Професионално направление: Приложни изкуства и занаяти, код 215

Професия: Художник – приложни изкуства, код 215070

Специалност: Иконопис, код 2150705

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470

Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите Брой часове теория Брой часове практика Общ брой часове
         
I Обща задължителна професионална подготовка 80 40 120
         
1. Здравословни и безопасни условия на труда 10 10 20
2. Икономикс 26 6 32
3. Основи на държавата и правото 16 4 20
4 Управление на човешките ресурси (УЧР). Фирмена култура. Трудово-правно законодателство 10 4 14
5 Бизнес комуникации и преговори. Специализиран английски език. Информатика 18 16 34
         
         
II Отраслова задължителна професионална подготовка 110 100 210
         
1 Произход и същност на иконата. 56 50 106
2 Богословски основи на иконописта 54 50 104
         
         
III Специфична задължителна професионална подготовка ИКОНОПИС 280 350 630
 
         
1 Иконографски типове. Видове икони според сюжет, функция и техника 52 66 118
2 Иконописното изкуство 50 68 118
3 Видове техники на иконописта 52 76 128
4 Рисунката в иконописта. Изразни средства 60 68 128
5 Технология на иконописта. Последователност на процесите 66 72 138
         
         
  ОБЩО 470 490  960

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Художник – приложни изкуства код 215070 и специалност Иконопис код 2150705.

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

-       знае и прилага основните правила за здравословно и безопасно упражняване на изучаваната професия и опазване на околната среда; познава и използва личните предпазни средства;

-       провежда професионална комуникация с колеги и с клиенти;

-       разбира собствената си роля в общия трудов процес, отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на възложената задача, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;

-       разпределя задачите между членовете на екипа според квалификацията им;

-       познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;

-       познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;

-       използва компютър със специализирани програмни продукти при изпълнение на различни задачи;

-       разбира на чужд език текстове от областта на изобразителното изкуство.

-       спазва етапите в изграждането на художествена творба;

-       прилага законовите изисквания и принципите за изграждане на композицията;

-       прилага законите на линейната и въздушната перспектива;

-       конструира пропорциите на човешкото тяло с помощта на знанията по пластична анатомия;

-       познава развитието на изкуството в исторически план (тенденции, школи) и предпоставките за възникването и обособяването на основните видове жанрове в изобразителното изкуство;

-       познава и сравнява автори и техните творби, анализира определена творба с характерната терминология и изразни средства;

-       познава епохите, направленията, теченията и стиловете в изобразителните изкуства, съдържанието, стиловите особености, изразните средства и начините за използването им в художествените произведения от различните епохи.

-       познава характерните особености на иконописните школи;

-       познава различните видове цветни материали и технология за използването

им;

-       избира подходящи основи, грундове, пигменти, разредители и свързватели, познава технологичните изисквания при използването им;

-       ползва необходимите инструменти и бои при изграждане на иконописното копие (ахат и пособия за позлатяване);

-       познава жанровете в живописта;

-       спазва етапите при изграждане на копие на икона и на стенопис в православен храм;

-       осъществява синтез между архитектурна среда и изискванията на канона при проектиране и изпълнение на иконописните сцени в храма;

-       изгражда иконописно копие по зададена тема;

-       създава авторска икона и стенопис по зададена иконографска тема;

-       познава иконографското разпределение на сцените в православния храм;

-       изгражда иконописното копие и придава завършеност на иконата;

-       ползва съвременни средства за проектиране, обработване и представяне на художествена творба.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +