Малък и среден бизнес

Професионално направление: Администрация и управление, код 345

Професия: Сътрудник в малък и среден бизнес, код 345050

Специалност: Малък и среден бизнес, код 3450501

Степен на професионалната квалификация: втора

Общ брой часове: 660

Брой часове по теория: 325

Брой часове по практика: 335

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено основно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите Брой часове теория Брой часове практика Общ брой часове
         
I Обща задължителна професионална подготовка 115 65 180
         
1. Здравословни и безопасни условия на труда 15 15 30
2. Икономикс 35 25 60
3. Основи на държавата и правото 20 10 30
4 Бизнес комуникации и преговори. Общуване на чужд език - бизнес-английски. Информатика 45 15 60
         
         
II Отраслова задължителна професионална подготовка 100 110 210
         
1. МСП – общи положения. Икономика и управление на фирмата Стратегия на бизнеса. Планиране и прогнозиране 30 30 60
2. Счетоводство и финанси на фирмата. Валута и валутни операции. Статистика 35 45 80
3. Управление на човешките ресурси. Фирмена култура. Трудово-правно законодателство 35 35 70
         
         
III Специфична задължителна професионална подготовка 110 160 270
         
1 Маркетинг 60 70 130
2 Управление на проекти 20 60 80
3 Алтернативни източници на финансиране 30 30 60
         
         
  ОБЩО 325 335 660

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Сътрудник в бизнес-услуги код 345050 и специалност Малък и среден бизнес код 3450501.

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:

-   Познава и прилага основните правила за безопасна работа;

-   Работи с офис и производствено оборудване съгласно правилата за безопасна работа;

-   Не замърсява с работата си околната среда;

-   Познава стопанското устройство на страната, основните икономически отношения, процеси и явления;

-   Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;

-   Осъзнава своята роля във фирмената дейност и необходимостта от повишаване на квалификацията си;

-   Умее да осъществява комуникации с колеги на различни нива и с клиенти на фирмата на български и чуждестранен език;

-   Участва при разпределяне на задачи между членовете на екипа, търси и оказва съдействие;

-   Отнася се отговорно към поставените задачи;

-   Умее да попълва бланки, да изготвя молба и CV на български и чужд език;

-   Умее да търси и съхранява информация с персонален компютър, създава документ, обработва текст, таблица и графика,

-   Ползва електронна поща и интернет.

- познава структурата и организацията на предприятието, правомощията на длъжностните лица, фирмената култура;

- познава и прилага изискванията на нормативни актове при изпълнение на задълженията си, спазва правилата за обработване, сортиране и съхраняване на информацията;

- разбира задълженията и отговорностите, които носи като участник в трудовия процес, организира ефективно работното си време и работното си място, планира и организира изпълнението на текущите си задачи, решава възникнали проблеми, свързани с трудовата му дейност;

- оценява качеството на извършената работа съгласно нормативните изисквания и придобитата втора степен на професионална квалификация.

- Познава правната рамка за развитие на малкия и средния бизнес в България;

- Познава различни комуникационни схеми във фирмения мениджмънт;

- Умее да работи с картотеки, дневници и документи;

- Познава основните елементи на маркетинговата политика на фирмата;

- Умее да прилага основни методи за проучване на пазара;

- Познава основни видове реклама и различни средства за осъществяване на реклама;

- Умее да изработва елементарни рекламни материали с компютърен софтуер (дипляни, листовки) и компютърна презентация;

- Умее да изготвя различни стопански писма (заявка, оферта, рекламация и др.); документи за складиране и експедиране на продукция;

- Познава различни канали за дистрибуция на стоки и услуги;

- Умее да организира различни видове работни срещи и съвещания и да подготвя документи, свързани с тях (дневен ред, протоколи, помощни материали);

- Познава основните механизми на счетоводната отчетност;

- Умее да попълва първични счетоводни документи;

- Умее да изработва опростен бюджет на малко предприятие (разпределяне на финансовите ресурси по приоритети).

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +