.

-          Основните принципи на техническото нормиране и техническите норми, ценообразуването в строителството, сметна документация.

Да може:

-          Да разчита работни чертежи на строителни конструкции /кофражен и армировъчен план, план на основи/ скици, технологични схеми.

-          Да прави вътрешни и външни скелета.

-          Да приготвя всички видове разтвори ръчно и машинно.

-          Да гаси вар.

-          Да изпълнява подготвителните работи при мазилки и шпакловки, да прави скеле.

-          Да изпълнява еднослойни и двуслойни вътрешни и външни мазилки.

-          Да обработва отвори на врати и прозорци.

-          Да подравнява основата на мазилката.

-          Да почиства и напръсква с циментово мляко и вода плоскостите преди измазване.

-          Да изпълнява различните видове шпакловки: варова, варо-гипсова, гипсова, циментова..

-          Да изтегля корнизи.

-          Да оформя мазилка по греди, колони и пиластри.

-          Да работи с мазаческите машини.

-          Да полага готови смеси на минерална, силикатна и друга основа.

-          Да измерва и изчислява необходимите и вложените материали и извършените видове работа.

-          Да поддържа и съхранява оборудването на строителната площадка.

-          Да планира, контролира и регулира операциите, свързани с изпълнението на мазилки и шпакловки.

-          Да се ориентира правилно на строителната площадка в зависимост от маркировката.

-          Да работи безопасно и ефективно със средствата за противопожарна защита.

-          Да реагира адекватно при трудова злополука и да оказва долекарска помощ.

-          Да използва ефективно строителните материали, правилно да ги складира и съхранява.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +