Лозаро-винарство

Професионално направление: Растениевъдство и животновъдство, код 621

Професия: Техник в лозаро-винарството, код 621020

Специалност: Лозаро-винарство, код 6210201

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 465

Брой часове по практика: 495

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

УЧЕБЕН ПЛАН

No

Наименование на модулите и темите

Брой часове теория

Брой часове  практика

Общ брой часове

А

Обща задължителна професионална подготовка

130

0

130

1.

Здравословни и безопасни условия на труда

35

0

35

2.

Икономикс

15

0

15

3.

Основи на държавата и правото

15

0

15

4.

Управление на човешките ресурси (УЧР). Фирмена култура. Трудово-правно законодателство

20

0

20

5.

Бизнес комуникации и преговори. Специализиран английски език. Информатика

45

0

45

         

Б

Отраслова задължителна професионална подготовка

87

85

172

1.

Организация и управление на лозаро-винарското стопанство

24

0

24

2.

Европейски стандарти за производство на екологично чиста продукция

36

0

36

3.

Българско и европейско законодателство в областта на земеделието

27

0

27

4.

Учебна практика по:

     

4.1.

Селскостопанска техника.

0

85

85

         

В

Специфична задължителна професионална подготовка

218

285

503

1.

Сертифициран лозов посадъчен материал.

15

0

15

2.

Нови лозови насаждения.

16

0

16

3.

Отглеждане на млади и плододаващи лозови насаждения.

20

0

20

4.

Машини в лозарството.

21

0

21

5.

Винарски изби и съдове. Окачествяване на гроздето.

22

0

22

6.

Машини  и съоръжения във винопроизводството. Първична обработка.

19

0

19

7.

Вторични суровини от винопроизводството.

26

0

26

8.

Естествени пенливи вина.

20

0

20

9.

Екологично отглеждане на лозя. Производство на екологично чиста продукция.

19

0

19

10.

Производство на оцет и спиртни напитки.

22

0

22

11.

Лозаро-винарско стопанство.

18

0

18

12.

Учебна практика по:

     

12.1.

Машинен парк

0

100

100

12.2.

Лозаро-винарска дейност

0

185

185

         

Г

Избираема професионална подготовка

30

0

30

 

Основи на винопроизводството

30

0

30

Д

Производствена практика

0

125

125

 

ОБЩО

465

495

960

Като резултат от обучението се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията. След завършване на обучението, обучаваният трябва да:

-   знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, познава и използва личните предпазни средства;

-   опазва околната среда в процеса на работата;

-   осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата дейност в работен екип - умее да формулира и разрешава проблеми, да поставя задачи, да организира и контролира изпълнението им, да поема отговорност;

-   познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;

-   познава правата и задълженията си като участник и ръководител в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;

-   прилага договорните отношения между работодател и работник;

-   разбира своята роля в организацията и управлението на производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;

-   притежава предприемачески и мениджърски способности при организация на производството и реализацията на грозде и вино;

-   знае общите правила за работа с компютър и умее да въвежда текст, да съставя таблици и графики;

-   осъществява комуникация на чужд език при изпълнение на служебните си задължения, умее да осъществява контакти, да се информира за развитието и новостите в лозаро-винарската индустрия от специализирани чуждестранни издания, като разбира лексиката, свързана с професията му;

-   умее да разчита документация - чертежи, скици, схеми;

-   организира и управлява лозаро-винарско стопанство;

-   познава и спазва изискванията на стандартите за производство на екологично чиста продукция, съобразена с изискванията на Европейския съюз;

-   след завършване на обучението по професията обучаваният трябва да умее да прави агропроизводствена характеристика на почвата, да изготвя проект за създаване на ново лозово насаждение и винарска изба;

-   да прави планово-икономическа обосновка и кандидатства за финансиране от европейски фондове и програми;          

              Да извършва основните технологични операции при производство на лозов посадъчен материал и създаване на млади лозови насаждения, да полага основни грижи при отглеждане на млади и плододаващи лозя, да описва и разпознава видовете и сортовете лози, да добива, окачествява, съхранява, транспортира и преработва продукцията, да подготвя правилно за работа селскостопанските и винарските машини, съоръжения и инструментариум в лозарството и винарството, да произвежда и реализира продукцията на лозаро-винарското стопанство, като:

-   знае особеностите и начините на безопасна работа с растителнозащитни препарати, бистрещи и дезинфекциращи препарати, торове;

-   разбира технологичната последователност при производство на грозде и вино и други продукти от грозде;

-   прилага усвоените теоретични знания при въвеждането на нова техника и технологии за производство на различни сортове грозде и видове вина;

-   анализира специфичните условия за работа и съобразно с тях извършва необходимите трудови дейности;

-   синтезира и прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на работата си;

-   оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;

-   проучва пазара и реализира продукцията.