Горско стопанство

Икономист Горско стопанство

Професионално направление:

Администрация и управление, код 345

Професия: Икономист, код 345120

Специалност: Горско стопанство, код 3451205

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470

Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

УЧЕБЕН ПЛАН

Наименование на учебните предмети

Брой часове

Всичко

Теория

Практика

А

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

А1.

ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

54

54

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

8

8

2.

Информационни технологии

18

18

3.

Икономикс

10

10

4.

Трудово-правно законодателство

8

8

5.

Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност

10

10

А2.

ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

320

180

140

1.

Чужд език по професията

18

18

2.

Икономика на предприятието

25

25

3.

Маркетинг

25

25

4.

Счетоводство на предприятието

25

25

5.

Статистика

27

27

6.

Финанси

30

30

7.

Мениджмънт

30

30

8.

Учебна практика:

8.1

Икономика на предприятието

40

40

8.2

Икономическа информатика

50

50

8.3

Счетоводство на предприятието

50

50

А3.

СПЕЦИФИЧНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

526

176

350

1.

Особености и организация на горското стопанство

36

36

2.

Иновации и иновационна политика

35

35

3.

Бизнес планиране и контрол

35

35

4.

Технологии и механизми на стопанските операции в горското стопанство

35

35

5.

Документооборот в горското стопанство

35

35

 3.

Учебна практика по специалността:

3.1

Проектен мениджмънт

90

90

3.2

Управление на проекти в горското стопанство

80

80

3.3.

Технологии и механизми на стопанските операции в горското стопанство

90

90

4.

Производствена практика

90

90

Б.

ИЗБИРАЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

60

60

1.

Търговско право

60

60

Всичко А+Б:

960

470

  490

След завършване на професионалното обучение по професия „Икономист, специалност „Горско стопанство, обучаемият, съгласно ДОИ по професията/специалността трябва да е постигнал следните резултати от ученето:

Да знае:

-   познава правната уредба за здравословни и безопасни условия на труд, познава и прилага основните правила за безопасна работа с офис техниката на работното място, познава и използва личните предпазни средства, не замърсява при работа околната среда;

-   формулира проблеми и въпроси, прави отчет за извършената работа;

-   умее да работи в екип, да изпълнява конкретни задачи с членовете на екипа, като им съдейства и търси помощ от тях, отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на поставените му задачи;

-   познава стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления, прави изводи за факторите, които ги пораждат;

-   познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, предприятия, институции и държавата в тях, разбира взаимната връзка между икономика и околна среда;

-   изработва и оформя работна документация, прилага елементарни техники на презентиране;

-   спазва трудовото законодателство, разбира договорните отношения между работодател и работник, търси правата и спазва задълженията си съгласно Кодекса на труда;

-   разбира своята роля и значение в дейността на предприятието, както и необходимостта от непрекъснато повишаване на професионалната си квалификация;

-   разбира последствията от поведението си и поема отговорност за своите действия;

-   познава и прилага общите правила за работа с компютър, умее да ползва програмни продукти, както и съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област, може да работи с офис оборудването;

-   осъществява ефективна комуникация с клиентите на предприятието и с колегите си;

-   прилага иновационни подходи в дейността си и демонстрира предприемачески умения;

-   познава структурата и организацията на предприятието, правомощията на длъжностните лица, фирмената култура;

-   познава и прилага изискванията на нормативните актове при изпълнение на задълженията си, спазва правилата за обработване, сортиране и съхраняване на информацията;

-   разбира задълженията и отговорностите, които носи като участник в трудовия процес, организира ефективно работното си време и работното си място;

-   планира и организира изпълнението на текущите си задачи, решава възникнали проблеми, свързани с трудовата дейност;

-   оценява качеството на извършената работа съгласно нормативните изисквания;

-   анализира промените в макро- и микро-обкръжаващата среда;

-   анализира възможностите, заплахите, силните и слабите страни на предприятието;

-   описва основните документи и процеса за кандидатстване и управление на проекти, финансирани от ЕС;

-   организира, планира и контролира маркетинговата дейност;

-   организира транспортната дейност в предприятието;

-   посочва възможните рискове от настъпване на застрахователно събитие;

-   характеризира методите за проучване и сегментиране на пазара; определянето на целеви пазар, пазарна ниша и пазарен прозорец;

-   описва основните цели и структура на стоковата, пласментната, ценовата, комуникационната, сервизната и иновационната политика на предприятието;

-   подбира подходи и методи за позициониране на стоката на пазара;

-   проучва потребителското поведение и факторите, влияещи на начина за вземане на решение за покупка;

-   идентифицира, проучва и класифицира доставчиците на материали, суровини, техника и оборудване, сервизни услуги;

-   прилага статистически методи при анализ на дейността на предприятието.

-   познава и прилага управленските функции и принципи, а така също и успешни подходи за управление на човешките ресурси;

-   анализира ситуацията, открива проблеми и разработва предложения за решаването им;

-   познава значението на качеството на продукта за съществуването и развитието на предприятието;

-   познава видовете разходи и процеса на калкулиране на цената, използва ги като инструмент при вземане на решения и планиране;

-   познава взаимоотношенията на предприятието с финансови и нефинансови институции, разчита, разбира, интерпретира и обработва документацията, свързана с тях;

                         Да може:                                   

-   характеризира снабдяването, съхранението, изписването на суровини, материали, детайли, възли, незавършено производство и готова продукция и т.н.;

-   подготвя презентация за дейността на предприятието на изложения и панаири;

-   прилага различни методи и техники за планиране дейността на предприятието - проучване, снабдяване, производство, пласмент, съхранение, транспорт, администриране и др.;

-   прилага унифицирани и стандартизирани форми на финансово-счетоводните документи;

-   характеризира съдържанието и етапите на подготовка на административна, търговска, транспортна, складова, тръжна и проектна документация;

-   изготвя производствена програма на предприятието - номенклатура, асортимент и качество на продукцията;

-   изброява основните управленски функции и начините за вземане на управленски решения;

-   посочва основни подходи за разработване на бизнес стратегия;

-   анализира и прогнозира дейността на предприятието;

-   разработва основната структура на бизнес план.

-   познава основната професионална терминология на чужд език;

-   осъществява комуникация на чужд език (говоримо и писмено) при изпълнение на професионалните си задължения;

-   ползва литература на чужд език (интернет, каталожна и др.) в работата си;

-   познава правната уредба за здравословни и безопасни условия на труд в горското стопанство;

-   познава и прилага основните правила за безопасна работа с офис техниката на работното място;

-   познава и използва личните предпазни средства, не замърсява при работа околната среда;

-   формулира проблеми и въпроси;

-   прави отчет за извършената работа;

-   умее да работи в екип, да изпълнява конкретни задачи с членовете на екипа, като им съдейства и търси помощ от тях;

-   отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на поставените му задачи;

-   познава стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления, прави изводи за факторите, които ги пораждат;

-   познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, предприятия, институции и държавата в тях, разбира взаимната връзка между икономика и околна среда;

-   изработва и оформя работна документация, прилага елементарни техники на презентиране;

-   познава структурата и функциите на държавните, общински и частни горски предприятия и техните териториални поделения;

-   спазва трудовото законодателство, разбира договорните отношения между работодател и работник, търси правата и спазва задълженията си съгласно Кодекса на труда;

-   разбира своята роля и значение в дейността на стопанството, както и необходимостта от непрекъснато повишаване на професионалната си квалификация;

-   разбира последствията от поведението си и поема отговорност за своите действия;

-   познава и прилага общите правила за работа с компютър, умее да ползва програмни продукти, както и съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област;

-   може да работи със специални софтуери и системи в горското стопанство;

-   осъществява ефективна комуникация с клиентите на предприятието и с колегите си;

-   прилага иновационни подходи в дейността си и демонстрира предприемачески умения;

-   прилага знанията си по чужд език при осъществяване на устна и писмена комуникация с чуждестранни партньори; 

-   разчита, изготвя и попълва документи свързани с горскостопанските дейности и изисквания на документооборота в горското стопанство;

-   познава особеностите в управлението на горското стопанство;

-   познава особеностите и организацията на горското стопанство;

-   познава особеностите и организацията на горското стопанство;

-   прилага нормативната уредба, регламентираща икономическата дейност в горското стопанство;

-   характеризира особеностите на отрасъла;

-   характеризира основните дейности в горското стопанство - инвентаризация, сертифициране, стопанисване, ползване, защита, опазване и контрол на горските територии и др.;

-   познава и разяснява структурата и функциите на органа, който изпълнява контролна и ръководна дейност по отношение на горските стопанства и предприятия в съответствие със закона за горите;

-   познава структурата и функциите на държавните, общинските и частните горски предприятия и техните териториални поделения;

-   посочва възможностите за частна лесовъдска практика;

-   описва задълженията на собствениците на горски територии;

-   прилага системата за оценка на качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;

-   описва и класифицира имуществото на горското стопанство;

-   познава и прилага технологията и механизмите на стопанските операции в горското стопанство;

-   характеризира състоянието на горските и ловните ресурси;

-   познава горскостопанските планове и програми за устройство на горските територии;

-   познава ловностопанските планове;

-   планира и анализира ползването на биологичните ресурси;

-   подпомага организирането и провеждането на тръжни процедури за възлагане на дейности и закупуване на ресурси в съответствие със закона за горите;

-   идентифицира, проучва и класифицира фирмите, ползватели на горски и ловни ресурси;

-   идентифицира, проучва и класифицира фирмите, осъществяващи дейности в горските територии;

-   изготвя годишни планове за ползване на стопанството - номенклатура, асортимент и качество на продукцията;

-   събира първична документация, необходима за анализ и оценка на производствените фактори и финансовите резултати на стопанството;

-   характеризира организацията на транспортната дейност в стопанството;

-   посочва възможните рискове от настъпване на застрахователно събитие;

-   подготвя презентация за дейността на стопанството на изложения, панаири и  подготвя презентация за дейността на стопанството на изложения, панаири и други форуми;

-   разчита, изготвя и попълва документи, свързани с горскостопанските дейности и изискванията на документооборота в горското стопанство;

-   прилага унифицирани, стандартни форми на документи;

-   използва финансово-счетоводните документи;

-   съставя протоколи, сведения, доклади и отчети;

-   характеризира съдържанието и етапите на подготовка на административна, търговска, транспортна, складова, тръжна и проектна документация;

-   обработва, сортира и съхранява статистическа и друга информация;

-   работи с информационната система и специализирания софтуер в горското стопанство;

-   познава особеностите в управлението на горското стопанство;

-   изброява основните управленски функции и начините за вземане на управленски решения;

-   анализира дейността на стопанството;

-   разработва основната структура на бизнес план;

-   прилага различни методи и техники за планиране дейността на горското стопанство - проучване, снабдяване, производство, продажби, съхранение, транспорт, администриране и др.;

-   подбира източниците на финансиране на дейността и следи за правилното използване на паричните потоци на стопанството;

-   характеризира основните показатели на стопанската дейност на стопанството;

-   ползва инструментариум за изготвяне на разходни норми за труд, материали, енергия и т.н.;

-   познава и прилага системата за контрол на изпълнението на задачите и оценка на качеството;

-   анализира и синтезира информация от различните отдели (звена) и предлага решения;

-   участва в екипи за разработване, управление и изпълнение на проекти, финансирани от фондове на ес или от други източници за финансиране;

-   идентифицира, проучва и класифицира доставчиците;

-   изготвя производствена програма на предприятието - номенклатура, асортимент и качество на продукцията;

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:

1.            Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия „Икономист”, специалност „Горско стопанство”.

2.            Оценяването на знанията се осъществява на три нива – начално, междинно и изходно. Оценките се поставят по шестобалната система.

3.            Професионалното обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и по практика на професията и специалността, съгласно Наредба № 3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване.

4.            Държавните изпити се провеждат по национална изпитна програма, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията. Оценяването на професионалните компетенции и по двата изпита е независимо и се извършва по единни национални критерии.

5.            Завършеното професионално обучение се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, съгласно Наредба № 4 от 16.04.2003г. за документите за системата на народната просвета.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +