Професионално направление: Дизайн, код 214

Професия: Дизайнер, код 214010

Специалност: Рекламна Графика, код 2140112

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470

Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

Наименование на учебните предмети и темите Общ брой часове

Бройчасове

теория

Бройчасове практика
I. Задължителна професионална подготовка 72 72 -
1. Здравословни и безопасни условия на труд. 12 12 -
2. Икономика. 30 30 -
3. Предприемачество и бизнес-комуникации 30 30 -
         
II Отраслова задължителна професионална подготовка 160 118 42
1 Чужд език по професията. 40 20 20
2 История на изкуството. 66 56 10
3 Рисуване и композиция. 30 30 -
4 Перспектива. 12 6 6
5 Цветознание. 12 6 6
         
III Специфична задължителна професионална подготовка 728 180 548
1 Рекламна графика 85 45 40
2 Графични техники 83 45 38
3 Компютърна графика 100 60 40
4 Учебна практика по:      
4.1 Рисуване 90 - 90
4.2 Живопис 90 - 90
4.3 Шрифт 90 - 90
4.4 Рекламна графика 90 - 90
         

5.

Производствена практика. 40 - 40
         
IV. Избираема професионална подготовка 60 30 30
         
  Общо:  960  370  590

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Дизайнер код 214010 и специалност Рекламна Графика код 21401012.

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

-     знае и прилага основните правила за здравословно и безопасно упражняване на изучаваната професия и опазване на околната среда;

-     познава и използва личните предпазни средства;

-     провежда професионална комуникация с колеги и с клиенти;

-     разбира собствената си роля в общия трудов процес, отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на възложената задача, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;

-     разпределя задачите между членовете на екипа според квалификацията им;

-     познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;

-     познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;

-     използва компютър със специализирани програмни продукти при изпълнение на различни задачи;

-     разбира на чужд език текстове от областта на изобразителното изкуство.

-     спазва етапите в изграждането на художествена творба;

-     прилага законовите изисквания и принципите за изграждане на композицията;

-     прилага законите на линейната и въздушната перспектива;

-     конструира пропорциите на човешкото тяло с помощта на знанията по пластична анатомия;

-     познава развитието на изкуството в исторически план (тенденции, школи) и предпоставките за възникването и обособяването на основните видове жанрове в изобразителното изкуство;

-     познава и сравнява автори и техните творби, анализира определена творба с характерната терминология и изразни средства;

-     познава епохите, направленията, теченията и стиловете в изобразителните изкуства, съдържанието, стиловите особености, изразните средства и начините за използването им в художествените произведения от различните епохи;

-     познава различните видове шрифтове и спецификата на приложната графика;

-     разчита идейни скици и проекти;

-     извършва проучвателна дейност, свързана със спецификата на обекта на рекламата;

-     различава основни, помощни и спомагателни материали и средства за създаване на рекламни продукти;

-     съставя разходни норми на материали и труд;

-     правилно организира работното място и разпределя времето за изпълнение;

-     разработва и спазва технологическата последователност за създаване на графичен рекламен продукт;

-     проектира запазен знак (лого), рекламни проекти (плакат, обложка) и др.;

-     ползва съвременни средства за проектиране, обработване и представяне на художествена творба.

В учебната програма е включен материал, с овладяването на който се цели да бъдат усвоени достатъчен обем знания и умения, свързани с изграждането на лаконичен метафоричен език в непрекъснато променящата се визуална среда, необходим за общуването в широки граници с различни слоеве на населението при създаване на рекламни послания. Да изградят графична култура, която е необходима за работа в различните разновидности на графичния дизайн и рекламата – плакат и билборд, фирмен знак /лого/, шрифт, пощенска марка, визуалната комуникация, средствата за масова комуникация.

Обучението по предмета се извършва в тясна връзка с предметите Компютърна графика, Визуални изкуства, Графични техники и оформление на печатни издания, Живопис, Скулптура, История на изкуството, Информатика, Информационни технологии, Физика, Математика, Биология и др.

Обучението по предмета има за цел учениците да придобият изобразителна и визуална култура чрез натрупването на знания и умения със средствата на графичния дизайн и рекламата, придобивайки основни познания за тяхната специфика. Да проектират и изпълняват продукти на графичния дизайн и рекламата чрез използването на визуални послания, които да провокират мисълта или пък да са забавни, остроумни, изобретателни и оригинални, с които на свой ред могат да изразят стратегически рекламни послания, идеи и концепции, използвайки символи и знаци, метафори и хиперболизация, в своя лаконичен визуален изказ, стремейки се да привлекат вниманието на обществото.

Формирането на професионални знания и умения се постига чрез усвояване на специфичните принципи за изграждането на цялостния продукт на рекламната графика, чрез изясняване на предназначението на посланието, изследване на рекламните аргументи, определяне на рекламната идея, нейното визуализиране и механизмите на внушението, познаването и използването на различни видове шрифтове при създаване на рекламен продукт, спазването на технологична последователност при работа, изграждане на тънък усет за пропорциите и педантично внимание към детайла, правилно организиране на работното място и времето за изпълнение при проектиране на различни разновидности на графичния дизайн и рекламата, ползване на съвременни средства за проектиране, формиране на естетически критерии, обогатяване на представите и въображението, изграждане на творческа индивидуалност, възпитаване в трудолюбие, инициативност, целенасоченост, отговорност; стимулиране на търсенето на новаторски изразни средства; спазване условията за безопасна работа.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +