Говедовъдство

Говедовъдство

Професионално направление: Растениевъдство и животновъдство, код 621

Професия: Техник-животновъд, код 621040

Специалност: Говедовъдство, код 6210401

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 384

Брой часове по практика: 576

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

УЧЕБЕН ПЛАН

No

Наименование на модулите и темите

Брой часове теория

Брой часове практика

Общ брой часове

А.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

     

А1

Обща задължителна професионална подготовка

60

60

0

1.

Здравословни и безопасни условия на труда

12

12

0

2.

Икономикс

12

12

0

3.

Основи на държавата и правото

12

12

0

4.

Управление на човешките ресурси (УЧР). Фирмена култура. Трудово-правно законодателство

12

12

0

5.

Бизнес комуникации и преговори. Специализиран английски език. Информатика

12

12

0

   

А2

Отраслова задължителна професионална подготовка

60

140

200

1.

Контрол и профилактика на здравословното състояние на животните.

10

0

10

2.

Условия за отглеждане на животни.

20

0

20

3.

Контрол, анализ и отчет на резултатите на фермата

10

0

10

4.

Информационно поддържане на животновъдно стопанство

20

0

20

5.

Учебна практика по:

5.1.

Селскостопанска техника.

0

45

45

5.2.

Отчитане на резултатите на ферма

0

50

50

5.3.

Информационно поддържане на животновъдно стопанство

0

45

45

   

А3

Специфична задължителна професионална подготовка

228

436

664

1.

Производство и съхранение на фуражи.

35

0

35

2.

Използване и поддръжка на пасища.

45

0

45

3.

План за производство и покупка на фуражи.

31

0

31

4.

Дажби за хранене на различни категории говеда

30

0

30

5.

Машини и съоръжения

30

0

30

6.

Профилактика на здравословното състояние на говедата, препоръки на ветеринарни лекари

23

0

23

7.

Репродуктивна дейност на говедата

34

0

34

8.

Учебна практика по:

8.1.

Машинен парк

0

80

80

8.2.

Говедовъдна дейност

0

219

219

Д

Производствена практика

0

137

137

   

Б

Избираема професионална подготовка

36

0

36

1

Висококачествена продукция и ефективна реализация

36

0

36

 

ОБЩО

384

576

960

След завършване на професионалното обучение по професия „Техник-животновъд”, специалност „Говедовъдство” обучаемият трябва

ДА ЗНАЕ:

-   познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

-   умее да опазва околната среда;

-   познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;

-   участва активно при изпълнение на задачите, съдейства на членовете на екипа и търси помощ от тях;

-   отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;

-   осъществява ефективни работни взаимоотношения с колеги и с прекия си ръководител;

-   разбира своята роля в дейността на предприятието, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;

-   умее да намира информация с помощта на компютър, работи с текстообработваща програма;

-   ползва специализирана литература, включително и на чужд език;

-   познава и прилага изискванията на директивите и разпоредбите на ЕС и на националното законодателство за контрол и управление на качеството, хигиената и хранителната безопасност;

-   познава и спазва изискванията на нормативните документи, регламентиращи дейностите в животновъдното стопанство и опазването на околната среда;

-   познава биологичните особености на различните видове животни;

-   намира и ползва информация в техническа и технологична документация и в

интернет, свързана с практикуването на професията;

-   организира производството и съхранението на фураж;

-   осигурява правилното използване и поддържане на пасищата;

-   съставя фуражен баланс и план за производството на фуражи;

МОЖЕ ДА:

-   балансира дажбите и смеските за хранене на различните видове и категории животни;

-   оперира с машините и съоръженията, използвани в животновъдното производство, полага грижи за тяхната поддръжка и съхранение;

-   осигурява условия за профилактика и опазване здравето на животните;

-   организира репродуктивната дейност на животните и извършва манипулациите, свързани с тази дейност;

-   организира правилно отглеждане на животните в съответствие с добрите фермерски практики;

-   осигурява условия за получаване на висококачествена продукция от животните и нейното ефективно реализиране;

-   осигурява правилно развъждане на животните, подбор на животни за разплод и за бракуване;

-   контролира произхода и продуктивните качества на животните;

-   планира, ръководи и контролира дейността на фермата;

-   анализира и изготвя отчети за дейността на фермата.

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:

1.         Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия „Техник-животновъд”, специалност „Говедовъдство”.

2.         Оценяването на знанията се осъществява на три нива – начално, междинно и изходно. Оценките се поставят по шестобалната система.

3.         Професионалното обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и по практика на професията и специалността, съгласно Наредба № 3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване.

4.         Държавните изпити се провеждат по национална изпитна програма, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията. Оценяването на професионалните компетенции и по двата изпита е независимо и се извършва по единни национални критерии.

5.         Завършеното професионално обучение се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +