Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури

Професионално направление: Растениевъдство и животновъдство, код 621

Професия: Растениевъд, код 621030

Специалност: Гъбопроизводство и билки, етеричномаслени и медоносни култури, код 6210307

Степен на професионалната квалификация: втора

Общ брой часове: 660

Брой часове по теория: 320                                  

Брой часове по практика: 340

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършендесети клас или средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No

Наименование на модулите и темите

Общ брой часове Бройчасове теория Бройчасове практика
         
І. Обща задължителна професионална подготовка 59 44 15
1. Здравословни и безопасни условия на труд 11 8 3
2. Икономика 8 8 0
3. Трудово-правно законодателство 4 4 0
4. Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност 4 4 0
5. Информационни технологии 8 8 0
6. Чужд език по професия 24 12 12
         
ІІ. Отраслова задължителна професионална подготовка 113 53 60
1. Значение и класификация на полските култури 28 13 15
2. Агрохимия и агроклиматология 29 14 15
3. Агрометеорология 24 14 10
4. Агробиология и принципи на устойчивото земеделие 32 12 20
         
ІІІ. Специфична задължителна професионалнаподготовка 468 214 254
1. Почвознание 87 37 50
2. Гъбопроизводство 51 26 25
3. Болести и неприятели по гъбите 51 26 25
4. Хидромелиорации и съоръжения 83 40 43
5. Растителна защита 76 35 41
6. Селскостопански машини 65 30 35
7. Агроклиматология 55 20 35
         
IV. Производствена практика 20 0 20
  ОБЩО 660 311 349

Обучението се извършва в съответствие с Наредба №46 от 09.01.2012 год. за придобиване на квалификация по професия „Растениевъд” и Закона за професионалното образование и обучение чл. 10, ал. 3, т. 1; чл. 11 и чл.12, където са определени условията и редът за придобиване на степен на професионална квалификация за професия Растениевъд - код 621030 и специалност Гъбопроизводство и билки, етеричномаслени и медоносни култури - код 6210307, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания.

Обучението се регламентира с учебен план и учебна програма, които се разработват на базата на Държавните образователни изисквания.Цялата учебна документация, учебните планове и програми са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията по изпитна програма, утвърдена от обучаващата организация и съобразена с Националните изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден през 2004 г., изм. и доп. през периода 2005 - 2014 г., и с чл. 32 от ЗПОО.

Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие с чл.32, чл.36 и чл.37 на ЗПОО.

Валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно такова, се извършва съгласно Наредба №2 от 13.11.2014 год. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

Като резултат от обучението се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията. След завършване на обучението, обучаваният трябва да:

-   познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

-   опазва околната среда;

-   използва информационни и комуникационни технологии;

-   познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;

-   работи в екип, като участва активно при разпределението и изпълнението на задачите, възложени от техник-растениевъда;

-   отнася се с чувство на отговорност при възлагане и изпълнение на задачите, притежава необходимите психологически знания и умения;

-   осъществява ефективни работни взаимоотношения в групата, с която работи, както и с прекия си ръководител;

-   разбира своята роля и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;

-   притежава необходимите икономически знания в областта на професията;

-   умее да разчита и използва информация от специализирани информационни материали, учебни помагала, технологични карти;

-   осъществява кратка устна и писмена комуникация на чужд език;

-   познава и прилага изискванията на нормативните документи, регламентиращи дейностите в растениевъдството и опазването на околната среда;

-   познава специфичните изисквания при отглеждането на основните селскостопански култури;

-   разчита и използва специализирана информация относно културите, посадъчния материал, торовете и използваните химически препарати;

-   извършва основните дейности по отглеждане на селскостопански култури;

-   подготвя площите и сеитбата на семена за производство на посевен и посадъчен материал;

-   подготвя, нагласява и обслужва сеялките по време на сеитбата на културите;

-   извършва залагане, отглеждане, фенологични наблюдения, прибиране на семепроизводните посеви, почистване и заготовка на семената;

-   разпознава препаратите, спазва дозите при пръскане срещу плевели, болести и

неприятели;

-   разпознава торовете, спазва сроковете и дозите при торене на площите в съответствие с изискванията на културите и заложеното в технологичните карти;

-   познава и следи за спазване на цялата технология по приготвянето на компост, залагане на мицел, условията за отглеждане на гъби, беритби и подготовка на продукцията за реализация на пазара;

-   създава трайни насаждения;

-   полага грижи за плододаващите трайни насаждения през различните периоди;

-   извършва резитби по оформяне и поддържане хабитуса на растенията;

-   окомплектува машините и обслужва прикачния инвентар за обработка, опазване и напояване на площите, засети с различни видове култури;

-   прибира, транспортира, обработва и подготвя за съхранение готовата продукция;

-   подготвя помещенията за правилно съхраняване на готовата продукция (почистване, дезинфекция и обгазяване);

-   обслужва зърносушилни и зърнопочистващи машини.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +