Илюстрация и оформление на книгата

Професионално направление: Изящни изкуства, код 211

Професия: Художник – изящни изкуства, код 211010

Специалност: Илюстрация и оформление на книгата, код 2110111

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470

Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите Брой часове теория Брой часове практика Общ брой часове
I Обща задължителна професионална подготовка 80 40 120
1. Здравословни и безопасни условия на труда 10 10 20
2. Икономикс 26 6 32
3. Основи на държавата и правото 16 4 20
4 Управление на човешките ресурси (УЧР). Фирмена култура. Трудово-правно законодателство 10 4 14
5 Бизнес комуникации и преговори. Специализиран английски език. Информатика 18 16 34
         
II Отраслова задължителна професионална подготовка 200 230 430
1. Технология на предпечатната подготовка на полиграфическите издания 26 36 62
2. Програмно осигуряване 50 54 104
3. Оформление на полиграфическите издания (книги, вестници, списания, акцидентни материали). Основни понятия 56 64 120
4 Етапи при производството на книги, вестници, списания, акцидентни материали 36 38 74
5 Формат на изданията – определение и понятия 22 28 50
6 Типографска мерна   система. Стандартни формати на хартията и формат на изданието 10 10 20
         
III Специфична задължителна професионална подготовка 190 220 410
1 Книгата и нейния строеж. Видове. Класификация 30 30 60
2. Шрифт и писменост 32 32 64
3. Илюстрацията в полиграфическите издания 38 52 90
4 Външни и вътрешни елементи на книгата. Оформление на титулните и външните елементи на книгата 38 52 90
5 Етапи при работата на техническия редактор. Типове книжни издания – обикновено, художествено и луксозно издание 47 49 106
6 Оформление на електронни книги 5 5 10
         
  ОБЩО 470 490 960

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Художник – изящни изкуства код 211010 и специалност Илюстрация и оформление на книгата код 2110111.

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

-  знае и прилага основните правила за здравословно и безопасно упражняване на изучаваната професия и опазване на околната среда; познава и използва личните предпазни средства;

-  провежда професионална комуникация с колеги и с клиенти;

-  разбира собствената си роля в общия трудов процес, отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на възложената задача, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;

-  разпределя задачите между членовете на екипа според квалификацията им;

-  познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;

-  познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;

-  използва компютър със специализирани програмни продукти при изпълнение на различни задачи;

-  разбира на чужд език текстове от областта на изобразителното изкуство;

-  спазва етапите в изграждането на художествена творба;

-  прилага законовите изисквания и принципите за изграждане на композицията;

-  прилага законите на линейната и въздушната перспектива;

-  конструира пропорциите на човешкото тяло с помощта на знанията по пластична анатомия;

-  познава развитието на изкуството в исторически план (тенденции, школи) и предпоставките за възникването и обособяването на основните видове жанрове в изобразителното изкуство;

-  познава и сравнява автори и техните творби, анализира определена творба с характерната терминология и изразни средства;

-  познава епохите, направленията, теченията и стиловете в изобразителните изкуства, съдържанието, стиловите особености, изразните средства и начините за използването им в художествените произведения от различните епохи;

-  умее да анализира литературен материал;

-  извършва проучвателна дейност, свързана със спецификата на произведението;

-  постига специфично търсената образност към дадения литературен текст;

-  притежава знания в областта на рекламата, шрифта и приложната графика;

-  умее да проектира печатно произведение - обложка, корица, форзац, авантитул, титул, и оформя печатното тяло;

-  създава детска илюстрация и илюстрация за възрастни читатели, научна илюстрация, илюстрация за медии и реклами;

-  умее да придава завършеност на произведението;

-  ползва съвременни средства за проектиране, обработване и представяне на художествена творба.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +