Финансова отчетност

Професионално направление: Финанси, банково и застрахователно дело, код 343

Професия: Финансов отчетник, код 343020

Специалност: Финансова отчетност, код 3430201

Степен на професионалната квалификация: втора

Общ брой часове: 660

Брой часове по теория: 325

Брой часове по практика: 335

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено основно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите

Бройчасове

теория

Бройчасове практика Общ брой часове
         
I Обща задължителна професионална подготовка 85 75 160
         
1. Здравословни и безопасни условия на труда 15 15 30
2. Икономикс 20 28 48
3. Основи на държавата и правото 20 6 26
4 Управление на човешките ресурси. Фирмена култура. Трудово-правно законодателство 10 6 16
5 Бизнес комуникации и преговори. Общуване на чужд език – специализиран и бизнес-английски. Информатика 20 20 40
         
         
II Отраслова задължителна професионална подготовка 94 96 190
         
1. Икономика и управление на предприятието. Стратегия на бизнеса. Планиране и прогнозиране 26 26 52
2. Обща теория, предмет и обект на счетоводството 32 32 64
3. Организацията на счетоводство на предприятието 20 20 40
4.  Обща теория на статистиката  16  18  34
         
III Специфична задължителна професионална подготовка 146 164 310
         
1. Финансови отчети – същност и съдържание 36 36 72
2. Фирмен финансово-счетоводен анализ – способи и показатели 50 50 100
3 Банково дело. Банково счетоводство 20 26 46
4 Застрахователно дело. Застрахователно счетоводство 20 26 46
5 Осигурително дело. Осигурително счетоводство 20 26 46
         
   Общо 325 335 660

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Финансов отчетник код 343020 и специалност Финансова отчетност код 3430201.

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

-  познава и прилага правилата за безопасна работа и опазване на околната среда;

-  познава основните икономически понятия;

-  познава стопанското устройство на страната;

-  разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления;

-  търси правата и спазва задълженията си в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и разбира договорните отношения между работодател и работник;

-  работи в екип и прилага етични норми на поведение;

-  формулира проблеми и въпроси, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения;

-  работи с изчислителна и офис техника, съставя документи с помощта на компютър, ползва интернет;

-  разбира документи, написани на чужд език;

-  познава структурата и организацията на предприятието, правата и задълженията на длъжностните лица;

-  характеризира отчетните обекти в предприятията;

-  познава основите на счетоводното, данъчното и осигурителното законодателство, свързани с изпълняваните от финансовия отчетник дейности;

-  познава и използва стандартизирани и унифицирани счетоводни и застрахователни документи;

-  спазва основните правила на документооборота в предприятията, застрахователните дружества и финансовите институции;

-  спазва правилата за водене на синтетичните счетоводни сметки;

-  разпознава формите за разплащания с контрагенти и попълване на платежни документи;

-  разбира задълженията и отговорностите, които носи като участник в трудовия процес;

-  използва основни статистически методи;

-  обработва счетоводна, статистическа и финансова информация в сферата, в която работи дружеството;

-  познава основните видове застраховки и правилата за уреждане на застрахователните полици;

-  спазва правилата за воденето на аналитична отчетност в предприятията, финансовите институции и застрахователните дружества;

-  притежава знания и умения за планиране, организиране и отчитане на извършената работа в съответствие с нормативните срокове;

-  извършва парични и разплащателни операции;

-  съставя вярно и точно документи, свързани с отчетни обекти на предприятието;

-  съставя различните видове счетоводни, застрахователни и финансови документи;

-  изготвя калкулации на продукция и услуги;

-  води аналитични партиди към синтетични счетоводни сметки;

-  изготвя разчетно-платежни ведомости за заплати на работниците и служителите и справки към тях;

-  познава изискванията на финансовия и данъчния контрол в областта на отчетността;

-  работи със специализирани програмни продукти в областта на отчетността;

-  познава нормативните изисквания за съхранение и архивиране на счетоводната, статистическата и финансовата информация.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +