Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури - първа

Професионално направление: Растениевъдство и животновъдство, код 621

Професия: Работник в растениевъдството, код 621110

Специалност: Гъбопроизводство и билки, етеричномаслени и

медоносни култури, код 6211104

Степен на професионалната квалификация: първа

Общ брой часове: 300

Брой часове по теория: 135

Брой часове по практика: 165

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено основно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No

Наименование на модулите и темите

Общ брой часове Бройчасове теория Бройчасове практика
         
І. Обща задължителна професионална подготовка 26 24 2
1. Здравословни и безопасни условия на труд 10 8 2
2. Трудово-правно законодателство 8 8 0
3. Комуникации и мотивация в трудовата дейност 4 4 0
4. Икономика 4 4 0
         
ІІ. Отраслова задължителна професионална подготовка 64 24 40
1. Трактори и автомобили 25 10 15
         
ІІІ. Специфична задължителна професионалнаподготовка 229 96 133
1. Етерично-маслени култури 49 20 29
2. Медоносни култури 49 20 29
3. Гъбопроизводство 55 25 30
4. Билкарство 51 21 30
5. Почвознание 25 10 15
         
IV. Производствена практика 20 0 20
  ОБЩО 300 130 170

Обучението се извършва в съответствие с Наредба №52 от 25.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Работник в растениевъдството" и Закона за професионалното образование и обучение чл. 10, ал. 3, т. 1; чл. 11 и чл.12, където са определени условията и редът за придобиване на степен на професионална квалификация за професия професия Работник в растениевъдството - код 621110 и специалност Гъбопроизводство и билки, етеричномаслени и медоносни култури - код 6211104, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания.

Обучението се регламентира с учебен план и учебна програма, които се разработват на базата на Държавните образователни изисквания.Цялата учебна документация, учебните планове и програми са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията по изпитна програма, утвърдена от обучаващата организация и съобразена с Националните изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден през 2004 г., изм. и доп. през периода 2005 - 2014 г., и с чл. 32 от ЗПОО.

Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие с чл.32, чл.36 и чл.37 на ЗПОО.

Валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно такова, се извършва съгласно Наредба №2 от 13.11.2014 год. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

Като резултат от обучението се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията. След завършване на обучението, обучаваният трябва да:

-     познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

-     умее да опазва околната среда;

-     познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;

-     участва активно при изпълнение на задачите, съдейства на членовете на екипа и търси помощ от тях;

-     отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;

-     осъществява ефективни работни взаимоотношения с колеги и с прекия си ръководител;

-     разбира своята роля в дейността на предприятието, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;

-     умее да разчита и използва информация от специализирани информационни материали и учебни помагала;

-     спазва изискванията на нормативните документи, регламентиращи дейностите в растениевъдството и опазването на околната среда;

-     познава основните биологични особености на основните видове селскостопански култури;

-     разпознава основните култури от цели растения или по отделни морфологични части - листа, семена, съцветия и др.;

-     под ръководство на агронома или техник-растениевъда разчита и използва предоставената му информация относно културите, посадъчния материал, торовете и използваните химически препарати;

-     извършва основните дейности по отглеждане на селскостопански култури;

-     подготвя площите и извършва сеитба на семена за производство на посевен и посадъчен материал;

-     под ръководството на агронома или на техник-растениевъда извършва ръчно пръскането на културите;

-     обслужва сеялките по време на сеитбата на културите;

-     извършва торене на площите в съответствие с изискванията на културите, торовите норми и сроковете за провеждането им;

-     обслужва машините за обработка и напояване на площите, засети с различни видове култури;

-     прибира, обработва и сортира продукцията;

-     подготвя складовите помещения за съхранение на продукцията (почиства, дезинфекцира и обгазява), обслужва зърносушилни и зърнопочистващи машини;

-     участва в извършването на отделни дейности по залагането, отглеждането, фенологичните наблюдения, прибирането на семепроизводните посеви и почистването и заготовката на семената;

-     извършва резитби по оформяне на хабитуса на трайните насаждения.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +