Икономика и мениджмънт

Професионално направление: Администрация и управление, код 345

Професия: Икономист, код 345120

Специалност: Икономика и мениджмънт, код 3451204

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470

Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практикаа

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите Брой часове теория Брой часове практика Общ брой часове
         
I Обща задължителна професионална подготовка 199 182 381
1. Здравословни и безопасни условия на труд 20 10 30
2. Основи на пазарната икономика 30 30 60
3 Основи на правото 20 20 40
4 Административно и трудово право 21 14 35
5 Бизнес комуникации и преговори. Общуване на чужд език - бизнес-английски. Информатика 52 52 104
6 Статистика 6 6 12
7 Основи на счетоводството 20 30 50
8 Основи на финансите 30 20 50
         
         
II Отраслова професионална подготовка 123 120 243
1 Икономика на предприятието 32 21 53
2 Предприемачество 27 37 64
3 Бизнес план 36 34 70
4 Основи на маркетинга 28 28 56
         
         
III СПЕЦИФИЧНА професионална подготовка 148 188 336
1 Функции на мениджмънта. Управление на фирмата 30 30 60
2 Управление на предприятието 24 40 64
3 Управление на персонала 20 30 50
4 Търговия 20 30 50
5 Цени и ценообразуване 10 12 22
6 Управление на проекти 10 16 26
7 Търговско представителство 12 12 24
8 Обществени поръчки 22 18 40
         
  ОБЩО: 470 490 960

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Икономист код 345120 и специалност Икономика и мениджмънт код 3451204.

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:

-   умее да работи в екип, да изпълнява конкретни задачи с членовете на екипа, като им съдейства и търси помощ от тях, отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на поставените му задачи;

-   познава стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления, прави изводи за факторите, които ги пораждат;

-   познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, предприятия, институции и държавата в тях, разбира взаимната връзка между икономика и околна среда;

-   изработва и оформя работна документация, прилага елементарни техники на презентиране;

-   спазва трудовото законодателство, разбира договорните отношения между работодател и работник, търси правата и спазва задълженията си съгласно Кодекса на труда;

-   разбира своята роля и значение в дейността на предприятието, както и необходимостта от непрекъснато повишаване на професионалната си квалификация;

-   разбира последствията от поведението си и поема отговорност за своите действия;

-   познава и прилага общите правила за работа с компютър, умее да ползва програмни продукти, както и съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област, може да работи с офис оборудването;

-   осъществява ефективна комуникация с клиентите на предприятието и с колегите си;

-   прилага иновационни подходи в дейността си и демонстрира предприемачески умения.

-   познава структурата и организацията на предприятието, правомощията на длъжностните лица, фирмената култура;

-   познава и прилага изискванията на нормативните актове при изпълнение на задълженията си, спазва правилата за обработване, сортиране и съхраняване на информацията;

-   разбира задълженията и отговорностите, които носи като участник в трудовия процес, организира ефективно работното си време и работното си място;

-   планира и организира изпълнението на текущите си задачи, решава възникнали проблеми, свързани с трудовата дейност;

-   оценява качеството на извършената работа съгласно нормативните изисквания;

-   анализира промените в макро- и микро-обкръжаващата среда;

-   анализира възможностите, заплахите, силните и слабите страни на предприятието;

-   описва основните документи и процеса за кандидатстване и управление на проекти, финансирани от ЕС;

-   организира, планира и контролира маркетинговата дейност;

-   организира транспортната дейност в предприятието;

-   посочва възможните рискове от настъпване на застрахователно събитие;

-   характеризира методите за проучване и сегментиране на пазара; определянето на целеви пазар, пазарна ниша и пазарен прозорец;

-   описва основните цели и структура на стоковата, пласментната, ценовата, комуникационната, сервизната и иновационната политика на предприятието;

-   подбира подходи и методи за позициониране на стоката на пазара;

-   проучва потребителското поведение и факторите, влияещи на начина за вземане на решение за покупка;

-   идентифицира, проучва и класифицира доставчиците на материали, суровини, техника и оборудване, сервизни услуги;

-   прилага статистически методи при анализ на дейността на предприятието.

-   познава и прилага управленските функции и принципи, а така също и успешни подходи за управление на човешките ресурси;

-   анализира ситуацията, открива проблеми и разработва предложения за решаването им;

-   познава значението на качеството на продукта за съществуването и развитието на предприятието;

-   познава видовете разходи и процеса на калкулиране на цената, използва ги като инструмент при вземане на решения и планиране;

-   познава взаимоотношенията на предприятието с финансови и нефинансови институции, разчита, разбира, интерпретира и обработва документацията, свързана с тях;

-   характеризира снабдяването, съхранението, изписването на суровини, материали, детайли, възли, незавършено производство и готова продукция и т.н.;

-   подготвя презентация за дейността на предприятието на изложения и панаири;

-   прилага различни методи и техники за планиране дейността на предприятието - проучване, снабдяване, производство, пласмент, съхранение, транспорт, администриране и др.;

-   прилага унифицирани и стандартизирани форми на финансово-счетоводните документи;

-   характеризира съдържанието и етапите на подготовка на административна, търговска, транспортна, складова, тръжна и проектна документация;

-   изготвя производствена програма на предприятието - номенклатура, асортимент и качество на продукцията;

-   изброява основните управленски функции и начините за вземане на управленски решения;

-   посочва основни подходи за разработване на бизнес стратегия;

-   анализира и прогнозира дейността на предприятието;

-   разработва основната структура на бизнес план.

-   познава основната професионална терминология на чужд език;

-   осъществява комуникация на чужд език (говоримо и писмено) при изпълнение на професионалните си задължения;

-   ползва литература на чужд език (интернет, каталожна и др.) в работата си.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +