Професионално направление: Дизайн, код 214

Професия: Дизайнер, код 214010

Специалност: Моден дизайн, код 2140108

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470

Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

Наименование на учебните предмети и темите Общ брой часове

Бройчасове

теория

Бройчасове практика
I. Задължителна професионална подготовка 72 72 -
1. Здравословни и безопасни условия на труд. 12 12 -
2. Икономика. 30 30 -
3. Предприемачество и бизнес-комуникации 30 30 -
         
II Отраслова задължителна професионална подготовка 160 118 42
1 Чужд език по професията. 40 20 20
2 История на изкуството. 66 56 10
3 Рисуване и композиция. 30 30 -
4 Перспектива. 12 6 6
5 Цветознание. 12 6 6
         
III Специфична задължителна професионална подготовка 728 180 548
1 Материалознание. 12 12 -
2 Конструиране на облеклото. 68 30 38
3 Технология на облеклото. 60 60 -
4 Художествено оформяне на облеклото и аксесоари 48 48 -
5. Учебна практика по:      
5.1 Рисуване 72 - 72
5.2 Художествено оформяне на облеклото и аксесоари 90 - 90
5.3 Технология на облеклото 200 - 200
5.4 Изработване на бутикови облекла 50 - 50
5.5 Компютърна графика 28 - 28
         
  Производствена практика. 40 - 40
         
IV. Избираема професионална подготовка 60 30 30
         
  Общо:  960  370  590

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Дизайнер код 214010 и специалност Моден дизайн код 2140108.

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:

ДА ЗНАЕ:    

-       Методите и средствата за проучване, проектиране и моделиране на облеклото, както и етапите за получаване на готов продукт- дизайнерска колекция облекла;

-       Правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, да разбира договорните отношения между работодател и работник;

-       Законите на пазарната икономика, за да реализира успешно своята творба;

-       Значението и правилата на делово общуване, методите на вербални и невербални комуникации, ролята на комуникациите при контакт с потребителите;

-       Техниките и средствата за художествено оформяне на идея;

-       Свойствата на материалите, с които се изработват макети или се прилагат директно на обекта;

-       Основните правила в ергономията и приложението им при изготвяне на идейните проекти;

-       Да прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различни видове операции, при работа с химични материали, уреди и апаратура на работното място.

ДА МОЖЕ:

-       Да проектира собствени актуални дизайнерски колекции;

-       Да използва системен, приложен и специализиран софтуер за конкретни задачи;

-       Да може да разработва конструкцията на облеклото;

-       Да познава, проучва и прилага актуална информация за тенденции в модата и материалите;

-       Да прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различни видове операции, при с уреди и апаратура на работното място.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +