Дограма и стъклопоставяне

Професионално направление: Строителство, код 582

Професия: Строител - монтажник, код 582040

Специалност: Дограма и стъклопоставяне, код 5820404

Степен на професионалната квалификация: Втора

Общ брой часове: 660

Брой часове по теория: 242

Брой часове по практика: 418

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

Средно образование или придобитоправо за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

Наименование на   модулите Учебни часове
    Теория Практика Общо
. А1. ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

36

 

36

1. Здравословнии безопасниусловиянатруди опазванена околната среда.

6

 

6

2. Икономика 6   6
3.

Трудовоиосигурителноправо. Организация

на трудовия процес.

6

 

6

4. Компютърна грамотност 18   18
. А2. ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

16

 

16

1. Чуждезикпопрофесията 6   6
2. Сградостроителство 10   10
.

А3. СПЕЦИФИЧНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА

ПОДГОТОВКА

186

378

564

1. Техническочертаневстроителството 12   12
2. Строителниматериали 8   8
3. Основинастроителната механика 10   10
4. Технология на строителството 40   40
5. Въведениеворганизацията настроителството 22   22
6. Учебнаобщостроителнапрактика   100 100
7. Технология наспециалността 94   94
8.

Учебнапрактика по технологияна

специалността

  118 118
9. Производственапрактика   160 160
. Б. ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА 20 40 60
1. Основи на стоманобетона 10 20 30
2. Електрически инсталации в сградите 10 20 30
  ВСИЧКО А1+А2+А3+Б 242 418 660

След завършване на професионалното обучение по професия “Строител - монтажник”, специалност„Дограма и стъклопакет” обучаемият трябва

Да знае:

-          основните изисквания и правила за безопасна работа на работното място и личните предпазни средства в строителството

-          основните изисквания за опазване на околната среда

-          рационално да използва енергията и строителните материали

-          общите правила за работа с компютър

-          видовете архитектурни и конструктивни планове, чертежи и детайли

-          видовете строителни материали и техните свойства, физико-механичните и деформационните им свойства, както и начините за тяхното използване, транспорт и съхранение

-          основните изисквания за качеството на материалите за дограма и стъклопоставяне

-          последователността и изискванията при изпълнение на основните строителни процеси: транспортни работи, земни работи, кофражни и бетонови работи, монтаж на строителни конструкции. Основните строителни машини и техническо оборудване

-          начините за размерване и допустимите отклонения при монтаж на дограма

-          видовете дограма според материал и конструкция

-          начините за транспортиране и съхраняване на дървена, пластмасова,
алуминиева дограма и стъкла

-          начините за монтаж на дървена, пластмасова и алуминиева дограма

-          начините за разкрояване, монтаж и закрепване на стъкла

-          изискванията за измерване и приемане на строителните работи

-          начините   за   използване,   съхранение   и   поддържане   на   машините, инструментите, оборудването и работното място при изпълнение на дограма и стъклопоставяне

-          планирането, контрола, регулирането и управлението на процесите при
изпълнение на дограма и стъклопоставяне

-          основните принципи на техническото нормиране и техническите норми,
ценообразуването в строителството, сметна документация

Да умее:

-          осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип, планира необходимите материали, инструменти и машини съобразно технологията на строителния процес

-          работи според правилата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда

-          ползва програмни продукти; съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област

-          да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд език без наличието на усложнения

-          спазва технологичната последователност за изпълнение на строителните работи

-          прилага нормативни документи при изпълнение на задълженията си; разчита инвестиционни проекти

-          разчита работни чертежи на строителни конструкции /архитектурен,
кофражен и армировъчен план, план на основи, монтажен план/, скици и
технологични схеми

-          поддържа ред и чистота на работното място и строителната площадка

-          работи безопасно и правилно с машините, механизмите, инструментите и материалите

-          подготвя: дървена дограма -направа на отвори, поставяне на подпрозоречни ламарини, минизиране и боядисване, подреждане на стоманените рамки върху дървени скари – и алуминиева, PVC и стоманена дограма – след мокрите процеси, поставяне на подпрозоречни ламарини, почистване и минизиране на стоманени рамки

-          изпълнява ръчно и електродъгово заваряване с рутилови и базични електроди на челни и ъглови съединения

-          изпълнява термично рязане на метали

-          разкроява, срязва, обработва и монтира стъкла (стъклопакети) – проверява размери и нива, монтира работни площадки

-          монтира, укрепва, демонтира и ремонтира различните видове дограма (дървена, PVC, алуминиева и стоманена дограма) и извършва стъклопоставяне, работи с ръчни и електрически инструменти

-          товари и разтоварва строителни материали, изделия и конструкции

-          поддържа и съхранява оборудването на строителната площадка

-          планира, контролира и регулира операциите, свързани с изпълнението
на дограма и стъклопоставяне

-          измерва правилно количеството и определя качеството на извършената работа, определя стойността на труда, планира материалите

-          се ориентира правилно на строителната площадка в зависимост от маркировката

-          работи безопасно и ефективно със средствата за противопожарна защита

-          реагира адекватно при трудова злополука и да оказва долекарска помощ

-          използва ефективно строителните материали, правилно да ги складира, съхранява и транспортира

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +