Маркетингови проучвания

Професионално направление: Маркетинг и реклама, код 342

Професия: Сътрудник в маркетингови дейности, код 342020

Специалност: Маркетингови проучвания, код 3420201

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 660

Брой часове по теория: 325

Брой часове по практика: 335

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено основно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите Брой часове теория Брой часове практика Общ брой часове
         
I Обща задължителна професионална подготовка 60 52 112
         
1. Здравословни и безопасни условия на труда (ЗБУТ) 10 10 20
2. Икономикс 20 16 36
3. Държавно управление 12 8 20
4. Основи на правото 18 18 36
         
         
II Отраслова задължителна професионална подготовка 124 124 248
         
1. Икономика и управление на фирмата 30 30 60
2. Счетоводство и финанси на фирмата. Валута и валутни операции. Статистика 26 26 52
3. Управление на човешките ресурси (УЧР). Фирмена култура. Трудово-правно законодателство 12 12 24
4 Бизнес комуникации и преговори. Общуване на чужд език - бизнес-английски. Информатика 38 38 76
5 Обща теория на статистиката 18 18 36
         
         
III Специфична задължителна професионална подготовка 141 159 300
         
1 Маркетинг 36 36 72
2 Маркетингови проучвания и изследвания 28 39 67
3 Пазарно маркетингово проучване 24 24 48
4 Рекламно маркетингово проучване 20 22 42
5 Фази на провеждане на маркетингово проучване 33 38 71
         
  ОБЩО 325 335 660

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Сътрудник в маркетингови дейности код 342020 и специалност Маркетингови проучвания код 3420201

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

-   изброява правилата за здравословни и без-опасни условия на труд;

-   прилага изискванията за опазване на околната среда;

-   познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;

-   умее да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет на извършената работа, установява и поддържа делови отношения с клиенти и доставчици;

-   познава стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления и прави изводи за факторите, които ги пораждат;

-   разбира своята роля в дейността на фирмата, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;

-   умее да намира, въвежда, създава и обработва информация с помощта на компютър;

-   умее да работи с офис техника, в т.ч.: телефон, телефонна централа, факс, компютър, скенер, копирна машина и др.;

-   умее да работи в екип;

-   умее да се справя със задачи на работното място, като осъществява комуникация на чужд език;

-   познава организационната структура на дружеството и дейността на своите колеги;

-   умее да изготвя различни рекламни и маркетингови материали по предоставено му задание;

-   описва основните принципи при провеждане на маркетингово проучване;

-   изброява видовете комуникационни канали при провеждане на рекламна кампания;

-   познава и описва изискванията, на които трябва да отговаря рекламната/маркетинговата кампания;

-   умее да представя количествени и качествени данни чрез графики, таблици и презентации;

-   притежава знания и умения за проучване на потребителското търсене;

-   познава и описва етапите при планиране на рекламна кампания;

-   познава процеса и методите за анализ на данните при изготвяне на доклад от маркетингово проучване;

-   притежава добри компютърни умения и необходимите познания за работа с различни софтуерни продукти;

-   спазва етичните норми на поведение при общуването си с колеги и клиенти;

-   изброява етапите и необходимите ресурси при провеждане на маркетингово проучване;

-   изброява видовете маркетингови проучвания;

-   познава видовете и ролята на въпросниците и анкетните карти;

-   познава и описва общите принципи и правила при съставяне на въпросници и анкетни карти;

-   различава видовете въпроси, които се включват във въпросниците и анкетните карти;

-   изброява видовете методи за събиране на първични данни;

-   изброява различните методи за обработка на данни;

-   притежава знания и умения за кодиране на анкетни карти и въпросници;

-   притежава знания и умения за въвеждане на първичните данни от анкетните карти и въпросниците в електронни формуляри;

-   умее да събира и систематизира информация от медии и интернет за различни видове пазари, продукти и услуги.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +