Говедовъдство

Професионално направление: Растениевъдство и животновъдство, код 621

Професия: Животновъд, код 621050

Специалност: Говедовъдство, код 6210502

Степен на професионалната квалификация: втора

Общ брой часове: 660

Брой часове по теория: 320                                  

Брой часове по практика: 340                                      

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите и темите Бройчасове теория Бройчасове практика Общ брой часове
А Обща задължителна професионална подготовка 70 0 70
1. Здравословни и безопасни условия на труда 18 0 18
2. Икономикс 10 0 10
3. Основи на държавата и правото 10 0 10
4. Управление на човешките ресурси (УЧР). Фирмена култура. Трудово-правно законодателство 12 0 12
5. Бизнес комуникации и преговори. Специализиран английски език. Информатика 20 0 20
         
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 128 60 188
1. Хранене на различните категории и видове животни и птици. 20 0 20
2. Заплождане и развъждане на различните видове животни. 20 0 20
3. Грижа за животните при раждане и първи грижи за новородените. 15 0 15
4. Доене, грижи за вимето и за доилните машини и съоръжения. 12 0 12
5. Профилактика и лечение на животни и птици. 13 0 13
6. Продуктивните качества на различните видове животни. 12 0 12
7. Почистване на помещенията за отглеждане на животни. 10 0 10
8. Машини и съоръжения. 8 0 8
9. Дезинфекция срещу насекоми и гризачи. 8 0 8
10. Информация, необходима за поддържане на животновъдно стопанство. 10 0 10
11. Учебна практика по:      
11.1. Селскостопанска техника. Трактори и автомобили 0 60 60
         
В Специфична задължителна професионална подготовка 97 191 288
1. Поддръжка на пасища. 12 0 12
2. Производство, покупка и съхранение на фуражи. 20 0 20
3. Дажби за хранене на различни категории говеда 20 0 20
4. Здравословното състояние на говедата, препоръки на ветеринарни лекари 22 0 22
5. Репродуктивна дейност на говедата 23 0 23
6. Учебна практика по:      
6.1. Машинен парк 0 91 91
6.2. Говедовъдство 0 100 100
         
Г Избираема професионална подготовка 25 0 25
  Висококачествена продукция 25 0 25
Д Производствена практика 0 89 89
  ОБЩО 320 340 660

Обучението се извършва в съответствие с Наредба №8 от 4.12.2008 г. за придобиване на квалификация по професията "Животновъд” и Закона за професионалното образование и обучение чл. 10, ал. 3, т. 1; чл. 11 и чл.12, където са определени условията и редът за придобиване на степен на професионална квалификация за професия Животновъд - код 621050 и специалност Говедовъдство - код 6210502, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания.

Обучението се регламентира с учебен план и учебна програма, които се разработват на базата на Държавните образователни изисквания.Цялата учебна документация, учебните планове и програми са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията по изпитна програма, утвърдена от обучаващата организация и съобразена с Националните изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден през 2004 г., изм. и доп. през периода 2005 - 2014 г., и с чл. 32 от ЗПОО.

Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие с чл.32, чл.36 и чл.37 на ЗПОО.

Валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно такова, се извършва съгласно Наредба №2 от 13.11.2014 год. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

Като резултат от обучението се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията. След завършване на обучението, обучаваният трябва да:

-   познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

-   умее да опазва околната среда;

-   познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно

Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;

-   участва активно при изпълнение на задачите, съдейства на членовете на екипа

при изпълнение на задачите и търси помощ от тях;

-   отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;

-   осъществява ефективни работни взаимоотношения с колеги и с прекия си

ръководител;

-   разбира своята роля в дейността на предприятието, съзнава необходимостта от

повишаване на квалификацията си;

-   умее да намира информация с помощта на компютър, работи с текстообработваща програма;

-   ползва специализирана литература, включително и на чужд език;

-   познава и спазва изискванията на нормативните документи, регламентиращи

дейностите в животновъдното стопанство и опазването на околната среда;

-   познава биологичните особености на различните видове животни;

-   намира и ползва информация в техническа и технологична документация и в Интернет, свързана с практикуването на професията.

-   разпознава различните видове и породи животни;

-   познава и прилага технологиите за размножаване на животните;

-   познава и прилага технологиите за отглеждане на животните;

-   познава и прилага основните изисквания при храненето на животните;

-   познава и използва различните фуражи за правилното изхранване на животните;

-   познава устройството и принципа на работа, съхранява и борави с инструменти, уреди, машини и съоръжения, използвани в животновъдството;

-   познава и извършва основните манипулации, свързани със зоотехническите мероприятия, профилактиката и лечението на различните видове животни;

-   изготвя и представя отчети за извършените дейности.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +