Физическа охрана на обекти

Физическа охрана на обекти

Професионално направление: Защита на собствеността и личността, код 861

Професия: Охранител, код 861010

Специалност: Физическа охрана на обекти, код 8610103

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470

Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

УЧЕБЕН ПЛАН

Наименование на учебните предмети

Брой часове

Всичко

Теория

Практика

А.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

А1.

ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

54

54

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

8

8

2.

Информационни технологии

18

18

3.

Икономикс

10

10

4.

Трудово-правно законодателство

8

8

5.

Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност

10

10

А2.

ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

380

180

200

1.

Чужд език по професията

18

18

2.

Основи на частната охранителна дейност.

42

42

3.

Специална подготовка

30

30

4.

Правни основи на частната охранителна дейност

30

30

6.

Оръжие знание и стрелкова подготовка.

30

30

7.

Самоотбрана и бойно приложни техники.

30

30

8.

Учебна практика по специалността:

8.1.

Специална подготовка

40

40

8.2.

Правни основи на частната охранителна дейност

40

40

8.3.

Противодействие на тероризма и престъпноста

40

40

8.4.

Оръжие знание и стрелкова подготовка.

40

40

8.5.

Самоотбрана и бойно приложни техники.

40

40

А3.

СПЕЦИФИЧНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

446

200

290

1.

Организация и тактика на физическата охрана на обекти

70

70

2.

Организация и тактика на физическата охрана на обекти със СОД

70

70

3.

Организация и тактика на физическата охрана при провеждане на мероприятия

60

60

4.

Учебна практика по специалността:

4.1.

Организация и тактика на физическата охрана на обекти

70

70

4.2.

Организация и тактика на физическата охрана на обекти със СОД

70

70

4.3.

Организация и тактика на физическата охрана при провеждане на мероприятия

60

60

5.

Производствена практика

90

90

Б.

ИЗБИРАЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

60

60

1.

Противодействие на тероризма и престъпноста

60

60

Всичко А+Б:

960

470

  490

След завършване на професионалното обучение по професия „Охранител”, специалност „Физическа охрана на обекти ”, обучаемият, съгласно ДОИ по професията/специалността трябва да е постигнал следните резултати от ученето:

ДА ЗНАЕ:

 • познава и прилага изискванията на нормативните документи при изпълнение на задълженията си по охранителната дейност;
 • познава правата и задълженията си като длъжностно лице по смисъла на НК (Наказателен кодекс) и ЗЧОД (Закон за частната охранителна дейност) и европейските норми за защита правата и свободите на гражданите;
 • познава структурата на организацията, в която работи, и правомощията на длъжностните лица;
 • познава и прилага правилата за водене, обработка, сортиране, класиране и съхранение на документи, разграничава и попълва стандартизирани и унифицирани документи;
 • умее да си служи със зачисленото му оръжие и помощни средства;
 • планира и организира изпълнението на текущите задачи и решаването на възникнали проблеми, свързани с охранителната дейност;
 • организира ефективно работното си време и работното си място;
 • оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания.

ДА МОЖЕ:

 • да извършва охранителни дейности, спазвайки нормативните изисквания;
 • знае основните правни понятия;
 • познава и прилага правните норми, регулиращи поведението и действията на служителите от охраната в нормални и извънредни ситуации;
 • познава нормативните и основните документи по организацията, функциите и особеностите на обектите за охрана;
 • разбира методиката и техниката за осъществяване на вида охрана по специалността, разбира правата, задълженията и отговорностите, които носи като участник в охранителната дейност;
 • познава средствата и методите за охрана на масови мероприятия;
 • прилага усвоените теоретични знания в конкретни условия, като спазва нормативните документи при извършване на охранителната дейност;
 • познава и прилага основните средства и методи за разкриване, разследване и предотвратяване на престъпленията;
 • анализира създалите се ситуации и съобразно с тях предприема необходимите действия;
 • познава способите за съвместна работа с правоохранителните органи и може да осъществява оперативно взаимодействие при необходимост;
 • познава значението, бойните свойства, техническите характеристики и устройството на късото и дългото стрелково оръжие и помощните средства за отбрана;
 • прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на работното място и време;
 • осъзнава значимостта на своята професия, мотивиран е за безупречно изпълнение на функционалните си задължения;
 • оценява държавните интереси  и е убеден защитник на интересите на държавата, на правата и свободите на гражданите.  
 • познават и прилагат правните норми, регулиращи поведението и действията на служителите от физическата охрана в нормални и извънредни ситуации;
 • осъществяват пропускателния режим в обектите за охрана чрез проверка на личните документи, багажа (товара) на МПС;
 • реагират на сигналите от монтираните в обектите системи за технически контрол;
 • задържат в района на охранявания обект лица, извършили престъпление или създаващи заплаха за живота и здравето на служителите или посетителите или увреждащи имуществото;
 • могат да водят точен огън със стрелковото оръжие по неподвижни и подвижни цели, денем и нощем;
 • познават и могат да боравят с технически средства за защита (СОТ, ТВ-наблюдение, системи за контрол на достъпа и др.);
 • познават действието на пожароизвестителната и пожарогасителната техника и боравенето с нея;
 • познават и прилагат средствата и методите за овладяване на извънредни ситуации (терористичен акт, вземане на заложник, стихийно бедствие и др.);
 • познават и прилагат различни защити при нападение от едно или няколко лица, въоръжени с хладно и/или огнестрелно оръжие;
 • познават и могат да прилагат помощните средства за защита (електрошокови палки, газово оръжие, белезници и др.);
 • познават способите и могат да оказват долекарска помощ при нараняване с хладно, газово и огнестрелно оръжие;
 • владеят и ползват чужд език при изпълнение на функционалните си задължения;
 • познават способите за съвместна работа с правоохранителните органи и могат да осъществяват оперативно взаимодействие при необходимост.

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:

1.            Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия „Охранител”, специалност „Физическа охрана на обекти ”.

2.            Оценяването на знанията се осъществява на три нива – начално, междинно и изходно. Оценките се поставят по шестобалната система.

3.            Професионалното обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и по практика на професията и специалността, съгласно Наредба № 3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване.

4.            Държавните изпити се провеждат по национална изпитна програма, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията. Оценяването на професионалните компетенции и по двата изпита е независимо и се извършва по единни национални критерии.

5.            Завършеното професионално обучение се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +