Козметика

Професионално направление: Фризьорскиикозметичниуслуги, код 815

Професия: Козметик, код 815020

Специалност: Козметика, код 8150201

Степен на професионалната квалификация: втора

Общ брой часове: 660

Брой часове по теория: 325

Брой часове по практика: 335

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено основно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите и темите Бройчасове теория Бройчасове практика Общ брой часове
         
А Обща задължителна професионална подготовка 70 0 70
1. Здравословни и безопасни условия на труда 18 0 18
2. Икономикс 10 0 10
3. Основи на държавата и правото 10 0 10
4. Управление на човешките ресурси (УЧР). Фирмена култура. Трудово-правно законодателство 12 0 12
5. Бизнес комуникации и преговори. Специализиран английски език. Информатика 20 0 20
         
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 130 0 130
1. Материалознание 24 0 24
2. Организация на работното място 24 0 24
3. Въведение в козметиката 26 0 26
4. Хигиенни изисквания 31 0 31
5. Изобразително изкуство 25 0 25
         
В Специфична задължителна професионална подготовка 61 175 236
1. Въведение в анатомията и физиологията на човека 61 0 61
2. Учебна практика      
2.1. Специална технология 0 90 90
2.2. Процедури за поддръжка на кожата на лицето и тялото 0 85 85
         
Г Избираема професионална подготовка 59 0 59
  Специална технология в козметиката, козметични особености 59 0 59
         
Д Производствена практика 0 165 165
         
  ОБЩО 320 340 660

 

Обучението се извършва в съответствие с Наредба № 8 от 5 февруари 2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Козметик" и Закона за професионалното образование и обучение чл. 10, ал. 3, т. 1; чл. 11 и чл.12, където са определени условията и редът за придобиване на степен на професионална квалификация за професия Козметик - код 815020 и специалност Козметика - код 8150201, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания.

Обучението се регламентира с учебен план и учебна програма, които се разработват на базата на Държавните образователни изисквания.Цялата учебна документация, учебните планове и програми са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията по изпитна програма, утвърдена от обучаващата организация и съобразена с Националните изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден през 2004 г., изм. и доп. през периода 2005 - 2014 г., и с чл. 32 от ЗПОО.

Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие с чл.32, чл.36 и чл.37 на ЗПОО.

Валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно такова, се извършва съгласно Наредба №2 от 13.11.2014 год. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.Като резултат от обучението се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението, обучаваният трябва да:

-       Познава и прилага основните правила за безопасна работа, не замърсява околната среда;

-       Познава и използва личните предпазни средства, работи с апаратурата в съответствие с правилата за безопасна работа;

-       Осъществява ефективни комуникации с клиенти и колеги;

-       Познава пазарните отношения;

-       Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда;

-       Отнася се с чувство на отговорност в работата си, съдейства и търси помощ от екипа;

-       Съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;

-       Създава и обслужва база данни за клиентите, попълва личните им картони на ръка или компютър

-       Умее да проведе на чужд език кратка професионална консултация на клиент, информира се за новостите в развитието на козметичните услуги, продукти и апаратура от различните български и чуждестранни източници, вкл. и интернет;

-       Спазва основните принципи на работа;

-       Познава видовете инструменти, пособия и материали и ги съхранява правилно;

-       Познава стиловете и модните тенденции успешно ги прилага;

-       Познава типовете кожа, умее да определи състоянието й и да предложи съответните грижи, както и да препоръча правилна грижа в домашни условия;

-       Познава правилата за здравословно поддържане на ноктите;

-       Правилно изпълнява дневен и вечерен грим;

-       Познава основните козметични продукти и умее да ги подбира в зависимост от специфичните нужди на кожата;

-       Изпълнява процедури за поддържане кожата на лицето, тялото, ръцете и ходилата;

-       Познава видовете, предназначението и начина на ползване на козметична апаратура;

-       Умее да анализира нуждите на клиента и самостоятелно да изготвя програма за процедури в козметичния салон;

-       Познава основните правила за здравословен начин на живот;

-       Умее да изготвя специфични индивидуални програми за водни процедури и релакс;

-       Умее да създава ведра, спокойна и приятна атмосфера при комуникацията с клиенти и колеги.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +