Лозаровинарство - втора

Професионално направление: Растениевъдство и животновъдство, код 621

Професия: Лозаровинар, код 621090

Специалност: Лозаровинарство, код 6210901

Степен на професионалната квалификация: втора

Общ брой часове: 660

Брой часове по теория: 313                                  

Брой часове по практика: 347                                  

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършен десети клас или средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No

Наименование на модулите и темите

Общ брой часове Бройчасове теория Бройчасове практика
         
І. Обща задължителна професионална подготовка 59 44 15
1. Здравословни и безопасни условия на труд 11 8 3
2. Икономика 8 8 0
3. Трудово-правно законодателство 4 4 0
4. Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност 4 4 0
5. Информационни технологии 8 8 0
6. Чужд език по професия 24 12 12
         
ІІ. Отраслова задължителна професионална подготовка 110 40 70
1. Растениевъдство 30 10 20
2. Агрохимия и агроклиматология 30 10 20
3. Агрометеорология и агроекология 20 10 10
4. Агробиология и принципи на устойчивото земеделие 30 10 20
5. Аграрна икономика 110 40 70
         
ІІІ. Специфична задължителна професионална подготовка 471 229 242
1. Лозарство 219 126 93
2. Почвознание 35 15 20
3. Микробиология 31 12 19
4. Хидромелиорации и съоръжения 36 16 20
5. Растителна защита и агрохимия 25 10 15
6. Агроклиматология 29 10 19
7. Машини в лозарството 30 12 18
8. Машини във винопроизводството 30 12 18
9. Технология на винопроизводството 36 16 20
         
IV. Производствена практика 20 0 20
  ОБЩО 660 313 347

Обучението се извършва в съответствие с Наредба №13 от 4 декември 2007 г. за придобиване на квалификация по професия "Лозаровинар" и Закона за професионалното образование и обучение чл. 10, ал. 3, т. 1; чл. 11 и чл.12, където са определени условията и редът за придобиване на степен на професионална квалификация за професия Лозаровинар - код 621090 и специалност Лозаровинарство - код 6210901, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания.

Обучението се регламентира с учебен план и учебна програма, които се разработват на базата на Държавните образователни изисквания.Цялата учебна документация, учебните планове и програми са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията по изпитна програма, утвърдена от обучаващата организация и съобразена с Националните изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден през 2004 г., изм. и доп. през периода 2005 - 2014 г., и с чл. 32 от ЗПОО.

Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие с чл.32, чл.36 и чл.37 на ЗПОО.

Валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно такова, се извършва съгласно Наредба №2 от 13.11.2014 год. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

Като резултат от обучението се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията. След завършване на обучението, обучаваният трябва да:

-   знае и прилага Закона за собствеността и ползване на земеделските земи;

-   знае и прилага Закона за виното и спиртните напитки и подзаконовите нормативни документи по неговото прилагане;

-   знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, познава и използва личните предпазни средства, опазва околната среда в процеса на работата си;

-   познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;

-   прилага договорните отношения между работодател и работник;

-   разбира своята роля за осъществяване на производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;

-   знае общите правила за работа с компютър и умее да пише текст, да съставя таблици и графики, свързани с изпълнение на технически задачи от професионалната му област;

-   осъществява комуникация на чужд език при изпълнение на служебните си задължения, умее да осъществява контакти, като разбира професионалната лексика;

-   познава и да спазва технологичната последователност за изпълнение на селскостопанските дейности в растениевъдството;

-   познава основните селскостопански машини и принципите за работа с тях;

-   познава и да спазва технологичната последователност при производство на грозде и вино;

-   познава организацията на лозаровинарското стопанство и правомощията на длъжностните лица;

-   познава и да спазва изискванията за добра производствена практика в лозарството и винарството;

-   нае особеностите и начините на безопасна работа с растителнозащитни препарати, бистрещи и дезинфекциращи препарати, торове, машини и съоръжения;

-   разбира технологичната последователност при производство на грозде и вино, прилага усвоените теоретични знания при производство на различни сортове грозде и видове вина;

-   познава специфичните условия за работа и съобразно с тях извършва необходимите трудови дейности;

-   прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на работата си.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +