Графика

Професионално направление: Изящни изкуства, код 211

Професия: Художник – изящни изкуства, код 211010

Специалност: Графика, код 2110103

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470

Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н А П Л А Н

No Наименование на модулите Бройчасове теория Бройчасове практика Общ брой часове
I Обща задължителна професионална подготовка 80 40 120
1. Здравословни и безопасни условия на труда 10 10 20
2. Икономикс 26 6 32
3. Основи на държавата и правото 16 4 20
5 Управление на човешките ресурси 10 4 14
6 Бизнес комуникации и преговори. Специализиран английски. Информатика 18 16 34
         
II Отраслова задължителна професионална подготовка 165 156 321
1. Общи основи на Изобразителното изкуство. История. Стилове 32 24 56
2.

Видове Изобразително изкуство – Изящно изкуство и Приложно изкуство

12 12 24
3. История и стилове в Графиката 21 21 42
4 Теория на композицията 52 52 104
5 Артистична перспектива 48 47 95
         
III Специфична задължителна професионална подготовка 225 294 519
1.

Теория на цвета. Цветът като феномен на културата

43 43 86
2. Портретен жанр, история, развитие 52 58 110
3

Натурна рисунка в живописта - човешкото тяло.

42 83 125
4 Рисуване на пейзаж и натюрморт 17 53 70
5

Графиката като рисунка. Техника и технология

24 23 47
6 Богатство и изразни възможности на графичното изобразяване 39 26 65
7 Компютърна графика. 8 8 16
  .      
  ОБЩО 470 490 960

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Художник – изящни изкуства код 211010 и специалност Графика код 2110103

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

-  знае и прилага основните правила за здравословно и безопасно упражняване на изучаваната професия и опазване на околната среда; познава и използва личните предпазни средства;

-  провежда професионална комуникация с колеги и с клиенти;

-  разбира собствената си роля в общия трудов процес, отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на възложената задача, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;

-  разпределя задачите между членовете на екипа според квалификацията им;

-  познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;

-  познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;

-  използва компютър със специализирани програмни продукти при изпълнение на различни задачи;

-  разбира на чужд език текстове от областта на изобразителното изкуство;

-  спазва етапите в изграждането на художествена творба;

-  прилага законовите изисквания и принципите за изграждане на композицията;

-  прилага законите на линейната и въздушната перспектива;

-  конструира пропорциите на човешкото тяло с помощта на знанията по пластична анатомия;

-  познава развитието на изкуството в исторически план (тенденции, школи) и предпоставките за възникването и обособяването на основните видове жанрове в изобразителното изкуство;

-  познава и сравнява автори и техните творби, анализира определена творба с характерната терминология и изразни средства;

-  познава епохите, направленията, теченията и стиловете в изобразителните изкуства, съдържанието, стиловите особености, изразните средства и начините за използването им в художествените произведения от различните епохи;

-  познава въздействието на цветовете;

-  познава технологичните особености на видовете бои;

-  умее да подбира подходящи основи, грундове, разредители и свързватели и спазва изискванията на технологията при работа с тях;

-  избира необходимите инструменти;

-  познава жанровете и видовете живописни композиции;

-  прилага принципите за изграждане на живописна композиция;

-  прилага етапите за изграждане на живописен етюд по натура;

-  може да конструира пропорциите на човешкото тяло с помощта на знанията по пластична анатомия и перспектива;

-  осъществява синтез между конструкция, форма, материалност при реализиране на живописна творба по натура и по въображение;

-  композира свободно различни природни и архитектурни обекти при работа на пленер;

-  умее да използва съвременни средства за проектиране, обработване и

представяне на завършена художествена творба;

-  спазва етапите при изграждане на глава натура, торс и човешка фигура;

-  конструира пропорциите на човешкото тяло с помощта на знанията по пластична анатомия и перспектива;

-  подбира необходимите инструменти и подходящи основи, грундове, разредители и свързващи вещества и спазва технологичните изисквания при работа с тях;

-  осъществява синтез между конструкция, форма, материалност при реализиране на живописния етюд по натура;

-  придава завършеност на живописния етюд;

-  композира свободно различни природни и архитектурни обекти при работа на пленер;

-  сравнява класическите стенописни техники, материали и технологии;

-  подбира правилно инструменти и бои при изграждане на стенописната

творба;

-  избира свързватели, грундове и разредители за изпълнение на стенописна

творба;

-  осъществява синтез между архитектурна среда и избор на техника при проектиране и изпълнение;

-  спазва технологията и етапите при изграждане на стенописна творба;

-  придава завършеност на стенописния проект и реализирането му;

-  може да изгражда стенописна творба по зададена тема и по въображение;

-  ползва съвременни средства за проектиране, обработване и представяне на художествена творба.

-  подбира графични материали за подготвителна рисунка: молив, креда, въглен, туш, темпера (черна, бяла), акварел (черен, бял), хартии;

-  познава графични материали за печат;

-  познава и умее да избира графични инструменти: клечки, пера, четки, игли, резци, полировачи, щихели, кобилка, ролети;

-  умее да използва елементите на графичния език: точка, линия, щрих, растер, фактури, петно, цвят;

-  изразява формата, материите и пространството чрез графични изразни средства;

-  спазва етапите при изграждане на графична творба;

-  използва и комбинира различни графични техники;

-  организира пластично и стилово-естетически графичната картина;

-  оформя (надписва и паспартира) творбата;

-  придава завършеност на графичната творба;

-  ползва съвременни средства за проектиране, обработване и представяне на художествена творба.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +