Фризьорство

Професионално направление: Фризьорскиикозметичниуслуги, код 815

Професия: Фризьор, код 815010

Специалност: Фризьорство, код 8150101

Степен на професионалната квалификация: втора

Общ брой часове: 660

Брой часове по теория: 325

Брой часове по практика: 335

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено основно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите и темите Бройчасове теория Бройчасове практика Общ брой часове
         
А Обща задължителна професионална подготовка 70 0 70
1. Здравословни и безопасни условия на труда 18 0 18
2. Икономикс 10 0 10
3. Основи на държавата и правото 10 0 10
4. Управление на човешките ресурси (УЧР). Фирмена култура. Трудово-правно законодателство 12 0 12
5. Бизнес комуникации и преговори. Специализиран английски език. Информатика 20 0 20
         
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 84 0 84
1. Материалознание 26 0 26
2. Организация на работното място 28 0 28
3. Хигиенни практики 30 0 30
         
В Специфична задължителна професионална подготовка 110 195 305
1. Изобразително изкуство 52 0 52
2. Дамско и мъжко фризьорство 58 0 58
3. Учебна практика      
3.1. Изобразително изкуство 0 60 60
3.2. Дамско и мъжко фризьорство 0 80 80
3.3. Специфични техники 0 55 55
         
Г Избираема професионална подготовка 56 0 56
  Организация и особености на работата 56 0 56
         
Д Производствена практика 0 145 145
         
  ОБЩО 320 340 660
 

Обучението се извършва в съответствие с Наредба № 9 от 5 февруари 2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Фризьор" и Закона за професионалното образование и обучение чл. 10, ал. 3, т. 1; чл. 11 и чл.12, където са определени условията и редът за придобиване на степен на професионална квалификация за професия Фризьор - код 815010 и специалност Фризьорство - код 8150101, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания.

Обучението се регламентира с учебен план и учебна програма, които се разработват на базата на Държавните образователни изисквания.Цялата учебна документация, учебните планове и програми са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията по изпитна програма, утвърдена от обучаващата организация и съобразена с Националните изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден през 2004 г., изм. и доп. през периода 2005 - 2014 г., и с чл. 32 от ЗПОО.

Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие с чл.32, чл.36 и чл.37 на ЗПОО.

Валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно такова, се извършва съгласно Наредба №2 от 13.11.2014 год. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.Като резултат от обучението се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

 

След завършване на обучението обучаваният трябва да:
-       знае и прилага основните правила за здравословно и безопасно упражняване на професията и за опазване на околната среда, познава и използва личните предпазни средства;
-       комуникира ефективно с клиенти и с колеги, като използва правилно професионална терминология;
-       разбира своята роля в трудовия процес;
-       отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на задълженията;
-       разпределя задачите между членовете на екипа в зависимост от квалификацията им;
-       познаваправатаизадължениятасикатоучастниквтрудовияпроцессъгласноКодекса натруда;
-    познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях формира критерии за самооценка и самостоятелен стремеж към развитие и повишаване на квалификацията си;
-        знае общите правила за работа с персонален компютър;
-        разбира значението и ролята на използваните компютърна техника и приложени програми;
-        прилага уменията за ползване на базови и специални програмни пакети;
-       осъществява кратка комуникация на чуждезик, разбира текстове от професионалната област;
-        спазва основните принципи на работа;
-        познава всички видове инструменти, пособия и материали и ги използва правилно;
-        познава състава и свойствата на препаратите,  използвани във фризьорството и тяхното предназначение;
-        спазва технологичната последователност при извършване на определена манипулация (услуга), процедура;
-        познава стиловете и модните тенденции в отрасъла и успешно ги прилага;
-        прилага усвоените знания и умения за здравословни и безопасни условия на труд;
-        спазва общите и специфичните хигиенни  норми;
-        познава инструментите, пособията и материалите, използвани във фризьорството и професионално си служи с тях;
-        избира правилно препаратите според предназначението им и състоянието на косата;
-        има изградени естетически критерии за съвременните стилове във фризьорството;
-        контролира качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
-        притежава теоретични знания и практически умения за изискванията при оформяне на фризура;
-        спазва технологичната последователност при работа;
-        определя разходните норми на материали, време, труд, извършва основни счетоводни дейности:
-        планира и организира изпълнението на текущи задачи и решава възникнали проблеми, свързани с трудовата дейност;
-        използва комуникативните си умения при работа с клиенти;
-        при необходимост използва познанията си по чуждоезикова подготовка;
-        ползва професионални издания и други източници с цел актуализиране техниката си на работа;
-        адаптира се към бързо променящитесе условия в професията, към новите технологи и при въвеждането им.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +