Компютърна техника и технологии

Професионално направление: Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника, код 523

Професия: Техник на компютърни системи, код 523050

Специалност: Компютърна техника и технологии, код 5230501

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470

Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите и темите Брой часове теория Брой часове практика Общ брой часове
I Обща задължителна професионална подготовка 140 0 140
1. Здравословни и безопасни условия на труда 50 0 50
2. Икономика 15 0 15
3. Основи на държавата и правото 20 0 20
4. Управление на човешките ресурси (УЧР). Фирмена култура. Трудово-правно законодателство 20 0 20
5. Предприемачество. Бизнес комуникации и преговори. 35 0 35
         
II Отраслова задължителна професионална подготовка 167 128 295
1. Специализиран английски език. 50 0 50
2. Основни материали, елементи, инструменти и модули според предназначението им 45 0 45
3. Основи на електронно-измервателната апаратура. Приложение 40 0 40
4. Фирмена организация и правомощия на длъжностни лица 32 0 32
5. Учебна практика:      
5.1. Монтаж и инсталиране на елементи. Техническа последователност на процесите 0 45 45
5.2. Работа с документация – чертежи, скици, схеми 0 45 45
5.3. База данни 0 38 38
         
III Специфична задължителна професионална подготовка 129 241 370
1. Специфична технологична последователност при асемблиране на компютърни системи и мрежи, инсталация на операционни системи, системен и приложен софтуер, връзка с Интернет. 15 0 15
2. Поддръжка на КС, ПУ, мрежова среда и софтуер 20 0 20
3. Създаване на програмни продукти по задание на клиента 27 0 27
4. Системен и специализиран софтуер. Приложен софтуер 19 0 19
5. Диагностика и отстраняване на проблеми и дефекти в КС и ПУ 26 0 26
6. CAD системи - употреба 22 0 22
7 Учебна практика      
7.1. Процесори, памети и дънни платки 0 80 80
7.2. Аналогова схемотехника 0 65 65
7.3. Цифрова схемотехника 0 96 96
         
Г Избираема професионална подготовка 30 0 30
  Асемблиране на компютърни системи 30 0 30
Д Производствена практика - 125 125
  ОБЩО 466 494 960

Обучението се извършва в съответствие с Наредба №36 от 24 ноември 2003 г за придобиване на квалификация по професия „Техник на компютърни системи” и Закона за професионалното образование и обучение чл. 10, ал. 3, т. 1; чл. 11 и чл.12, където са определени условията и редът за придобиване на степен на професионална квалификация за професия Техник на компютърни системи - код 523050 и специалност Компютърна техника и технологии -код 5230501, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания.

Обучението се регламентира с учебен план и учебна програма, които се разработват на базата на Държавните образователни изисквания.Цялата учебна документация, учебните планове и програми са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията по изпитна програма, утвърдена от обучаващата организация и съобразена с Националните изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден през 2004 г., изм. и доп. през периода 2005 - 2014 г., и с чл. 32 от ЗПОО.

Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие с чл.32, чл.36 и чл.37 на ЗПОО.

Валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно такова, се извършва съгласно Наредба №2 от 13.11.2014 год. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

Като резултат от обучението се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията. След завършване на обучението, обучаваният трябва да:

-       знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, познава и използва личните предпазни средства;

-       не замърсява с работата си околната среда;

-       осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип;

-       умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да прави отчет за извършената работа;

-       познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;

-       познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и разбира договорните отношения между работодател и работник;

-       участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;

-       разбира собствената си роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;

-       знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти, както и съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област;

-       справя се с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд език без наличието на усложнения.

-       познава основните материали, електронните елементи и модули, знае и прилага правилата за тяхното поддържане, транспорт и съхранение;

-       познава и спазва технологичната последователност за асемблиране на компютърна система и изграждане на компютърна мрежа;

-       умее да работи с електронно-измервателна апаратура;

-       да разчита техническа и технологична документация - схеми, чертежи, скици, спецификации;

-       познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица;

-       знае предназначението, функциите, начините на безопасна работа с инструменти, компютърни компоненти и измервателна апаратура;

-       разбира технологичната последователност на различните видове монтаж и настройка на компютърната система;

-       прилага усвоените теоретични знания в конкретните условия на работното си място и при клиента, като използва средства за автоматизирано проектиране;

-       анализира реалните условия за работа и съобразно с тях да извършва необходимите трудови дейности;

-       оценява качеството на извършената работа в съответствие със заданието на клиента при спазени нормативни изисквания;

-       поддържа в изправно работно състояние КС, ПУ и използвания софтуер.

Освен това обучаемият трябва да е добил знания и умения за:

-       познава основните материали, електронните елементи и модули, знае и прилага правилата за тяхното поддържане, транспорт и съхранение;

-       познава и спазва технологичната последователност за асемблиране на компютърна система и изграждане на компютърна мрежа;

-       умее да работи с електронно-измервателна апаратура;

-       да разчита техническа и технологична документация - схеми, чертежи, скици, спецификации;

-       познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +