Бизнес–услуги

Професионално направление: Администрация и управление, код 345

Професия: Сътрудник в бизнес-услуги, код 345040

Специалност: Бизнес-услуги, код 3450401

Степен на професионалната квалификация: втора

Общ брой часове: 660

Брой часове по теория: 325

Брой часове по практика: 335

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено основно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите Брой часове теория Брой часове практика Общ брой часове
         
I Обща задължителна професионална подготовка 116 102 218
         
1. Здравословни и безопасни условия на труда 9 11 20
2. Икономикс 24 23 47
3. Основи на държавата и правото 35 19 54
4 Бизнес комуникации и преговори. Общуване на чужд език - бизнес-английски. Информатика 48 49 97
         
         
II Отраслова задължителна професионална подготовка 94 113 207
         
1. МСП – общи положения. Икономика и управление на фирмата Стратегия на бизнеса. Планиране и прогнозиране 36 40 76
2. Счетоводство и финанси на фирмата. Валута и валутни операции. Статистика 37 52 89
3. Управление на човешките ресурси. Фирмена култура. Трудово-правно законодателство 21 21 42
         
         
III Специфична задължителна професионална подготовка 115 120 235
         
1 Маркетинг 50 55 105
2 Управление на проекти 26 21 47
3 Алтернативни източници на финансиране 14 14 28
4 Събиране, обработване и подготовка на необходими материали за предоставяне на Бизнес услуги 15 18 33
5 Работа с клиенти и комуникативност 10 12 22
         
         
  ОБЩО 325 335 660

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Сътрудник в бизнес-услуги код 345050 и специалност Бизнес-услуги код 3450501

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:

-   изброява правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

-   прилага изискванията за опазване на околната среда;

-   търси правата и спазва задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; разбира договорните отношения между работодател и работник;

-   формулира коректно и точно проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения с клиенти и доставчици;

-   познава стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления и прави изводи за факторите, които ги пораждат;

-   разбира своята роля в дейността на фирмата, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;

-   въвежда, създава, обработва и намира информация с помощта на компютър;

-   попълва бланки, съставя протоколи, изготвя справки, автобиографии, молба и др.;

-   умее да работи с офис техника, в т.ч.: телефон, телефонна централа, факс, компютър, скенер, копирна машина и др.;

-   умее да работи в екип;

-   справя се със задачи на работното място, като осъществява комуникация на чужд език.

Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от професионално направление " Стопанско управление и администрация ":

След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:

-     познава структурата и организацията на предприятието, правомощията на длъжностните лица, фирмената култура, дейността на своите колеги;

-     познава и прилага изискванията на нормативни актове при изпълнение на задълженията си, спазва правилата за обработване, сортиране и съхраняване на информацията;

-     разбира задълженията и отговорностите, които носи като участник в трудовия процес, организира ефективно работното си време и работното си място, планира и организира изпълнението на текущите си задачи, решава възникнали проблеми, свързани с трудовата му дейност;

-     оценява качеството на извършената работа съгласно нормативните изисквания и придобитата втора степен на професионална квалификация;

-     обработва работната счетоводна, статистическа и финансова документация;

-     умее да изготвя различни материали, необходими за предоставянето на бизнес услуги;

-     умее да представя количествени и качествени данни чрез графики, таблици и презентации;

-     притежава знания и умения за проучване на потребителското търсене чрез установяване на контакт с клиентите;

-     спазва етични норми на поведение при общуването си с колеги и с клиенти;

-     използва стандартизирани и унифицирани счетоводни и финансови документи;

-     познава формите, принципите и методите, свързани с правилното съставяне на първични счетоводни документи;

-     спазва принципите за попълване на платежните документи;

-     познава формите, свързани с преводи към различни клиенти и доставчици;

-     спазва изискванията за документиране на извършените стопански операции;

-     умее да изготвя справките и декларациите;

-     притежава знания и умения за планиране и отчетност на извършената работа, за създаване на работни приоритети;

-     изпълнява възложените от ръководителя задачи с изключение на тези, които противоречат на законодателството.

Цели на обучението по специфичната за професията „Сътрудник в бизнес услуги", задължителна професионална подготовка:

След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:

-     познава и разбира процеса на делегиране на пълномощия и спазва правилата за работа в съответната организационна единица;

-     познава етапите на процеса на кредитиране на предприятията и видовете кредити;

-     умее да различава и разбира финансовите документи на предприятието - баланс, отчет на приходите и разходите;

-     познава и дефинира елементите на обкръжаващата бизнес среда на предприятието, както и взаимовръзката между бизнес средата и дейността на предприятието;

-     познава основните видове организационно-управленски структури;

-     разбира и прилага процесно-ориентирания подход в бизнеса;

-     разпознава етапите на процеса на бизнес комуникации;

-     работи с информационните системи, намиращи приложение в предоставянето на бизнес услуги;

-     прилага принципите за осъществяване на ефективна комуникация;

-     събира, обработва и съхранява информация за клиенти, доставчици и бизнес партньори;

-     събира и обобщава данни при проучване на потребностите от различни стоки и услуги на пазара;

-     разбира основните бизнес процеси (производство, логистика, продажби, сервизно обслужване и т.н.), както и спомагателните бизнес процеси (управление на инфраструктурата на предприятието, управление на човешките ресурси, управление на финансите, управление на технологиите, управление на собствеността, управление на организационното знание и промяната);

-     организира дейностите и бизнес процесите, свързани с основната дейност на фирмата, които са от неговата компетенция.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +