Горско стопанство

Горско стопанство

Професионално направление: Горско стопанство, код 623

Професия: Лесовъд, код 623040

Специалност: Горско стопанство, код 6230401

Степен на професионалната квалификация: втора

Общ брой часове: 660

Брой часове по теория: 320

Брой часове по практика: 340

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено основно образование

УЧЕБЕН ПЛАН

по

ред

Наименование на предметите

Брой часове

Общо

Теория

Прак

тика

1

2

3

4

5

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

А.

ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

32

32

0

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

8

8

0

2.

Икономика

8

8

0

3.

Трудово-правно законодателство

4

4

0

4.

Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност

4

4

0

5.

Информационни  технологии

8

8

0

Б.

ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

180

90

90

1.

Чужд език по професията

18

18

0

2.

Ботаника

12

12

0

3.

Защита на гората

15

15

0

4.

Лесовъдство

18

18

0

5.

Геодезия

14

14

0

6.

Лесоползване

13

13

0

7.

Учебна практика по:

90

0

90

7.1

Ботаника

16

0

16

7.2

Защита на гората

18

0

18

7.3

Лесовъдство

19

0

19

7.4

Геодезия

17

0

17

7.5

Лесоползване

20

0

20

В.

СПЕЦИФИЧНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

398

148

250

1.

Горско почвознание

26

26

0

2.

Дендрология

18

18

0

3.

Ловно стопанство

21

21

0

4.

Основи на горскостопанските
 дейности

23

23

0

5.

Горска таксация

19

19

0

6.

Горски култури и селекция

20

20

0

7.

Механизация на горското стопанство

21

21

0

8.

Учебна практика по:

180

0

180

8.1

Горско почвознание

27

0

27

8.2

Дендрология

26

0

26

8.3

Ловно стопанство

31

0

31

8.4

Основи на горскостопанските дейности

26

0

26

8.5

Горска таксация

25

0

25

8.6

Горски култури и селекция

23

0

23

8.7

Механизация на горското стопанство

22

0

22

6

Производствена практика

70

0

70

Г.

ИЗБИРАЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

50

50

0

Всичко А+Б+В+Г:

660

320

340

Като резултат от обучението се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията. След завършване на обучението, обучаваният трябва да:

-   знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, не замърсява с работата си околната среда;

-   осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип - умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да прави отчет за извършената работа;

-   познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;

-   познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; разбира договорните отношения между работодател и работник;

-   участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;

-   разбира собствената си роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;

-   знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти; ползва съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област;

-   се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд език без наличието на усложнения;

-   познава технологиите и методите, прилагани в горското стопанство (в.т.ч. за стопанисване на горите, дърводобив, ловностопанска дейност и др. ползвания от горите);

-   познава, прилага и контролира изискванията и разпоредбите на Закона за горите, Закона за възстановяване собствеността на горите и земите от горския фонд, Закона за лова и другите поднормативни документи в горите, в т.ч. ограничителни, съгласувателни, разрешителни, разпоредителни и административно-наказателни изисквания;

-   познава, съхранява и борави с използваните в горското стопанство инструменти - в лесокултурната дейност, в дърводобива, геодезични и таксационни инструменти, ловни принадлежности;

-   познава и прилага основните методите и средства за защита и опазване на горите (в т.ч. от болести, вредители и горски пожари);

-   познава, прилага и контролира режимите на стопанисване на горите и ползване на горските ресурси - при сечите, извоза и превоза на дървения материал, лова и риболова и др. ползвания от горите;

-   познава биологичните особености и разпознава основните дървесни, храстови и тревни видове, животни, птици, риби, болести и вредители;

-   извършва наблюдения върху растежа и развитието на горско-дървесната растителност и животните в гората;

-   познава и разграничава таксационните показатели на насажденията за изготвяне на оценка за състоянието им след проведените сечи;

-   познава недостатъците на дървесината за определяне на нейното качество и категория;

-   познава признаците и критериите при прилагането на различните отгледни и възобновителни сечи в горите;

-   познава и ползва по предназначение действащата документация за дърводобив, лесокултурна и други дейности, лов и охрана на горите;

-   познава и изготвя необходимите отчетни документи - позволителни, протоколи, сигнални листове, актове, отчети и други документи, съпътстващи горскостопанската дейност;

-   консултира собствениците на недържавни гори относно стопанисването и управлението на горския фонд по отношение на използваните методи и средства на дърводобив, създаване и отглеждане на гори, управление на горските имоти, строителство на горски пътища и прилаганата нормативна уредба в горите;

-   контролира дейности, извършвани в горите, по извеждане на сечи, маркиране, кубиране, сортиментиране, залесяване, отглеждане на култури;

-   борави с късо нарезно и ловно оръжие;

-   охранява горския фонд;

-   санкционира нарушители.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +