Изолации в строителството

Изолации и строителство

Професионално направление:

Строителство, код 582

Професия: Строител - монтажник, код 582040

Специалност: Изолации и строителство, код 5820405

Степен на професионалната квалификация: втора

Общ брой часове: 660

Брой часове по теория: 264

Брой часове по практика: 396

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено основно образование

УЧЕБЕН ПЛАН

по

ред

Наименование на предметите

Брой часове

Общо

Теория

Прак

тика

1

2

3

4

5

А.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

А1.

Обща Задължителна професионална подготовка

32

32

0

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

8

8

2.

Икономика

8

8

3.

Трудово-правно законодателство

4

4

4.

Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност

4

4

5.

Информационни  технологии

8

8

А2.

Отраслова задължителна професионална подготовка

152

152

0

1.

Чужд език по професията

20

20

2.

Техническо чертане

10

10

3.

Сградостроителство

10

10

4.

Строителни материали

24

24

5.

Основи на строителната механика

25

25

6.

Инсталации в сградите

10

10

7.

Технология на строителството

23

23

8.

Въведение в организацията на строителството

20

20

9.

Условия за безопасност при упражняване на професията

10

10

А3.

Специфична задължителна професионална подготовка

436

40

396

1.

Технология на специалността

40

40

2.

Учебна практика по специалността

2.1

Сградостроителство

100

100

2.2

Технология на строителството

90

90

2.3

Технология на специалността

86

86

3.

Производствена практика

120

120

Б.

Избираема професионална подготовка

40

40

1.

ВиК на сгради

20

20

2.

Инсталации в сградите

20

20

Всичко

660

264

396

След завършване на професионалното обучение по професия „Строител - монтажник“, специалност „Изолации и строителство“, обучаемият, съгласно ДОИ по професията/ специалността трябва да е постигнал следните резултати от ученето:

Компетенции:

(Общи за професията)

Резултати от ученето

Знания

Умения

-спазва правилата за здра-

вословни и безопасни ус-

ловия на труд и

при извършване на строителни дейности

-познава станцартизираната строителна терминология на чужд език (от официалните езици на ЕС);

- извършва енергийно саниране на външни стени;

-опазва околната среда и спазва екологичните изисквания

-познава управлението на строителния процес и участниците в него; участва активно при изпълнение на задачите, съдейства на членовете на екипа и търси помощ, от тях; изпълнява отговорно поставените му задачи;

- извършва  енергийно саниране на покриви (направа на топлоизолация на покриви);

-разчита отделните части на проекта, спазва размерите от проекта,

техническите спецификации, използва справочна и каталожна литература, работи с първичните документи, съхранява поверената му документация.

-познава основните строителни и материали, знае и прилага правилата за транспортирането и съхранението им;

-извършва енергийно саниране на открити подове и подове над неопитомяеми пространства

-работи с универсални строителни инструменти (нивелир,мастар, отвес, ролетка, лопата, маламашка, мистрия, стоманена четка, клещи, отвертка,чук, трион и др.), използва и специфични строителни инструменти, различни електроинструменти, лека строителна механизация. Разчита техническите параметри,  експлоатира правилно и поддържа  в изправност машините и съоръженията, обучава се за работа с нови машини и съоръжения.

-познава технологията на изпълнение и начините за монтаж на сглобяеми на метални конструкции; -познава специфични материали, машини и инструменти, предназначението им и правилата за работа с тях;

- извършва хидроизолация на фундаменти, стени и покриви

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +