Билкарство - първа

Професионално направление: Горско стопанство, код 623

Професия: Работник вгорското стопанство, код 623060

Специалност: Билкарство, код 6230604

Степен на професионалната квалификация: първа

Общ брой часове: 300

Брой часове по теория: 140

Брой часове по практика: 160

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено основно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

по

ред

Наименование на предметите Брой часове
Общо Теория

Прак

тика

1 2 3 4 5
  ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА      
А. ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 24 24 0
1. Здравословни и безопасни условия на труд 8 8 0
2. Трудово-правно законодателство 8 8 0
3. Комуникации и мотивация в трудовата дейност 4 4 0
4. Икономка 4 4 0
         
Б. ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 64 24 40
1. Ботаника 24 24 0
2. Учебна практика по: 40 0 40
2.1 Ботаника 40 0 40
         
В. СПЕЦИФИЧНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 162 42 120
1. Основи на горскостопанските дейности при билкарството 42 42 0
2. Учебна практика по: 60 0 60
2.1 Основи на горскостопанските дейности при билкарството 60 0 60
3. Производствена практика 60 0 60
         
Г. ИЗБИРАЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 50 50 0
  Видове вредители по билките и начините за борба с тях.      
         
  Всичко А+Б+В+Г: 300 140 160

Обучението се извършва в съответствие с Наредба №7 от 4.12.2008 г. за придобиване на квалификация по професията "Работник в горското стопанство" и Закона за професионалното образование и обучение чл. 10, ал. 3, т. 1; чл. 11 и чл.12, където са определени условията и редът за придобиване на степен на професионална квалификация за професия Работник вгорското стопанство - код 623060 и специалност Билкарство - код 6230604, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания.

Обучението се регламентира с учебен план и учебна програма, които се разработват на базата на Държавните образователни изисквания.Цялата учебна документация, учебните планове и програми са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията по изпитна програма, утвърдена от обучаващата организация и съобразена с Националните изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден през 2004 г., изм. и доп. през периода 2005 - 2014 г., и с чл. 32 от ЗПОО.

Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие с чл.32, чл.36 и чл.37 на ЗПОО.

Валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно такова, се извършва съгласно Наредба №2 от 13.11.2014 год. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

Като резултат от обучението се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията. След завършване на обучението, обучаваният трябва да:

-  познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

-  умее да опазва околната среда;

-  осъществява ефективни комуникации с колеги, клиенти и прекия си ръководител;

-  работи в екип съвместно с колеги;

-  познава трудовото законодателство, отнасящо се до сключване на трудов договор, правата и задълженията на страните по този договор;

-  познава изискванията за производство на посадъчен материал от горски и декоративни дървесно-храстови видове;

-  познава технологиите и методите, прилагани в горското стопанство (в т. ч. за стопанисване на горите, дърводобив, ловностопанска дейност и други ползвания от горите);

-  познава и прилага изискванията и разпоредбите на нормативните документи, регламентиращи неговите задължения по изпълнение на дейностите в горите и опазването на околната среда;

-  познава и прилага основните методи и средства за наблюдение, защита и опазване на горите (в т. ч. от болести, вредители и горски пожари);

-  познава и прилага режимите на стопанисване на горите и ползване на горските ресурси;

-  познава принципите на действие, работи и съхранява инструментите и уредите, използвани в разсадниците и при извършване на залесителните дейности;

-  познава, бере и опазва диворастящите билки и гъби;

-  познава и прилага методите за почистване и сушене на диворастящи билки и гъби;

-  познава и прилага методите за съхранение на диворастящи билки и гъби.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +