Индустрия

Професионално направление: Администрация и управление, код 345

Професия: Икономист, код 345120

Специалност: Индустрия, код 3451201

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470

Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите Брой часове теория Брой часове практика Общ брой часове
         
I Обща задължителна професионална подготовка 95 100 195
         
1. Здравословни и безопасни условия на труда 15 15 30
2. Икономикс 20 30 50
3. Бизнес комуникации и преговори. Общуване на чужд език - бизнес-английски. Информатика 20 10 30
4. Основи на правото 20 15 35
5 Управление на проекти 20 30 50
 6.        
         
II Отраслова задължителна професионална подготовка 156 156 312
         
1. Икономика и управление на фирмата 60 40 100
2. Счетоводство и финанси на фирмата. Валута и валутни операции. Статистика 40 60 100
3 Управление на човешките ресурси (УЧР). Фирмена култура. Трудово-правно законодателство 56 56 112
         
         
III Специфична задължителна професионална подготовка 219 234 453
         
1. Държавно управление 64 68 132
2. Маркетинг. Пазарни отношения 75 85 160
3 Отношение на предприятията с държавните институции 40 41 81
4. Индустриална дейност 20 20 40
5. Стопански операции 20 20 40
         
         
  ОБЩО 470 490 960

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Икономист код 345120 и специалност Индустрия код 3451201.

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:

-   познава правната уредба за здравословни и безопасни условия на труд;

-   познава и прилага основните правила за безопасна работа с офис техниката на работното място;

-   познава и използва личните предпазни средства, не замърсява при работа околната среда;

-   формулира проблеми и въпроси;

-   прави отчет за извършената работа;

-   умее да работи в екип, да изпълнява конкретни задачи с членовете на екипа, като им съдейства и търси помощ от тях;

-   отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на поставените му задачи;

-   познава стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления, прави изводи за факторите, които ги пораждат;

-   познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, предприятия, институции и държавата в тях, разбира взаимната връзка между икономика и околна среда;

-   изработва и оформя работна документация, прилага елементарни техники на презентиране;

-   спазва трудовото законодателство, разбира договорните отношения между работодател и работник, търси правата и спазва задълженията си съгласно Кодекса на труда

-   разбира своята роля и значение в дейността на предприятието, както и необходимостта от непрекъснато повишаване на професионалната си квалификация;

-   разбира последствията от поведението си и поема отговорност за своите действия;

-   познава и прилага общите правила за работа с компютър, умее да ползва програмни продукти, както и съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област;

-   може да работи с офис оборудването;

-   осъществява ефективна комуникация с клиентите на предприятието и с колегите си;

-   прилага иновационни подходи в дейността си и демонстрира предприемачески умения;

-   прилага знанията си по чужд език при осъществяване на устна и писмена комуникация с чуждестранни партньори;

-   познава структурата и организацията на предприятието, правомощията на длъжностните лица, фирмената култура;

-   познава и прилага изискванията на нормативните актове при изпълнение на задълженията си, спазва правилата за обработване, сортиране и съхраняване на информацията;

-   разбира задълженията и отговорностите, които носи като участник в трудовия процес;

-   организира ефективно работното си време и работното си място;

-   планира и организира изпълнението на текущите си задачи, решава възникнали проблеми, свързани с трудовата дейност;

-   оценява качеството на извършената работа съгласно нормативните изисквания;

-   анализира промените в макро- и микрообкръжаващата среда;

-   анализира възможностите, заплахите, силните и слабите страни на предприятието

-   описва основните документи и процеса за кандидатстване и управление на проекти, финансирани от ЕС;

-   организира, планира и контролира маркетинговата дейност;

-   организира транспортната дейност в предприятието;

-   посочва възможните рискове от настъпване на застрахователно събитие;

-   характеризира методите за проучване и сегментиране на пазара;

-   определянето на целеви пазар, пазарна ниша и пазарен прозорец;

-   описва основните цели и структура на стоковата, пласментната, ценовата, комуникационната, сервизната и иновационната политика на предприятието;

-   подбира подходи и методи за позициониране на стоката на пазара ;

-   проучва потребителското поведение и факторите, влияещи на начина за вземане на решение за покупка;

-   идентифицира, проучва и класифицира доставчиците на материали, суровини, техника и оборудване, сервизни услуги;

-   прилага статистически методи при анализ на дейността на предприятието;

-   Идентифицира, проучва и класифицира доставчиците;

-   Изготвя производствена програма на предприятието – номенклатура, асортимент и качество на продукцията;

-   Анализира и оценява производствените фактори и финансовите резултати на предприятието;

-   Характеризира снабдяването, съхранението, изписването на суровини, материали, детайли, възли, незавършено производство, готова продукция и т.н.;

-   Посочва възможните рискове от настъпване на застрахователно събитие;

-   Дефинира съдържанието и формите на търговски предприятия;

-   Подготвя презентация за дейността на предприятието на изложения и панаири;

-   Познава особеностите в управлението на индустриалното предприятие;

-   Изброява основните управленски функции и начините за вземане на управленски решения;

-   Посочва основни подходи за разработване на бизнес стратегия;

-   Анализира и прогнозира дейността на предприятието;

-   Разработва основната структура на бизнес план;

-   Прилага различни методи и техники за планиране дейността на предприятието – проучване, снабдяване, производство, пласмент, съхранение, транспорт, администриране и др.;

-   Подбира източниците на финансиране на дейността и управлява паричните потоци на предприятието;

-   Характеризира основните показатели на стопанската дейност на предприятието;

-   Ползва инструментариум за изготвяне на разходни норми за труд, материали и енергия и т.н.;

-   Характеризира системата за контрол на изпълнението на задачите и оценка на качеството;

-   Анализира и синтезира информация от различните отдели и предлага управленски решения;

-   Разчита, изготвя и попълва документи, свързани с индустриалната дейност и документооборота в предприятието;

-   Прилага унифицирани и стандартизирани форми на финансово-счетоводните документи;

-   Съставя протоколи, сведения, доклади и отчети;

-   Характеризира съдържанието и етапите на подготовка на административна, търговска, транспортна, складова, тръжна и проектна документация;

-   Обработва, сортира и съхранява статистическа и друга информация;

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +