Маникюр, педикюр и ноктопластика

Професионално направление: Фризьорскиикозметичниуслуги, код 815

Професия: Маникюрист-педикюрист, код 815030

Специалност: Маникюр,педикюр и ноктопластика, код 8150301

Степен на професионалната квалификация: втора

Общ брой часове: 660

Брой часове по теория: 325

Брой часове по практика: 335

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено основно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите и темите Бройчасове теория Бройчасове практика Общ брой часове
         
А Обща задължителна професионална подготовка 70 0 70
1. Здравословни и безопасни условия на труда 18 0 18
2. Икономикс 10 0 10
3. Основи на държавата и правото 10 0 10
4. Управление на човешките ресурси (УЧР). Фирмена култура. Трудово-правно законодателство 12 0 12
5. Бизнес комуникации и преговори. Специализиран английски език. Информатика 20 0 20
         
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 74 0 74
1. Материалознание 28 0 28
2. Организация на работното място 22 0 22
3. Хигиенни практики 24 0 24
         
В Специфична задължителна професионална подготовка 136 247 383
1. Предоставяне на услугата маникюр. 25 0 25
2. Ноктопластика и поддръжка на ноктопластиката. 26 0 26
3. Поддържане състоянието на маникюра и кожата на ръцете в домашни условия. 20 0 20
4. Педикюр. 33 0 33
5. Правила за здравословно и безопасно упражняване на професията и опазване на околната среда. 32 0 32
6. Учебна практика      
6.1. Маникюр. 0 100 100
6.2. Ноктопластика и поддръжка на ноктопластиката. 0 47 47
6.3. Педикюр. 0 100 100
         
Г Избираема професионална подготовка 40 0 40
  Редуциране на рисковете от професионално заболяване. Норми. 40 0 40
         
Д Производствена практика 0 93 93
         
  ОБЩО 320 340 660

Обучението се извършва в съответствие с Наредба № 56 от 25.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Маникюрист-педикюрист" и Закона за професионалното образование и обучение чл. 10, ал. 3, т. 1; чл. 11 и чл.12, където са определени условията и редът за придобиване на степен на професионална квалификация за професия Маникюрист-педикюрист - код 815030 и специалност Маникюр, педикюр и ноктопластика - код 8150301, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания.

Обучението се регламентира с учебен план и учебна програма, които се разработват на базата на Държавните образователни изисквания.Цялата учебна документация, учебните планове и програми са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията по изпитна програма, утвърдена от обучаващата организация и съобразена с Националните изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден през 2004 г., изм. и доп. през периода 2005 - 2014 г., и с чл. 32 от ЗПОО.

Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие с чл.32, чл.36 и чл.37 на ЗПОО.

Валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно такова, се извършва съгласно Наредба №2 от 13.11.2014 год. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.Като резултат от обучението се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението, обучаваният трябва да:

-       знае и прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при предлагането на услуги;

-       познава и прилага основните правила за безопасна работа със специализираната техника на работното място, познава и използва по предназначение лични предпазни средства;

-       знае и прилага изискванията за опазване на околната среда;

-       зачита религиозните и културните особености на клиентите (потребителите), не допуска проява на дискриминация по пол, религия, раса или вероизповедание;

-       познава организацията на фирмата и правомощията (йерархията) на длъжностните лица;

-       познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;

-       познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;

-       формира критерии за самооценка и стремеж към развитие и повишаване на квалификацията си;

-       осигурява безопасността и сигурността на потребителите на фризьорски и козметични услуги в обекта;

-       знае и прилага принципите, правилата и изискванията на професионалната етика, международните и европейските стандарти за работа с козметични продукти и апаратура;

-       използва информационните и комуникационните технологии, приложими при предлагането на фризьорски и козметични услуги;

-       познава основните процеси на предлаганите услуги и използваните уреди и съоръжения в прилагането им;

-       знае и прилага правилата за използване и съхранение на козметични продукти;

-       използва правилно професионалната терминология при комуникация с клиенти и с колеги

-       обяснява детайлно на клиента предлаганите услуги и очакваните резултати от тях;

-       използва правилно и безопасно инструментите, пособията и материалите за маникюр, педикюр и ноктопластика;

-       избира правилно козметичните препарати за маникюр, педикюр и ноктопластика според предназначението им и състоянието на ръцете и краката;

-       избира подходяща технология и спазва технологичната последователност при работа;

-       познава тенденциите и съвременните модни стилове;

-       самооценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания и стандарти;

-       изпълнява текущи задачи и решава възникнали проблеми, свързани с конкретната трудова дейност - маникюр, педикюр и ноктопластика.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +