Горско и ловно стопанство - втора

Професионално направление: Горско стопанство, код 623

Професия: Дивечовъд, код 623050

Специалност: Горско и ловно стопанство, код 6230501

Степен на професионалната квалификация: втора

Общ брой часове: 660

Брой часове по теория: 320

Брой часове по практика: 340

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършен десети клас или средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

по

ред

Наименование на предметите Брой часове
Общо Теория

Прак

тика

1 2 3 4 5
         
А. ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 32 32 0
1. Здравословни и безопасни условия на труд 8 8 0
2. Икономика 8 8 0
3. Трудово-правно законодателство 4 4 0
4. Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност 4 4 0
5. Информационни технологии 8 8 0
Б. ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 180 90 90
1. Чужд език по професията 18 18 0
2. Ботаника 12 12 0
3. Защита на гората 15 15 0
4. Лесовъдство 18 18 0
5. Горски култури и селекция 14 14 0
6. Лесоползване 13 13 0
7. Учебна практика по: 90 0 90
7.1 Ботаника 16 0 16
7.2 Защита на гората 18 0 18
7.3 Лесовъдство 19 0 19
7.4 Геодезия 17 0 17
7.5 Лесоползване 20 0 20
В. СПЕЦИФИЧНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 398 148 250
1. Основи на горскостопанските дейности 24 24 0
2. Горско почвознание 18 18 0
3. Дендрология 21 21 0
4. Дивечознание 23 23 0
5. Дивечовъдство 19 19 0
6. Горска таксация 12 12 0
7. Лов 21 21 0
8. Рибовъдство 10 10 0
9. Учебна практика по: 180 0 180
9.1 Основи на горскостопанските дейности 27 0 27
9.2 Горско почвознание 26 0 26
9.3 Дендрология 31 0 31
9.4 Дивечознание 26 0 26
9.5 Дивечовъдство 25 0 25
9.6 Горска таксация 10 0 10
9.7 Лов 22 0 22
9.8 Рибовъдство 13 0 13
10. Производствена практика 70 0 70
Г. ИЗБИРАЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 50 50 0
  Всичко А+Б+В+Г: 660 320 340

Обучението се извършва в съответствие с Наредба №5 от 4.12.2008 г. за придобиване на квалификация по професията "Дивечовъд" и Закона за професионалното образование и обучение чл. 10, ал. 3, т. 1; чл. 11 и чл.12, където са определени условията и редът за придобиване на степен на професионална квалификация за професия Дивечовъд - код 623050 и специалност Горско и ловно стопанство - код 6230501, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания.

Обучението се регламентира с учебен план и учебна програма, които се разработват на базата на Държавните образователни изисквания.Цялата учебна документация, учебните планове и програми са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията по изпитна програма, утвърдена от обучаващата организация и съобразена с Националните изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден през 2004 г., изм. и доп. през периода 2005 - 2014 г., и с чл. 32 от ЗПОО.

Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие с чл.32, чл.36 и чл.37 на ЗПОО.

Валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно такова, се извършва съгласно Наредба №2 от 13.11.2014 год. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

Като резултат от обучението се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията. След завършване на обучението, обучаваният трябва да:

-   познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

-   умее да опазва околната среда;

-   притежава необходимите икономически знания в областта на професията;

-   познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;

-   работи в екип;

-   участва активно при изпълнение на задачите, съдейства на членовете на екипа при изпълнение на задачите и търси помощ от тях; отнася се с чувство на отговорност към професионалните задачи, които му се възлагат;

-   осъществява ефективни комуникации с колеги, клиенти и прекия си ръководител;

-   разбира своята роля в дейността на предприятието, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;

-   умее да намира информация с помощта на компютър, работи с текстообработваща програма;

-   ползва техническа и технологична документация на чужд език;

-   познава технологиите и методите, прилагани в горското стопанство (в т.ч. за стопанисване на горите, дърводобив, ловна и рибностопанска дейност и други ползвания от горите);

-   познава и прилага изискванията и разпоредбите, регламентиращи дейностите в горите (в т.ч. охрана, възпроизводство и ползване на дървесни и недървесни ресурси), опазването на околната среда и биоразнообразието;

-   познава и прилага основните методи и средства за ранна дагностика, защита и опазване на горите (в т.ч. от болести, вредители и горски пожари);

-   познава, съхранява и борави с използваните в горското стопанство инструменти;

-   познава и спазва режимите на стопанисване на горите и ползване на горските ресурси;

-   намира информация в техническа и технологична документация познава и спазва изискванията и разпоредбите на нормативните документи, регламентиращи дейностите в горското стопанство, дивечовъдството и опазването на околната среда;

-   познава принципа на работа, съхранява и борави с инструментите, уредите, машините и съоръженията, използвани при дейностите в дивечовъдството;

-   познава и прилага основните методи и средства за защита на биоразнообразието в дивечовъдното и горското стопанство;

-   познава и спазва правата и задълженията си като участник в трудовия процес;

-   разчита техническа и технологична документация;

-   извършва необходимата профилактика и лечение на дивеча под ръководството и предписанията на ветеринарен лекар/техник;

-   познава и спазва характерните рибностопански мероприятия в реките;

-   познава и прилага начините и методите за подобряване на хранителната база на дивеча и рибите;

-   извършва таксация на дивеча;

-   осъществява охрана и контрол над лова и риболова на територията на Държавното лесничейство и Държавното дивечовъдно стопанство.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +