Банково дело

Професионално направление: Финанси, банково и застрахователно дело, код 343

Професия: Финансист, код 343010

Специалност: Банково дело, код 3430101

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 1002

Брой часове по теория: 479

Брой часове по практика: 523

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите

Бройчасове

теория

Бройчасове практика Общ брой часове
         
I Обща задължителна професионална подготовка 96 92 188
1. Здравословни и безопасни условия на труда 12 10 22
2. Икономикс 16 14 30
3. Основи на държавата и правото. 26 26 52
5 Управление на човешките ресурси 6 6 12
6 Бизнес комуникации и преговори. Специализиран банков английски език. Информатика 36 36 72
         
II Отраслова задължителна професионална подготовка 237 239 476
1 История на банковата система и банкирането. 9 9 18
2 Финансова система и финансово посредничество. Характеристика 17 17 34
3 Централна банка 16 16 32
4 Финансови инструменти. Видове. Характеристика 9 9 18
5

Търговска банка. Характеристика. Дейности, осъществявани от търговските банки

18 18 36
6

Видове търговски банки

5 5 10
7

Организационна структура на ТБ

6 6 12
8

Активи и пасиви на ТБ

17 17 34
9 Депозитни операции на ТБ 20 20 40
10 Банкови разплащания 20 22 42
11 Банкови карти 8 8 16
12 Банкови кредити 55 55 110
13 Доверителни операции на ТБ 9 9 18
14 Операциии с ценни книжа на банките 18 18 36
15 Валутни операции на ТБ. Цели на валутната търговия на банките 10 10 20
         
III Специфична задължителна професионална подготовка 146 192 338
1 Нормативни актове и работна документация в областта на банковото дело 9 13 22
2 Работа с клиенти при разплащания в страната и чужбина 25 33 58
3 Работа с клиенти по касови операции 15 22 37
4 Работа с клиенти по обслужване на влогове и депозити 20 29 49
5 Работа с клиенти по отпускане на кредити 32 40 72
6 Работа с клиенти по обслужване на кредити 13 20 33
7 Работа с клиенти по обслужване на сейфове, трезори и други услуги, предоставяни от банките 6 7 13
8 Електронно банкиране 6 8 14
9 Търговия на финансовите пазари 20 20 40
         
  ОБЩО 479 523 1002
         

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Финансист код 343010 и специалност Банково дело код 3430101

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

-   познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

-   формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения;

-   познава стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления и прави изводи за факторите, които ги пораждат;

-   търси правата и спазва задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;

-   осъществява ефективни работни взаимоотношения с колеги и с прекия си ръководител;

-   разбира своята роля в дейността на институцията, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;

-   умее да намира информация с помощта на компютър, работи с програмни продукти за текстообработване и електронни таблици;

-   работи в екип;

-   справя се със задачи на работното място, като осъществява комуникация на чужд език;

-   познава нормативните актове в областта на банковото дело, застраховането и социалното осигуряване;

-   разбира и използва правилно понятията в областта на банковото дело, застраховането и социалното осигуряване;

-   познава организацията, дейностите и технологията на процесите в банковото дело, застраховането и социалното осигуряване;

-   спазва правилата за съставяне, обработване, сортиране, съхранение и архивиране на документи;

-   прилага организацията на документооборота във финансовата институция и дружеството;

-   познава същността, формите и функциите на парите;

-   прилага общите правила за водене на счетоводна отчетност в предприятията;

-   познава особеностите на счетоводната отчетност в банковото, застрахователното и осигурителното дело;

-   избира подходящи статистически методи при обработване на информация и данни;

-   обработва работна документация, както и документация на клиенти;

-   изпълнява своевременно административни дейности, свързани с длъжността му.

-   извършва банкови операции по: влогонабиране, предоставяне на кредити, преводи, движение на финансови и парични средства;

-   анализира финансовото състояние на кредитоискатели;

-   разпознава официалните парични единици и изброява отличителните знаци на фалшивите банкноти;

-   характеризира и изчислява лихви по кредити, влогове и други банкови операции;

-   характеризира валута, валутен курс и валутна политика;

-   изчислява стойности при обменни операции с валута;

-   работи със специализирани информационни продукти в областта на банковото дело, застраховането и социалното осигуряване;

-   работи с уред за разпознаване на фалшиви банкноти, броячна машина за банкноти и монети и терминал за дебитни и кредитни карти;

-   получава, съставя, обработва, класира, съхранява и архивира документи, свързани с водене на аналитични партиди на банковите клиенти, застрахованите лица и предприятия и осигурените лица;

-   обработва ценни пратки;

-   познава и характеризира видовете застраховки;

-   описва приходите и разходите на осигурителните фондове;

-   осъществява процедурите при оформяне на документацията по пенсиониране на лицата в съответствие с българското законодателство;

-   умее да прилага процедурите по ликвидация и обезщетения на щети;

-   разпознава и оценява рисковете в застрахователната и презастрахователната дейност;

-   разпознава и оценява рисковете при управление на осигурителните фондове.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +